Hlavná obsah

Naše číslo: 38/2023

Tvrdošovce, 16.01.2023

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku

Obec Tvrdošovce, ako orgán ochrany prírody (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v spojení s ustanovením § 69 ods. 1 písm. d) zákona a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle ustanovenia § 2 písm. f) bod. 1 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov na základe doručenej žiadosti žiadateľa: Róbert Birkus, bytom Tvrdošovce, Vinohradnícka 5, (ďalej v texte len „žiadateľ), zaevidovanej obcou dňa 13.01.2023, pod číslom 38/2023 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 2 ks smrek obyčajný, s obvodmi kmeňov 84 cm a 90 cm, meranými vo výške 130 cm nad zemou (ďalej len „predmetné dreviny“) na návrh žiadateľa

v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub predmetných drevín, sa na pozemku parc.č. 1137/20, registra C-KN, druh pozemku – Zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Tvrdošovce, vedenej na LV č.1, vo vlastníctve Obce Tvrdošovce v celosti, IČO: 00309338, sídlo Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v intraviláne obce Tvrdošovce na verejnom priestranstve, na ul. Vinohradnícka, pred rodinným domom č. 5, v k. ú. Tvrdošovce, z dôvodu narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny. Korene drevín sú čiastočne odhalené, poškodujú a zasahujú pod základy chodníka a plotu, nadvihujú chodník a plot, prerastajú do základov rodinného domu. Majetok žiadateľa je ohrozený.

Obec Tvrdošovce, ako orgán ochrany prírody týmto upovedomuje účastníka konania o začatí konania podľa ustanovenia § 18 ods. 3 Správneho poriadku.

Správny orgán informuje v zmysle ustanovenia § 3 ods. 6 Správneho poriadku na úradnej tabuli správneho orgánu a na svojom webovom sídle zrozumiteľne a včas verejnosť o začatí konania.

Orgán ochrany prírody zverejní v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom okrem konaní podľa odseku 8, a to najneskôr do troch pracovných dní od začatia konania, súčasťou uvedenej informácie je údaj o lehote, ktorú určil na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa odseku 3, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od zverejnenia informácie.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 Správneho poriadku

nariaďuje

v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 Správneho poriadku ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

24.01.2023 (utorok) o 13:00 hod.

na mieste ohliadky: parc. č. 1137/20 registra C-KN na ul. Vinohradnícka v Tvrdošovciach.

Podľa § 33 ods. 1 Správneho poriadku účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke.

Podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

                                                                                                          Ing. Marián Tóth, MBA

                                                                                                                 starosta obce

Doručí sa do vlastných rúk cestou elektronickej schránky:

Róbert Birkus, Vinohradnícka 5, 941 10 Tvrdošovce

 

 

 

Zverejnené, dňa: 16.1.2023

Zvesené, dňa: