Hlavná obsah

Oznámenie o začatí stavebného konania  "NZ_Palárikovo, úprava vedenia V8772, el.vedenie VVN 1x110kV
miesto stavby: Palárikovo, Tvrdošovce

Krajský pamiatkový úrad Nitra

VEC:

Tvrdošovce, líniová stavba
„Rekonštrukcia plynovodov Tvrdošovce - Bratislavská cesta, Vinohradnícka, ÚO02424“
- oznámenie začatia správneho konania o nevyhnutnosti vykonania pamiatkového archeologického výskumu a upustenie od ústneho pojednávania

V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A

Krajský pamiatkový úrad Nitra, podľa § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) vecne príslušný orgán špecializovanej štátnej správy a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona miestne príslušný orgán
špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, z vlastného podnetu v súlade s § 18 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v zmysle § 35 ods. 7 pamiatkového zákona a § 36 ods. 3 pamiatkového zákona a v nadväznosti na záväzné
stanovisko KPÚ Nitra č. KPUNR-2023/15903-2/63557/PAT zo 14. 08. 2023

oznamuje

začatie správneho konania

o nevyhnutnosti vykonania pamiatkového archeologického výskumu

v súvislosti s navrhovanou stavbou:

„Rekonštrukcia plynovodov Tvrdošovce – Bratislavská cesta, Vinohradnícka, ÚO02424“,

v rozsahu: SO 01 Plynovody, SO01.1 Pripojovacie plynovody,
SO 01.2 Dopojenia OPZ, SO 01.3 Prepoje a odpoje,

navrhovanej v ul. Bratislavská cesta, I. Széchenyiho, Marhuľová, Rybárska, Vinohradnícka, G. Gárdonyiho, Kapustová,

na pozemkoch parc. č. 613/1, 614/5, 672/1, 750/1, 753/3, 757/3, 788/2, 788/4, 794/1, 806/2, 809/2, 811/2, 813/3, 814/4, 816/1, 816/5, 819/3, 823/1, 827/1, 830/1, 837/2, 841/8, 848, 852/1, 852/2, 859/1, 860/2, 860/3, 860/5, 860/9, 860/17, 1016/1, 1016/3, 1016/4, 1017/27, 1017/35, 1017/60, 1017/61, 1021/1, 1021/3, 1023/2, 1025/6, 1027/5, 1029/9, 1029/10, 1029/17, 1029/20, 1029/25, 1029/36, 1137/20, 1137/22, 1137/307, 1137/308, 1137/310, 1137/324, 1137/331, 1137/374, 1137/399, 1137/402, 1137/404, 1137/420, 1137/421, 1137/422, 1137/423, 1137/424, 1137/425, 1137/426, 1137/427, 1137/428, 1137/444, 1137/471, 1137/481, 1137/512, 1137/513, 1137/529, 1140/3, 1140/37, 1141/1, 1141/2, 1141/5, 1141/6, 1146/2, 1147, 8804/1 reg. „C“,

parc. č. 1015/1, 1016/3, 1016/5, 1016/103, 1017/4, 1018/1, 1018/3, 1020/1, 1022/2, 1022/101, 1023/1, 1023/2, 1046/2 reg. „E“, v k. ú. Tvrdošovce, okr. Nové Zámky (ďalej len „stavba“),


ako opatrenia na záchranu archeologického náleziska, archeologického nálezu alebo nálezovej situácie v zmysle § 36 ods. 1 pamiatkového zákona.

Celé znenie verejnej vyhlášky bolo zverejnené tu (pdf, veľkosť: 139 kb)

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom, MBA

starostom obce

 

z v e r e j ň u j e

 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet nájmu: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa zámer prenájmu nehnuteľnosti, časti nebytového priestoru C-KN parcely č. 871/1 – Zast. plochy a nádvoria, stavba so súpis. č. 183 nachádzajúca sa na ulici Železničná cesta 2, Tvrdošovce o výmere 16,15 m2 nachádzajúcej sa v kat. ú. obce Tvrdošovce vedenej na LV č. 1 pre nájomcu Jozef Mészáros, bytom Kapustová 19, 941 10 Tvrdošovce. Výška nájomného činí: 30, 37eur/m2/rok.

Čítať ďalej...

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom, MBA

starostom obce

 

z v e r e j ň u j e

 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Predmet nájmu: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa zámer prenájmu nehnuteľnosti, časti nebytového priestoru C-KN parcely č. 871/1 – Zast. plochy a nádvoria, stavba so súpis. č. 183 nachádzajúca sa na ulici Železničná cesta 2, Tvrdošovce o výmere 16,15 m2 nachádzajúcej sa v kat. ú. obce Tvrdošovce vedenej na LV č. 1 pre nájomcu JOEL bet & wine s.r.o., so sídlom Kapustová 19, 941 10 Tvrdošovce. Výška nájomného činí: 30,37 eur/m2/rok

Čítať ďalej...

Na základe žiadosti Okresného súdu Nové Zámky zverejňujeme na úradnej tabuli obce v súlade s § 359g ods. 2, písm. b/ C.s.p. po dobu šiestich mesiacov uznesenie v spore navrhovateľa: František Szögyényi proti účastníkom: Slovenská republika - Okresný úrad Nitra a spol., o potvrdení vydržania.

Uznesenie Okresného súdu Nové Zámky zo dňa 30. 6. 2023 (formát: pdf, veľkosť: 225 kB)

O B E C   Z E M N É, 941 22  Zemné č. 268


Číslo: 218/2023-02

Zemné, 23.5.2023

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KONANIA O PREDĹŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÉHO POVOLENIA

 

Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce (ďalej len "stavebník") 16.5.2023 podal žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia, ktoré vydala Obec Zemné dňa 11.6.2018 pod č. 225/2018-03 na stavbu:

"Zberný dvor Tvrdošovce"

miesto stavby: Tvrdošovce (ďalej len "stavba") na pozemkoch registra "C" parc. č. 2331/3, 2331/5, 2331/6, 2331/8 (ďalej len „stavebný pozemok“), prípojky inžinierskych sietí budú umiestnené aj na pozemkoch registra "C" parc. č. 1555, 2345, 1058/1 v katastrálnom území Tvrdošovce. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie.

Stavebník žiada o predĺženie platnosti stavebného povolenia do 12.07.2025.

Čítať ďalej...

Naše číslo: 146/2023

Tvrdošovce, 08.02.2023

 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku

Obec Tvrdošovce, ako orgán ochrany prírody (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v spojení s ustanovením § 69 ods. 1 písm. d) zákona a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle ustanovenia § 2 písm. f) bod. 1 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov na základe doručenej žiadosti žiadateľa: Tibor Menyhárt, bytom Tvrdošovce, Horná 34,(ďalej v texte len „žiadateľ) zaevidovanej obcou dňa 06.02.2023, pod číslom 146/2023 o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks Borovice, obvodom kmeňa 125 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou (ďalej len „predmetné dreviny“) na návrh žiadateľa

v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub predmetnej dreviny, nachádzajúcej sa na pozemku parc.č. 564/2, registra C-KN, druh pozemku – Záhrada, k. ú. Tvrdošovce, vedenej na LV č. 154, vo vlastníctve Nozdrovického Michaela a manž. Nozdrovickej Kristíny r. Hajnalovej, bytom Horná 865/36, Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v intraviláne obce Tvrdošovce, na ul. Horná, v záhrade vlastníkov, z nasledujúceho dôvodu: Drevina je vysoká odhadom 20 metrov, nestabilná, v prípade nepriaznivého počasia z dôvodu nestability ohrozuje majetok žiadateľa ako aj životy okoloidúcich. Rastom je drevina naklonená a jej konáre sa už mierne dotýkajú rodinného domu žiadateľa a tiež elektrického vedenia. Nakoľko sa strom nachádza len 2 m od rodinného domu v prípade pádu môže prísť k značným škodám na nehnuteľnosti žiadateľa ako aj na elektrickom vedení či dopravy na miestnej komunikácie.

Čítať ďalej...

Naše číslo: 38/2023

Tvrdošovce, 16.01.2023

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku

Obec Tvrdošovce, ako orgán ochrany prírody (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v spojení s ustanovením § 69 ods. 1 písm. d) zákona a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle ustanovenia § 2 písm. f) bod. 1 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov na základe doručenej žiadosti žiadateľa: Róbert Birkus, bytom Tvrdošovce, Vinohradnícka 5, (ďalej v texte len „žiadateľ), zaevidovanej obcou dňa 13.01.2023, pod číslom 38/2023 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 2 ks smrek obyčajný, s obvodmi kmeňov 84 cm a 90 cm, meranými vo výške 130 cm nad zemou (ďalej len „predmetné dreviny“) na návrh žiadateľa

v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub predmetných drevín, sa na pozemku parc.č. 1137/20, registra C-KN, druh pozemku – Zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Tvrdošovce, vedenej na LV č.1, vo vlastníctve Obce Tvrdošovce v celosti, IČO: 00309338, sídlo Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v intraviláne obce Tvrdošovce na verejnom priestranstve, na ul. Vinohradnícka, pred rodinným domom č. 5, v k. ú. Tvrdošovce, z dôvodu narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny. Korene drevín sú čiastočne odhalené, poškodujú a zasahujú pod základy chodníka a plotu, nadvihujú chodník a plot, prerastajú do základov rodinného domu. Majetok žiadateľa je ohrozený.

Čítať ďalej...

O B E C     T V R D O Š O V C E

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo:

845/2022-03                                                                                           

 

Tvrdošovce, 11.11.2022

 

 

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Tvrdošovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú 1.8.2022 podala spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len "stavebník"), ktorého zastupuje Ing. Miroslav Hronec, Ul. Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec, a na základe tohto preskúmania rozhodol podľa § 66 stavebného zákona, § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vydáva toto

s t a v e b n é p o v o l e n i e

na stavbu

"Rekonštrukcia plynovodov plynovodov Tvrdošovce – Novozámocká, 2.SC, ÚO02840"

miesto stavby: Tvrdošovce, ulice: Východná, Nová cesta, Obchodná, Dolná, v katastrálnom území Tvrdošovce.

Celé znenie stavebného povolenia:

Rozhodnutie o schválení dokumentácie ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky“

S dynamickým rozvojom obce úzko súvisí aj potreba neustáleho prispôsobovania sa aktuálnej situácii v oblasti výstavby a s ňou súvisiaceho povoľovacieho procesu, ako aj schváleného Územného plánu obce Tvrdošovce. Z uvedeného dôvodu Obec Tvrdošovce pripravuje prehodnotenie aktuálnosti platného Územného plánu obce a vypracovanie dokumentu „Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce“.

S prihliadnutím na uvedené touto cestou informujeme, že v prípade potreby zosúladenia požiadaviek na zmenu v Územnom pláne obce môžu občania svoje pripomienky a žiadosti nahlásiť na Obecnom úrade v kancelárii č. 7, alebo na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Požiadavky prosíme doručiť najneskôr do 30.9.2022.

Ďakujeme.