Hlavná obsah

O B E C   Z E M N É, 941 22  Zemné č. 268


Číslo: 218/2023-02

Zemné, 23.5.2023

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KONANIA O PREDĹŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÉHO POVOLENIA

 

Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce (ďalej len "stavebník") 16.5.2023 podal žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia, ktoré vydala Obec Zemné dňa 11.6.2018 pod č. 225/2018-03 na stavbu:

"Zberný dvor Tvrdošovce"

miesto stavby: Tvrdošovce (ďalej len "stavba") na pozemkoch registra "C" parc. č. 2331/3, 2331/5, 2331/6, 2331/8 (ďalej len „stavebný pozemok“), prípojky inžinierskych sietí budú umiestnené aj na pozemkoch registra "C" parc. č. 1555, 2345, 1058/1 v katastrálnom území Tvrdošovce. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie.

Stavebník žiada o predĺženie platnosti stavebného povolenia do 12.07.2025.

Obec Zemné, ako vecne určený príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 67 ods. 2 a § 69 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania na predĺženie platnosti stavebného povolenia. Keďže žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie podania, primerane podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky podať do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, inak sa ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Ak dotknutý orgán neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanému predĺženiu platnosti stavebného povolenia, má sa za to, že s návrhom stavebníka z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Mestskom úrade v Nových Zámkoch, Hlavné námestie 10, kancelária č. 202.

Poučenie: Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Ing. János Bób
starosta obce

Doručí sa do vlastných rúk cestou elektronickej schránky:

1. Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce
2. Anton Bogdány, Slovenská č. 18, 941 10 Tvrdošovce
3. Zuzana Bogdányová, Orechová č. 54, 941 10 Tvrdošovce
4. Marian Čapucha, Hlboká 14, 941 10 Tvrdošovce
5. Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce, Széchényiho 10, 941 10 Tvrdošovce
6. Katarína Tóthová, Železničná 7, 941 10 Tvrdošovce
7. Štefan Brenkus, Májová 20, 941 10 Tvrdošovce
8. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
9. Attila Tóth, Záhradnícka č. 1, 941 10 Tvrdošovce
10. Adriana Tóthová, Záhradnícka č. 1, 941 10 Tvrdošovce
11. Zuzana Tóthová, Gaštanová  7, 941 10 Tvrdošovce
12. Klára Keleová, J. Dózsu 5, 941 10 Tvrdošovce
13. Tibor Tóth, Vajanského 17, 940 02 Nové Zámky
14. Magdaléna Pinkeová, rod. Tóthová, Lastovičia 5, 940 02 Nové Zámky
15. Ing. Norbert Szőcs, AXA Projekt s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta

16. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Ľanová 17, 940 02 Nové Zámky
17. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
18. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
19. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

20. Heizer Optik, s.r.o., Dolnobárska cesta, areál PD, 930 13 Trhová Hradská
21. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
22. OR Hasičského a záchranného zboru, Komárňanská cesta 15, 940 02 Nové Zámky
23. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP, Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky
24. Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia, Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky
25. Obec Tvrdošovce, Novozámocká 56, 941 10 Tvrdošovce
26. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava
27. Min.vnútra SR, sekcia informatiky, telekom. a bezp.ministerstva, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
28. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
29. FibreNet, s.r.o., Topoľnícka cesta 189, 930 13 Trhová Hradská
30. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava

31. Obecný úrad Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

32. Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce, Széchényiho 10, 941 10 Tvrdošovce

 

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1. Ján Balogh, adresát neznámy

2. dedičom po nebohej Márii Benczeovej, naposledy bytom Kollárova 17, 941 10 Tvrdošovce

3. dedičom po nebohej Vilme Vinczeovej, naposledy bytom 9.mája 39, 941 10 Tvrdošovce

4. dedičom po nebohom Imrichovi Brenkušovi, naposledy bytom Golgota 1, 941 10 Tvrdošovce

 

Verejná vyhláška

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú tabuľu Obce Zemné a Obce Tvrdošovce a súčasne sa zverejní aj na www.zemne.sk, www.tvrdosovce.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené od   24.5.2023          do  8.6.2023

Potvrdené dňa..........................................                 podpis..........................................