Hlavná obsah

 

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky “

Michal Šimko – Pod.č.: OA284442734SK, zverejnené do 9.5.2022

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

 

 

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky “

Amanda Sárköziová – Pod.č.: 12P/2/2022, zverejnené do 3.5.2022

Ján Šimko – Pod.č.: OA426305513SK, zverejnené do 6.5.2022

Viliam Fekete – Pod.č.: OA426305867SK, zverejnené do 6.5.2022

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

Naše číslo: 288/2022

Tvrdošovce, dňa 09.03.2022

Obec Tvrdošovce ako orgán ochrany prírody (ďalej len ,,orgán ochrany prírody“) podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) v spojení s ustanovením § 69 ods. 1 písm. d) zákona a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len ,,správny orgán“) v zmysle ustanovenia § 2 písm. f) bod. 1 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov na základe žiadosti žiadateľa: Buják Mário, bytom Tvrdošovce, Záhradnícka 28 (ďalej v texte len ,,žiadateľ“), zaevidovanej obcou dňa 09.03.2022 pod č. 288/2022 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 1 ks orecha obvodom kmeňa 140 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou ďalejlen (,,predmetná drevina“), na návrh žiadateľa

v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub predmetných drevín nachádzajúce sa v k.ú. Tvrdošovce, na pozemku parc. č. 1139/1 registra C-KN, v intraviláne obce Tvrdošovce na verejnom priestranstve, pred rodinným domom č. 11 na ul. Kvetná, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Tvrdošovce vedeného na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č. 1 o vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká ul. 56, 941 10 Tvrdošovce,  podieli 1/1 k celku,   z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín, drevina je prestárla chorá, z časti vyschnutá.

Čítať ďalej...

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

z v e r e j ň u j e

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet nájmu: ČasťpozemkuC-KN parcely č. 1146/2Zast. plochy a nádvoria, nachádzajúceho sa na ulici Novozámocká cesta, Tvrdošovceo výmere 27,00m2 nachádzajúcej sa v kat. ú. obce Tvrdošovcevedenej na LV č. 1 pre nájomcu STAVKON NZ, s.r.o., Mederská 3396/36, 940 02 Nové Zámky, v zastúpení Ing. Dana Molnárová, S.H. Vajanského 19, 940 02 Nové Zámky. Výška nájomného činí: 17,76eur/m2/rok. Doba prenájmu: doba neurčitá.

Čítať ďalej...

O B E C T V R D O Š O V C E

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Naše číslo: 191/2022 Tvrdošovce dňa 18.02.2022

OZNÁMENIE

o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu ohliadku

Obec Tvrdošovce ako orgán ochrany prírody (ďalej len ,,orgán ochrany prírody“) podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) v spojení s ustanovením § 69 ods. 1 písm. d) zákona a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len ,,správny orgán“) v zmysle ustanovenia § 2 písm. f) bod. 1 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov na základe žiadosti žiadateľa: Kuzslík Michal, bytom Tvrdošovce, Bratislavská cesta 26 (ďalej v texte len ,,žiadateľ“), zaevidovanej obcou dňa 16.02.2022 pod č. 191/2022 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 2 ks orechov s obvodmi kmeňov 55 cm a 58 cm meraným vo výške130 cm nad zemou ďalejlen (,,predmetné dreviny“), na návrh žiadateľa

v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub predmetných drevín nachádzajúce sa v k.ú. Tvrdošovce, na pozemku parc. č. 1139/1 registra C-KN, v intraviláne obce Tvrdošovce na verejnom priestranstve, pred rodinným domom č. 9 na ul. Kvetná, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Tvrdošovce vedeného na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č. 1 o vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká ul. 56, 941 10 Tvrdošovce,  podieli 1/1 k celku, z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín, dreviny sú prestárle, choré, dreviny bránia prenikaniu svetla následkom zníženia hygienických podmienok bývania.

Čítať ďalej...

O B E C T V R D O Š O V C E

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Naše číslo: 198/2022 Tvrdošovce dňa 18.02.2022

OZNÁMENIE

o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu ohliadku

Obec Tvrdošovce ako orgán ochrany prírody (ďalej len ,,orgán ochrany prírody“) podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) v spojení s ustanovením § 69 ods. 1 písm. d) zákona a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len ,,správny orgán“) v zmysle ustanovenia § 2 písm. f) bod. 1 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov na základe žiadosti žiadateľa: Juraj Benyík, bytom Tvrdošovce, Vinohradnícka č.3 ďalej v texte len ,,žiadateľ“), zaevidovanej obcou dňa 18.02.2022 pod č. 198/2022 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 1 ks orech s obvodom kmeňa 120 cm meraným vo výške130 cm nad zemou ďalejlen (,,predmetné dreviny“), na návrh žiadateľa

v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub predmetných drevín nachádzajúce sa v k.ú. Tvrdošovce, na pozemku parc. č. 1137/20 registra C-KN, v intraviláne obce Tvrdošovce na verejnom priestranstve, pred rodinným domom č. 3 na ul. Vinohradnícka, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Tvrdošovce vedeného na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č. 1 o vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká ul. 56, 941 10 Tvrdošovce,  podieli 1/1 k celku, z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín, drevina je prestárla, nebezpečne naklonená, ohrozuje majetok žiadateľa parkujúce auto a oplotenie.

Čítať ďalej...

O B E C T V R D O Š O V C E

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Naše číslo: 199/2022 Tvrdošovce dňa 18.02.2022

OZNÁMENIE

o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu ohliadku

Obec Tvrdošovce ako orgán ochrany prírody (ďalej len ,,orgán ochrany prírody“) podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) v spojení s ustanovením § 69 ods. 1 písm. d) zákona a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len ,,správny orgán“) v zmysle ustanovenia § 2 písm. f) bod. 1 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov na základe žiadosti žiadateľov: Bratová Alžbeta, bytom Tvrdošovce, Majakovského 24, Brat Richard, bytom Tvrdošovce, Majakovského 24 a Brat Igor, Majakovského 24 (ďalej v texte len ,,žiadateľ“), zaevidovanej obcou dňa 18.02.2022 pod č. 199/2022 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 3 ks smrekov s obvodmi kmeňov 42 cm, 43 cm a 45 cm meraným vo výške130 cm nad zemou a 3 ks tuje s obvodmi kmeňov 43 cm, 45 cm a 47 cm meraným vo výške 130 cm na zemou, ďalejlen (,,predmetné dreviny“), na návrh žiadateľa

v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub predmetných drevín nachádzajúce sa v k.ú. Tvrdošovce, na pozemku parc. č. 72/2 registra C-KN, v intraviláne obce Tvrdošovce na verejnom priestranstve, vo dvore rodinného domu žiadateľov na ul. Majakovského č. 24, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Tvrdošovce vedeného na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č. 1182 vo vlastníctve Bratová Alžbeta, bytom Tvrdošovce, Majakovského 24 v podieli 2/4 k celku, Brat Richard, bytom Tvrdošovce, Majakovského 24 v podieli ¼ k celku a Brat Igor, Majakovského 24v podieli ¼ k celku, z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín, dreviny tuje sú prestárle, choré, z časti vyschnuté, smreky sú vysoké, nestabilné v prípade veterného počasia ohrozujú životy okoloidúcich ako aj majetok- rodinný dom žiadateľov.

Obec Tvrdošovce ako orgán ochrany prírody týmto upovedomuje účastníka konania o začatí konania podľa ustanovenia § 18 ods. 3 Správneho poriadku.

Správny orgán informuje v zmysle ustanovenia § 3 ods. 6 Správneho poriadku na úradnej tabuli správneho orgánu a na svojom webovom sídle zrozumiteľne a včas verejnosť o začatí konania.

Orgán ochrany prírody zverejní v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom okrem konaní podľa odseku 8, a to najneskôr do troch pracovných dní od začatia konania; súčasťou uvedenej informácie je údaj o lehote, ktorú určil na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa odseku 3, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od zverejnenia informácie.

Čítať ďalej...

O B E C T V R D O Š O V C E

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Naše číslo: 188/2022 Tvrdošovce dňa 18.02.2022

OZNÁMENIE

o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu ohliadku

Obec Tvrdošovce ako orgán ochrany prírody (ďalej len ,,orgán ochrany prírody“) podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) v spojení s ustanovením § 69 ods. 1 písm. d) zákona a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len ,,správny orgán“) v zmysle ustanovenia § 2 písm. f) bod. 1 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov na základe žiadosti žiadateľov: Bratová Alžbeta, bytom Tvrdošovce, Majakovského 1718/24, Vargová Anna, bytom J. Jilemnického 233/25, Dunajská Streda (ďalej v texte len ,,žiadateľ“), zaevidovanej obcou dňa 16.02.2022 pod č. 188/2022 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 1 ks lipa s obvodom kmeňa 98 cm, meraným vo výške130 cm nad zemou len (,,predmetná drevina“), na návrh žiadateľa

v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub predmetných drevín nachádzajúce sa v k.ú. Tvrdošovce, na pozemku parc. č. 3364/59 registra C-KN, v intraviláne obce Tvrdošovce na verejnom priestranstve, vo dvore rodinného domu žiadateľov na ul. Sládkovičova č. 43, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Tvrdošovce vedeného na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č. vo vlastníctve Bratová Alžbeta, bytom Tvrdošovce, Majakovského 24 v podieli ½ k celku a Vargová Anna, bytom Dunajská Streda, J. Jilemnického 233/25v podieli ½ k celku, z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny, drevina je prestárla, nebezpečne naklonená na strechu rodinného domu, ohrozuje majetok – strechu žiadateľov.

Čítať ďalej...

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky “

 

Alžbeta Vanyová – Pod. č. : OA410661653SK, zverejnené do 7.3.2022

 

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

O B E C     T V R D O Š O V C E

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Naše číslo: 173/2022        Tvrdošovce dňa 15.02.2022

OZNÁMENIE

o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu ohliadku

Obec Tvrdošovce ako orgán ochrany prírody (ďalej len ,,orgán ochrany prírody“) podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) v spojení s ustanovením § 69 ods. 1 písm. d) zákona a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len ,,správny orgán“) v zmysle ustanovenia § 2 písm. f) bod. 1 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov na základe žiadosti žiadateľa: Alexandra Vanyu, bytom Tvrdošovce, Hviezdoslavova 66 (ďalej v texte len ,,žiadateľ“), zaevidovanej obcou dňa 14.02.2022 pod č. 173/2022 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 3 ks smrekov s obvodmi kmeňov 55 cm, 50 cm, a 53 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou (ďalej len ,,predmetná drevina“), na návrh žiadateľa

 v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub predmetnej dreviny nachádzajúcej sa v k.ú. Tvrdošovce, na pozemku parc. č. 1137/20 registra C-KN, v intraviláne obce Tvrdošovce na verejnom priestranstve , pred rodinným domom č. 66 na ul. Hviezdoslavova, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Tvrdošovce vedeného na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č. 1 vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká ul. 56, 941 10 Tvrdošovce,  podieli 1/1 k celku, z dôvodu zlého zdravotného stavu Dreviny sú vysoké, nestabilná, v prípade veterného počasia ohrozujú okoloidúcich na verejnom priestranstve a ohrozujú majetok žiadateľa.

Čítať ďalej...

O B E C   T V R D O Š O V C E

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Naše číslo: 147/2022 Tvrdošovce dňa 08.02.2022

OZNÁMENIE

o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu ohliadku

Obec Tvrdošovce ako orgán ochrany prírody (ďalej len ,,orgán ochrany prírody“) podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) v spojení s ustanovením § 69 ods. 1 písm. d) zákona a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len ,,správny orgán“) v zmysle ustanovenia § 2 písm. f) bod. 1 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov na základe žiadosti žiadateľa: Igor Brat, bytom Tvrdošovce, Vinohradnícka 23 (ďalej v texte len ,,žiadateľ“), zaevidovanej obcou dňa 07.02.2022 pod č. 147/2022 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 2 ks tuje s výmerou krovitého porastu 2 x 2 m2 ďalej len (,,predmetné dreviny“), na návrh žiadateľa

v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub predmetných drevín nachádzajúce sa v k.ú. Tvrdošovce, na pozemku parc. č. 1137/20 registra C-KN, v intraviláne obce Tvrdošovce na verejnom priestranstve , pred rodinným domom č. 23 na ul. Vinohradnícka, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Tvrdošovce vedeného na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č. 1 o vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká ul. 56, 941 10 Tvrdošovce,  podieli 1/1 k celku, z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín, narušenia stability stavby – oplotenia a chodníka koreňovým systémom dreviny, dreviny sú z časti vyschnuté, ohrozujú majetok žiadateľa.

Obec Tvrdošovce ako orgán ochrany prírody týmto upovedomuje účastníka konania o začatí konania podľa ustanovenia § 18 ods. 3 Správneho poriadku.

Správny orgán informuje v zmysle ustanovenia § 3 ods. 6 Správneho poriadku na úradnej tabuli správneho orgánu a na svojom webovom sídle zrozumiteľne a včas verejnosť o začatí konania.

Orgán ochrany prírody zverejní v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom okrem konaní podľa odseku 8, a to najneskôr do troch pracovných dní od začatia konania; súčasťou uvedenej informácie je údaj o lehote, ktorú určil na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa odseku 3, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 Správneho poriadku

nariaďuje

v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 Správneho poriadku ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

16.02.2022 ( streda ) o 09:00 hod.

 na mieste ohliadky: parc. č.1137/20 registra C-KN na ul. Vinohradnícka, pred rodinným domom č. 23 v Tvrdošovciach.

Čítať ďalej...