Hlavná obsah

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODKÚPIŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

Zverejňuje

ZÁMER ODKÚPENIA MAJETKU DO VLASTNÍCTVA OBCE TVRDOŠOVCE

na základe Uznesenia OZ č.13/19062024 písm. A bod 17 zo dňa 19.06.2024

1/ Predmet prevodu:

Odkúpenie nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. území obce Tvrdošovce, vedené na výpise z Katastra nehnuteľností na LV č.: 5270, vo vlastníctve Ing. Moniky Bugyíkovej r. Csányiovej, bytom Bratislavská cesta 1823/36, 941 10 Tvrdošovce a Ing. Lívie Šipošovej r. Csányiovej, bytom Horná 1089/29, 941 10 Tvrdošovce a to:

Rodinný dom s príslušenstvom na parc. č.: 482, 478/1, 1137/206, 483

Pozemok parc. č.: 1137/206 o výmere 73 m2

Pozemok parc. č.: 481 o výmere 1108 m2

Pozemok parc. č.: 482 o výmere 47 m2

Pozemok parc. č.: 483 o výmere 47 m2

2/ Kúpna cena:

Bola stanovená v zmysleZnaleckého posudku č.11/2024, ktorý vyhotovil znalec Ing. Ján Sopkuliak, dňa 5.02.2024

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením Kúpno-predajnej zmluvy.

Uvedené Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ.

V prípade záujmu bližšie informácie k zámeru a spôsobu odkúpenia majetku do vlastníctva obce, môžete získať na tel. č. 035/6492 105, na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo osobne na Obecnom úrade v Tvrdošovciach, v kancelárii č.7.

V Tvrdošovciach, dňa 3.7.2024

 

Ing. Marián Tóth, MBA

starosta obce

 

 

Zverejnené dňa 3.7.2024

Zvesené dňa ...............

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODKÚPIŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

Zverejňuje

ZÁMER ODKÚPENIA MAJETKU DO VLASTNÍCTVA OBCE TVRDOŠOVCE

na základe Uznesenia OZ č.13/19062024 písm. A bod 16 zo dňa 19.06.2024

 1/ Predmet prevodu:

Odkúpenie nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. území obce Tvrdošovce, vedené na výpise z Katastra nehnuteľností na LV č.: 4242, vo vlastníctve Františka Uhliarika, bytom Klubová 2211/7, 942 01 Šurany v celosti a to:

Rodinný dom a príslušenstvo so súpisným číslom 729 na p. č.: 478/1

Pozemok parc. č.: 478/1 o výmere 196 m2

Pozemok parc. č.: 478/5 o výmere 263 m2

Pozemok parc. č.: 478/6 o výmere 157 m2

2/ Kúpna cena:

Bola stanovená v zmysleZnaleckého posudku č.8/2024, ktorý vyhotovil znalec Ing. Ján Sopkuliak, dňa 5.02.2024

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením Kúpno-predajnej zmluvy.

Uvedené Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ.

V prípade záujmu bližšie informácie k zámeru a spôsobu odkúpenia majetku do vlastníctva obce môžete získať na tel. č. 035/6492 105, na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo osobne na Obecnom úrade v Tvrdošovciach, v kancelárii č.7.

V Tvrdošovciach, dňa 3.7.2024

Ing. Marián Tóth, MBA

starosta obce

 

 

Zverejnené dňa 3.7.2024

Zvesené dňa ...............

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe Uznesenia OZ č. 12/25042024 písm. A bod 44 zo dňa 25.04.2024

SPÔSOB PREVODU - § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho v k. ú. Tvrdošovce, vedený na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 00 309 338, v celosti, C-KN parcelu č.: 1045/32 – Ostatná plocha o výmere 53 m2 pre Denisa Ergenekona r. Ergenekon, Námestie republiky 2746/2, Nové Zámky, 940 02 a Annu Malíkovú r. Otrubovú, Námestie republiky 2746/2, Nové Zámky 940 02, na ulici Gaštanová, v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu majetku obce:

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 15 písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza za nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov: Denis Ergenekon r. Ergenekon, bytom Námestie republiky 2746/2, Nové Zámky, 940 02 a Anna Malíková r. Otrubová, bytom Námestie republiky 2746/2, Nové Zámky 940 02. Jedná sa o pozemok s malou výmerou.

4/ Kúpna cena:

Bola stanovená vo výške 30,00 Eur/m2 v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tvrdošovce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Tvrdošovce podľa článku VI, písmena g). Celková výmera odpredávanej nehnuteľnosti činí 53 m2. Celková predajná cena činí 1 590,00 Eur (slovom: tisíc päťstodeväťdesiat eur).

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe Uznesenia OZ č. 13/19062024 písm. A bod 10 zo dňa 19.06.2024

SPÔSOB PREVODU - § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho v k. ú. Tvrdošovce, vedený na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 00 309 338, v celosti, ma základe GP č. 142/2024, úradne overeným pod číslom 724/24, vytvorenú C-KN parcelu č.: 1137/544 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 46 m2 pre Ing. Marian Polák, bytom Bajč č. 447, 946 54 Bajč a Ing. Tomáš Mészáros, bytom Gorkého 1863/6, 941 10 Tvrdošovce, na ulici Gaštanová, v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu majetku obce:

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 15 písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov: Ing. Marian Polák, bytom Bajč č. 447, 946 54 Bajč a Ing. Tomáš Mészáros, bytom Gorkého 1863/6, 941 10 Tvrdošovce, Jedná sa o pozemok s malou výmerou, užívaný ako predzáhradka.

4/ Kúpna cena:

Bola stanovená vo výške 30,00 Eur/m2 v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tvrdošovce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Tvrdošovce podľa článku VI, písmena g). . Celková výmera odpredávanej nehnuteľnosti činí 46 m2. Celková predajná cena činí 1 380,00 Eur (slovom: tisíc tristoosemdesiat eur).

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe Uznesenia OZ č. 13/19062024 písm. A bod 11 zo dňa 19.06.2024

SPÔSOB PREVODU - § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho v k. ú. Tvrdošovce, vedený na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 00 309 338, C-KN parcelu č.: 1137/188 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2 pre Luciu Vadkertiovú, bytom Sokolská 2, 941 31 Dvory nad Žitavou, na ulici Bernolákova, v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu majetku obce:

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 15 písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľky: Lucie Vadkertiovej, bytom Sokolská 2, 941 31 Dvory nad Žitavou,Jedná sa o pozemok s malou výmerou, užívaný ako predzáhradka.

4/ Kúpna cena:

Bola stanovená vo výške 30,00 Eur/m2 v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tvrdošovce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Tvrdošovce podľa článku VI, písmena g). Celková výmera odpredávanej nehnuteľnosti činí 26 m2. Celková predajná cena činí 780,00 Eur (slovom: sedemstoosemdesiat eur).

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe Uznesenia OZ č. 13/19062024 písm. A bod 12 zo dňa 19.06.2024

SPÔSOB PREVODU - § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho v k. ú. Tvrdošovce, vedený na LV č. 5242, vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 00 309 338, C-KN parcelu č.: 1137/333 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2 pre Denisu Zaťkovú, bytom I. Széchényiho 100/44, 941 10 Tvrdošovce, na ulici I. Széchényiho, v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu majetku obce:

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 15 písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľky: Denisy Zaťkovej , bytom I. Széchényiho 100/44, 941 10 Tvrdošovce,Jedná sa o pozemok s malou výmerou, užívaný ako predzáhradka. Pôvodná žiadosť o odpredaj predzáhradky bola podaná v stanovenom termíne, do 31.3.2024.

4/ Kúpna cena:

Bola stanovená vo výške 20,00 Eur/m2 v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tvrdošovce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Tvrdošovce podľa článku VI, písmena g). Celková výmera odpredávanej nehnuteľnosti činí 42 m2. Celková predajná cena činí 840,00 Eur (slovom: osemstoštyridsať eur).

Čítať ďalej...

Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56/1, 941 10 Tvrdošovce,

IČO: 00309 338

v zastúpení Ing. Mariánom Tóthom, MBA, starostom obce, podľa §9a ods. 1 písm. a) Zákona Slovenskej národnej rady č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa §281 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, predaj nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností pri Okresnom úrade Nové Zámky katastrálnom odbore, pre obec Tvrdošovce, kat. ú.: Tvrdošovce, vedenej na LV č. 1 ako:

Pozemok registra C-KN, parc. č.: 204, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 323 m2

Čítať ďalej...

Obec Tvrdošovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), z vlastného podnetu začal konanie a preskúmal žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojenú s návrhom na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby, ktorú 10.3.2021 podal

Juraj Oršulík, I. Széchényiho 36, 941 10 Tvrdošovce

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania podľa § 88 ods. 1 písm. b), § 88a a § 66 stavebného zákona, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

dodatočne povoľuje

vykonané stavebné práce a súčasne podľa § 88a ods. 9 a § 82 ods. 1 stavebného zákona vydáva

povolenie na užívanie stavby

"Prístavba k rodinnému domu, Prístrešok" miesto stavby: Tvrdošovce, I. Széchényiho č. 36

(ďalej len "stavba") na pozemku registra "C" parc. č. 686/2 v katastrálnom území Tvrdošovce, stavba na novom pozemku parc. č. 686/2 – prístavba k rodinnému domu a 686/6 - prístrešok podľa geometrického plánu č. 71/2021.

Členenie stavby:

SO – 1 Prístavba k rodinnému domu
SO – 2 Prístrešok

Účel užívania stavby:

prístavba k rodinnému domu – bývanie;

prístrešok - doplnková funkcia k rodinnému domu

Celé znenie povolenie nájdete tu (pdf, veľkosť: 238 kB)

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe Uznesenia   OZ č. 10/29022024 písm. A bod 34 zo dňa 29.02.2024

 

SPÔSOB PREVODU -   § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho v k. ú. Tvrdošovce, vedený na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 00 309 338, v celosti, a to C-KN parcelu č.: 1137/182 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 99 m2 a C-KN parcelu č. 1137/183 – Záhrada o výmere 43 m2, pre Gabriela Marencsáka r. Marencsák, J. Jesenského 1674/59, Tvrdošovce, na ulici J. Jesenského v Tvrdošovciach.

Čítať ďalej...

OBEC PALÁRIKOVO

Hlavná 82, 941 11 P a l á r i k o v o

Číslo: 498-4899/2023

Palárikovo, 11.10.2023

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Palárikovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú 4.9.2023 podal

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania rozhodol podľa § 66 stavebného zákona, § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vydáva toto

s t a v e b n é    p o v o l e n i e

na stavbu

"NZ_Palárikovo, úprava vedenia V8772, el.vedenie VVN 1x110kV

miesto stavby: Palárikovo, Tvrdošovce

na pozemkoch regista "C" parc. č. 4428, 4903/2, 4905, 4906/2, 4906/24 v katastrálnom území Palárikovo, registra "C" parc. č. 3584/3, registra "E" parc. č. 3585/2 v katastrálnom území Tvrdošovce.

Stavba obsahuje: NZ_Palárikovo, úprava vedenia V8772, el.vedenie VVN 1x110kV

Popis stavby: inžinierske stavby, úprava diaľkových rozvodov elektriny, stožiare
- demontáž 3 ks pôvodných stožiarov č. 102, 103 a 104 (1x110 kV)
- výstavba 5 ks nových stožiarov č. 102, 103, 103A, 103B a 104 (1x110 kV)
- montáž nových vodičov 3x 243-AL1/39-STIA v úseku 102-104
- montáž nového KZL OPGW-2S3/24(M120/R76-106) v úseku 102-105
- inštalácia novej optickej krabice KZL na stožiari č. 102
- montáž tlmičov vibrácií na vodič aj KZL
- montáž ochranných tyčí na nosné závesy
- preregulácia vodičov a kombinovaného zemniaceho lana v kotevnom úseku č. 101-102 a 104-105

Účel stavby: uvoľnenie priestoru pre výstavbu priemyselného parku

Celé znenie stavebného povolenia nájdete tu. (pdf, veľkosť: 271 kB)

Oznámenie o začatí stavebného konania  "NZ_Palárikovo, úprava vedenia V8772, el.vedenie VVN 1x110kV
miesto stavby: Palárikovo, Tvrdošovce