Hlavná obsah

O B E C     T V R D O Š O V C E

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo:

845/2022-03                                                                                           

 

Tvrdošovce, 11.11.2022

 

 

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Tvrdošovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú 1.8.2022 podala spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len "stavebník"), ktorého zastupuje Ing. Miroslav Hronec, Ul. Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec, a na základe tohto preskúmania rozhodol podľa § 66 stavebného zákona, § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vydáva toto

s t a v e b n é p o v o l e n i e

na stavbu

"Rekonštrukcia plynovodov plynovodov Tvrdošovce – Novozámocká, 2.SC, ÚO02840"

miesto stavby: Tvrdošovce, ulice: Východná, Nová cesta, Obchodná, Dolná, v katastrálnom území Tvrdošovce.

Celé znenie stavebného povolenia:

Rozhodnutie o schválení dokumentácie ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky“

S dynamickým rozvojom obce úzko súvisí aj potreba neustáleho prispôsobovania sa aktuálnej situácii v oblasti výstavby a s ňou súvisiaceho povoľovacieho procesu, ako aj schváleného Územného plánu obce Tvrdošovce. Z uvedeného dôvodu Obec Tvrdošovce pripravuje prehodnotenie aktuálnosti platného Územného plánu obce a vypracovanie dokumentu „Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce“.

S prihliadnutím na uvedené touto cestou informujeme, že v prípade potreby zosúladenia požiadaviek na zmenu v Územnom pláne obce môžu občania svoje pripomienky a žiadosti nahlásiť na Obecnom úrade v kancelárii č. 7, alebo na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Požiadavky prosíme doručiť najneskôr do 30.9.2022.

Ďakujeme.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

 

z v e r e j ň u j e

 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Predmet nájmu: Časťnebytového priestoru C-KN parcely č. 607/2Zast. plochy a nádvoria, stavbaso súpis. č. 1103 nachádzajúca sa na ulici Obchodná 2, Tvrdošovceo výmere 108m2 nachádzajúcej sa v kat. ú. obce Tvrdošovcevedenej na LV č. 1 pre nájomcu DEVITO COMPANY, s.r.o., Bagrová 1374/16, 925 22 Veľkú Úľany. Výška nájomného činí: 24,32eur/m2/rok. Doba prenájmu: doba neurčitá.

 

Doba nájmu: doba neurčitá

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: žiadaný nebytový priestor je t.č. pre obec nepotrebný a jeho využitie ako priestor naprevádzkovanie reštaurácie s kaviarňou a výrobu hotových jedál, nápojov je pre obyvateľov obce prospešné.

 

Schvaľovanie prenájmu bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, najskôr však po uplynutí najmenej 15 dní odo dňa zverejnenia tohto zámeru na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Tvrdošovce.

 

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 26/04082022 písm. A bod 8.

 

Zámer prenájmu hore uvedeného pozemku bol schválený v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tvrdošovce a majetkom štátu, ktorý bol zverený obce Tvrdošovce číslo 1/2011.

 

Vyvesené: 30.8.2022

Zverejnené: …………...

Zvesené: ..................

Ing. Marián Tóth, MBA

Starosta obce

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.26/04082022 písm. A bod 3 zo dňa 04.08.2022

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v kat. území obce Tvrdošovce, a to časť E-KN parc.č. 1060/6-Zastavané plochy a nádvoria vedenej na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce o výmere 26 m2 (C-KN parc.č. 1060/63) pre kupujúcich Zoltána Várhelyiho, bytom Tvrdošovce, Dolná 454/20 Tvrdošovce a manž Ing. Csillu Várhelyi, rod. Piroskovú, bytom Železničná 1546/3 Tvrdošovce  do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti.

Na stanovenie presnej výmery odpredávanej nehnuteľnosti je potrebné vyhotovenie geometrického plánu.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.26/04082022 písm. A bod 4 zo dňa 04.08.2022

 

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v kat. území obce Tvrdošovce, z pôvodnej E-KN parc.č. 1140/102-Ost.plochy vedenej na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce geometrickým plánom číslo 7/2022 vytvorená nová C-KN parc.č. 1140/18 o výmere 64 m2 pre kupujúcu Martu Bujákovú rod. Micsekovú, bytom Tvrdošovce, Hlboká č.2 do jej výlučného vlastníctva v celosti.

Čítať ďalej...

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky “

Martin Švelan-Pod.č.: OA399342704SK, zverejnené do 12.8.2022

Marek Hlinka-Pod.č.: SK044600269SK, zverejnené do 18.8.2022

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

Oznamujeme obyvateľom obce, že

XXVIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční

dňa 04. augusta 2022 (vo štvrtok) o 16,00 hod.

v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia vlastných uznesení

3. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu na

čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, o výške mesačného

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú

úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

4. Návrh na udelenie Ceny obce Tvrdošovce

5. Informácia starostu obce Tvrdošovce

6. Žiadosti

7. Rôzne

8. Diskusia

9. Interpelácia

10. Záver

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky “

Jaroslav Laca– doručené od: OOPZ Miloslavov, zverejnené do 11.8.2022

Ľudovít Kotlár-Pod.č.: OA434046400SK, zverejnené do 13.8.2022

Maria Hlinková-Pod.č.: OA284453459SK, zverejnené do 13.8.2022

Henrich Balay-Pod.č.: SK044400205SK, zverejnené do 15.8.2022

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

Veterný park Tvrdošovce“ - Rozsah hodnotenie

Obec Tvrdošovce ako dotknutá obec dňa 26.07.2022 obdržala od Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1 Bratislava rozsah hodnotenia pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Veterný park Tvrdošovce“. Obec Tvrdošovce podľa § 30 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákona“) informuje občanov – verejnosť o doručení Rozsahu hodnotenia spôsobom v mieste obvyklým. Určený rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti je zverejnené na web stránke obce Tvrdošovce www.tvrdososvce.sk a na informačnej tabuli obce Tvrdošovce.

Verejnosť má možnosť nahliadnuť do uvedeného dokumentu po dobu 10 dní od jeho zverejnenia na na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce, kde je zverejnený tento dokument v celom rozsahu, resp. na Obecnom úrade v Tvrdošovciach, kanc. č. 7 v pracovných dňoch, v úradných hodinách od 8,00 hod. do 15,00 hod., kedy možno robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie.

Podľa § 30 ods. 8 zákona môže verejnosť, dotknutá obec a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 7 zákona príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.


Dátum zverejnenia na úradnej tabuli obce Tvrdošovce a na webovom sídle obce Tvrdošovce dňa : 28. 07. 2022

Dátum zvesenia:

„Skládka odpadov NNO Tvrdošovce“ - integrované povolenie

Rozhodnutie tu: