Hlavná obsah

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

Zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

 

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe Uznesenia OZ č. 11/21032024 písm. A bod 13 zo dňa 21.03.2024

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Tvrdošovce, vedený na LV č. 5242, vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 00 309 338, na základe vyhotovenej identifikácie parciel, obj. č.: K1- 661/2023, 1964/2023 a to z pôvodnej E-KN parc. č. 1064/223 – Orná pôda o celkovej výmere 925 m2, vytvorenú C-KN parcelu č.: 1060/59 - Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2, pre:

 • Noémi Horváthovú r. Horváthová, bytom Orechová 1283/46, 941 10 Tvrdošovce,

 • Adama Uhrína r. Uhrín bytom Marhuľová 734/49, 941 23 Andovce

na ulici Lipový rad , v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu majetku obce:

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 15 písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov: Noémi Horváthovú r. Horváthová, bytom Orechová 1283/46, 941 10 Tvrdošovce, Adama Uhrína r. Uhrín bytom Marhuľová 734/49, 941 23 Andovce. Jedná sa o pozemok s malou výmerou, užívaný ako predzáhradka.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

Zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe Uznesenia OZ č. 11/21032024 písm. A bod 12 zo dňa 21.03.2024

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Tvrdošovce, vedený na LV č. 5242, vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 00 309 338, na základe vyhotovenej identifikácie parciel, obj. č.: K1- 661/2023, 1964/2023 a to z pôvodnej E-KN parc. č. 1064/223 – Orná pôda o celkovej výmere 925 m2, vytvorenú C-KN parcelu č.: 1060/51 - Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2, pre Zsolta Vaňu, rod. Vaňa bytom Lipový rad 20, 941 10 Tvrdošovce na ulici Lipový rad , v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu majetku obce:

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 15 písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa: Zsolt Vaňa, rod. Vaňa, bytom Lipový rad 20, 941 10 Tvrdošovce, Jedná sa o pozemok s malou výmerou, užívaný ako predzáhradka.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

Zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe Uznesenia OZ č. 11/21032024 písm. A bod 11 zo dňa 21.03.2024

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku , nachádzajúceho sa v k. ú. Tvrdošovce, vedený na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 00 309 338, v celosti, a to C-KN parcelu č.: 1137/186 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, pre:

 • Máriu Aghovú r. Zsilinszkú, bytom J. Jesenského 781/53, Tvrdošovce,

 • Renátu Bogdányovú r. Aghovú, bytom Nová cesta 511/90, Tvrdošovce,

 • Richarda Keleho r. Kele, bytom Kollárova 1660/27, Tvrdošovce,

 • Luciu Keleovú r. Keleová, bytom Mlynská 218/12, Tvrdošovce

 • Denisa Keleho r. Kele, bytom Mlynská 218/12, Tvrdošovce,

na ulici J. Jesenského , v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu majetku obce:

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 15 písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov:

Márie Aghovej r. Zsilinszkej , bytom J. Jesenského 781/53, Tvrdošovce, Renáty Bogdányovej r. Aghovej, bytom Nová cesta 511/90, Tvrdošovce, Richarda Keleho r. Kele, bytom Kollárova 1660/27, Tvrdošovce, Lucie Keleovej r. Keleová, bytom Mlynská 218/12, Tvrdošovce, Denisa Keleho r. Kele, bytom Mlynská 218/12, Tvrdošovce,

Jedná sa o pozemok s malou výmerou, užívaný ako predzáhradka.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

Zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe Uznesenia OZ č. 11/21032024 písm. A bod 10 zo dňa 21.03.2024

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku , nachádzajúceho sa v k. ú. Tvrdošovce, vedený na LV č. 5242, vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 00 309 338, to z pôvodnej E-KN parc. č. 1140/102 – Ostatná plocha o celkovej výmere 224 m2, vytvorenú C-KN parcelu č.: 1140/21 - Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2, pre Helenu Fučíkovú r. Juhászovú, bytom Víglašská 3112/19, 810 00 Bratislava – Petržalka, na ulici Hlboká , v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu majetku obce:

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 15 písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľky: Heleny Fučíkovej r. Juhászovej, bytom Víglašská 3112/19, 810 00 Bratislava – Petržalka,

Jedná sa o pozemok s malou výmerou, užívaný ako predzáhradka.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

Zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe Uznesenia OZ č. 11/21032024 písm. A bod 8 zo dňa 21.03.2024

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Tvrdošovce, vedený na LV č. 5242, vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 00 309 338, na základe vyhotovenej identifikácie parciel, obj. č.: K1- 661/2023, 1964/2023 a to z pôvodnej E-KN parc. č. 1064/223 – Orná pôda o celkovej výmere 925 m2, vytvorenú C-KN parcelu č.: 1060/50 - Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, pre Katarínu Csányiovú r. Tóthovú, bytom Lipový rad 573/21, 941 10 Tvrdošovce, na ulici Lipový rad, v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu majetku obce:

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 15 písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľky: Kataríny Csányiovej r. Tóthovej, bytom Lipový rad 573/21, 941 10 Tvrdošovce, Jedná sa o pozemok s malou výmerou, užívaný ako predzáhradka.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

Zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe Uznesenia OZ č. 11/21032024 písm. A bod 7 zo dňa 21.03.2024

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemkov, nachádzajúcich sa v k. ú. Tvrdošovce, vedených na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 00 309 338, v celosti, a to

C-KN parcelu č.: 1137/57 - Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 41 m2,

C-KN parcelu č.: 1137/58 – Záhrada o výmere 28 m2

pre:

 

 • Gabriela Vanyu r. Vanya, bytom Májová 437/11, 941 10 Tvrdošovce,

 

 • Teréziu Vargovú r. Tallósiovú, bytom Horná 42, 941 10 Tvrdošovce,

 

 • Róberta Vanyu r. Vanya, bytom Rybárska 1723/1, 941 10 Tvrdošovce,

 

 • Ladislava Vanyu r. Vanya, bytom Družstevná 24/12, 941 10 Tvrdošovce,

na ulici Horná, v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu majetku obce:

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 15 písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú pred nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov: Gabriela Vanyu r. Vanya, bytom Májová 437/11, 941 10 Tvrdošovce, Terézie Vargovej r. Tallósiovej, bytom Horná 42, 941 10 Tvrdošovce, Róberta Vanyu r. Vanya, bytom Rybárska 1723/1, 941 10 Tvrdošovce,

Ladislava Vanyu r. Vanya, bytom Družstevná 24/12, 941 10 Tvrdošovce. Jedná sa o pozemky s malou výmerou, užívané ako predzáhradka.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

Zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe Uznesenia OZ č. 11/21032024 písm. A bod 6 zo dňa 21.03.2024

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku, nachádzajúceho v k. ú. Tvrdošovce, vedený na LV č. 5242, vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 00 309 338, na základe vyhotovenej identifikácie parciel, obj. č.: K1- 661/2023, 1964/2023 a to z pôvodnej E-KN parc. č. 1155/200 – Ostatná plocha o celkovej výmere 1218 m2, vytvorenú C-KN parcelu č.: 1155/2 - Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, pre:

 • Szabolcsa Kárpátyho r. Kárpáty a Klaudiu Kárpáty r. Sýkorovú, obaja bytom Nová cesta 22, 941 10 Tvrdošovce

 • Szabolcsa Kárpátyho r. Kárpáty, bytom Nová cesta 22, 941 10 Tvrdošovce,

na ulici Nová cesta, v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu majetku obce:

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 15 písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

 Ide o nehnuteľnost, ktorá sa nachádzajú pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov: Szabolcs Kárpáty r. Kárpáty a Klaudia Kárpáty r. Sýkorová, obaja bytom Nová cesta 22, 941 10 Tvrdošovce, Szabolcs Kárpáty r. Kárpáty, bytom Nová cesta 22, 941 10 Tvrdošovce. Jedná sa o pozemok s malou výmerou, užívaný ako predzáhradka.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

Zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe Uznesenia OZ č. 11/21032024 písm. A bod 5 zo dňa 21.03.2024

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku, nachádzajúceho v k. ú. Tvrdošovce, vedený na LV č. 5242, vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 00 309 338, na základe vyhotovenej identifikácie parciel, obj. č.: K1- 661/2023, 1964/2023 a to z pôvodnej E-KN parc. č. 1137/7 – Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1539 m2, vytvorené: C-KN parcela č.: 1137/286 - Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2, C-KN parcela č.: 1137/287 - Záhrada o výmere 6 m2 pre Zoltána Dózsu rod. Dózsa, bytom Puškinova 31, 941 10 Tvrdošovce, na ulici Športová , v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu majetku obce:

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 15 písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

 Ide o nehnuteľnosti, ktorá sa nachádzajú pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa: Zoltán Dózsa rod. Dózsa, bytom Puškinova 31, 941 10 Tvrdošovce. Jedná sa o pozemky s malou výmerou, užívané ako predzáhradka.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

Zverejňuje

 

 

v zmysle § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

 

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe Uznesenia OZ č. 11/21032024 písm. A bod 4 zo dňa 21.03.2024

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku, nachádzajúceho v k. ú. Tvrdošovce, vedený na LV č. 5242, vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 00 309 338, na základe vyhotovenej identifikácie parciel, obj. č.: K1- 661/2023, 1964/2023 a to z pôvodnej E-KN parc. č. 1064/223 – Orná pôda o celkovej výmere 925 m2, vytvorenú C-KN parcelu č.: 1060/54 - Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2, pre :

 • Moniku Ivaničovú r. Jeruškovú, bytom Lipový rad 69/17, 941 10 Tvrdošovce,

 • Attilu Ivaniča r. Ivanič, bytom Lipový rad 69/17, 941 10 Tvrdošovce,

 • Gabriela Ivaniča r. Ivanič, Ing., bytom Ulica Západná 1165/2, Ivanka pri Nitre, 951 12

na ulici Lipový rad v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu majetku obce:

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 15 písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

 Ide o nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov: Monika Ivaničová r. Jerušková, bytom Lipový rad 69/17, 941 10 Tvrdošovce, Attila Ivanič r. Ivanič, bytom Lipový rad 69/17, 941 10 Tvrdošovce, Gabriel Ivanič r. Ivanič, Ing., bytom Ulica Západná 1165/2, Ivanka pri Nitre, 951 12. Jedná sa o pozemok s malou výmerou, užívaný ako predzáhradka.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

Zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe Uznesenia OZ č. 11/21032024 písm. A bod 3 zo dňa 21.03.2024

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku, nachádzajúceho v k. ú. Tvrdošovce, vedený na LV č. 5242, vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 00 309 338, na základe vyhotovenej identifikácie parciel, obj. č.: K1- 661/2023, 1964/2023 a to z pôvodnej E-KN parc. č. 1155/200 – Ostatná plocha o celkovej výmere 1218 m2 vytvorenú parcelu: C- KN parcela č.: 1155/16 - Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 45 m2, pre Szőgyényi László r. Szőgyényi a Judit Szőgyényi r. Benkovičovú, obaja bytom Nová cesta 494/52, 941 10 Tvrdošovce, na ulici Nová cesta, v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu majetku obce:

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 15 písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov: Szőgyényi László r. Szőgyényi a Judit Szőgyényi r. Benkovičovú, obaja bytom Nová cesta 494/52, 941 10 Tvrdošovce. Jedná sa o pozemok s malou výmerou, užívaný ako predzáhradka.

Čítať ďalej...

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe Uznesenia   OZ č. 10/29022024 písm. A bod 35 zo dňa 29.02.2024

SPÔSOB PREVODU - § 9a ods. 15, písm. f) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho v k. ú. Tvrdošovce, vedený na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 00 309 338, v celosti a to C-KN parcelu č. 1137/100 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2, a C-KN parcelu č. 1137/101 – Záhrada o výmere 7 m2, pre Antona Csikósa r. Csikós a manželku Martu Csikósovú, r. Soósovú, obaja bytom Hviezdoslavova 14, Tvrdošovce, na ulici Hviezdoslavova v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu majetku obce:

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 15 písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov: Anton Csikós r. Csikós a manželku Marta Csikósová, r. Soósová, obaja bytom Hviezdoslavova 14, Tvrdošovce Jedná sa o pozemky s malou výmerou, užívané ako predzáhradka.

Čítať ďalej...