Hlavná obsah

Odpadové hospodárstvo

Oznamujeme obyvateľom obce, že od 1. marca 2024 bude opäť otvorené zberné miesto na ul. Gaštanová.

Otváracia doba je nasledovná: od utorka do piatku od 13.00 – do 17.00 hod, v sobotu od 9.00 –17.00 hod.

Na zberné miesto sa môže uložiť zelený odpad zo záhrad, pneumatiky, sklo a malé množstvo drobného stavebného odpadu, ako sú drobné úlomky zo zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, alebo keramiky.

Od 1.1.2024 bola sadzba poplatku za drobný stavebný odpad upravená na 0,045 eur za kg, t.j. 45 € za tonu odpadu.

ĎAKUJEME, ŽE SA STARÁTE O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SEPARUJETE!

V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v náväznosti na Prílohu č. 1 Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov Vám oznamujeme:

 • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023 je 41,06 %

Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku. Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad. V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.  Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na celom území Slovenska. Batérie a akumulátory (BaA) obsahujú látky ako sú ťažké kovy a kyseliny, ktoré vo voľnom prostredí na nelegálnych úložiskách alebo v prostredí skládok odpadov môžu spôsobiť kontamináciu životného prostredia a predstavujú riziko pre zdravie obyvateľstva. Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestného poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podla § 81 ods. 10 zákona 79/2015. Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACH TRADE, s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov. V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia. MACH TRADE spol. s r. o. / INSA spol. s r.o.

V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v náväznosti na Prílohu č. 1 Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov Vám oznamujeme:

 • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 je 47,36  %
 • sadzba poplatku od 1.3.2023 je 18,- € / tonu

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2022 (pdf, veľkosť: 156kB)

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (pdf, veľkosť: 262kB)

Vážení obyvatelia!

Oznamujeme Vám, že v dňoch od 6-9.4.2022 (od stredy do soboty) sa uskutoční v našej obci zber veľkoobjemového odpadu. Obyvatelia môžu uložiť objemný odpad na zbernom dvore od stredy do soboty od 8.00 – 17.00 hod.

V rámci zberu sa bude zbierať iba objemný odpad,  ktorý má väčšie rozmery ako bežné predmety a nezmestí sa do 120 litrových zberných nádob na zmesový komunálny odpad. Napr. KRESLÁ, DVERE, POSTELE, STOLY, STOLIČKY, MATRACE.

Z A K A Z U J E sa vynášať ELEKTRONICKÝ ŠROT a  ELEKTROSPOTREBIČE.

Žiadame obyvateľov, aby odpad neukladali pred rodinné domy. Veľkoobjemný odpad vyložený pred rodinnými domami nebude odvezený.

Ďakujeme.

Podľa zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Tvrdošovce za kalendárny rok 2021 je 47,10 %.

Sadzba poplatku pre rok 2022 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (katalógové číslo odpadu 200 301) a objemového odpadu (katalógové číslo odpadu 200 307) na skládku odpadov je 18,- EUR.

V mesiaci december boli umiestnené na území našej obce dva špeciálne červeno-biele kontajnery na zber veľmi malého elektroodpadu, batérii a akumulátorov, nakoľko vyradený elektroodpad nepatrí do komunálneho odpadu.

Až 95 % ZOZBIERANÝCH ELEKTROZARIADENÍ SA DÁ RECYKLOVAŤ a opätovne využiť pri výrobe ďalších výrobkov. Preto bolo vlani po celom Slovensku rozmiestnených cez 300 červeno-bielych kontajnerov, ktorých využíva takmer 1 000 000 obyvateľov Slovenska.

Odteraz môžete pomôcť aj vy.

Čítať ďalej...

 

Zber veľkoobjemného odpadu v obci Tvrdošovce bude prebiehať nasledovne:

od 21. októbra (streda) do 24. októbra (sobota) 2020 v čase od 8.00 do 18.00 hodiny môžu obyvatelia uložiť objemný odpad na dvore bývalého strediska PD č. 1 na konci ul. Budovateľská.

Na stredisku č.1 na Budovateľskej ulici Vás pri ukladaní objemného odpadu usmerní zodpovedný pracovník obce.

Žiadame obyvateľov, aby odpad neukladali PRED RODINNÉ DOMY, ale vo vopred vyhradenom čase a na miesto určené na stredisku!!! Objemný odpad vyložený pred rodinnými domami nebude odvezený.

V rámci zberu sa bude zbierať iba objemný odpad a to KRESLÁ, DVERE, POSTELE, STOLY, STOLIČKY, MATRACE, t.j. nepotrebné, alebo opotrebované veci, ktoré majú väčšie rozmery ako bežné predmety a nedajú sa umiestniť do 120 litrových zberných nádob na zmesový komunálny odpad.

Z A K A Z U J E  sa v rámci zberu objemného odpadu vynášať ELEKTRONICKÝ ŠROT, ELEKTROSPOTREBIČE, BIO ODPAD, DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD A PNEUMATIKY.

Ďalej Vás informujeme, že v čase od 21. 10. 2020 (streda) do 24. 10. 2020 (sobota) bude možné odovzdať aj ČISTÚ FÓLIU A POLYSTYRÉN na bývalom stredisku č. 1 PD na ul. Budovateľská. Neznečistené komodity je potrebné vložiť do vrecí zvlášť, podľa typu odpadu.

BIOODPAD A PNEUMATIKY je možné odovzdať na Zbernom dvore na bývalom stredisku č. 3 Poľnohospodárskeho družstva, ktorý je prístupný z ul. Gaštanová (na konci ulice). Otváracia doba zberného dvora je od utorka do piatku v čase 13.00 – 17.00 hod. a v sobotu v čase 9.00 – 13.00, 13.30 – 17.00 hod.

Na zberný dvor sa môže uložiť zelený odpad z domácností a stavebná suť. Žiadame obyvateľov, aby pred uložením vyselektovali stavebný odpad, t.j. zvlášť betón, zeminu a ostatný odpad, ako sú tehly, kvádre, škridle.

POUŽITÝ OLEJ, POUŽITÉ ŠATY A OBUV, ELEKTRONICKÝ ŠROT A ELEKTROSPOTREBIČE je možné odovzdať individuálne vo dvore Domu služieb, v pracovné dni v čase od 7.00 do 15.00 hodiny a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.

Žiadame obyvateľov, aby v rámci svojich možností selektovali čo najviac komodít, keďže odvoz separovaného odpadu je bezplatný.

ĎAKUJEME, ŽE SEPARUJETE ODPAD!

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením ochorenia COVID-19 zber veľkoobjemového odpadu v obci Tvrdošovce bude prebiehať novým spôsobom.

Od 3. júna (streda) do 6.júna (sobota) 2020   v čase od 8.00 do 18.00 hodiny môžu obyvatelia uložiť objemný odpad na dvore bývalého strediska PD č. 1 na konci ul. Budovateľská.

Žiadame obyvateľov, aby odpad neukladali PRED RODINNÉ DOMY, ale vo vopred vyhradenom čase a na miesto určené na stredisku!!! Objemný odpad vyložený pred rodinnými domami nebude odvezený.

Na stredisku č.1 na Budovateľskej ulici Vás pri ukladaní objemného odpadu usmerní zodpovedný pracovník obce.

V rámci zberu sa bude zbierať iba objemný odpad a to KRESLÁ, DVERE, POSTELE, STOLY, STOLIČKY, MATRACE, t.j. nepotrebné, alebo opotrebované veci, ktoré majú väčšie rozmery ako bežné predmety a nedajú sa umiestniť do 120 litrových zberných nádob na zmesový komunálny odpad.

Poplatok za uloženie a likvidáciu veľkoobjemového odpadu hradený obcou je 73,20 € za 1 t, preto žiadame o striktné dodržanie podmienok zberu objemného odpadu.

Z A K A Z U J E sa v rámci zberu objemného odpadu vynášať ELEKTRONICKÝ ŠROT, ELEKTROSPOTREBIČE, BIO ODPAD, DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD A PNEUMATIKY.

Ďalej Vás informujeme, že v čase od  3.6.2020 (streda) do 6.6.2020 (sobota)  bude možné odovzdať aj ČISTÚ FÓLIU A POLYSTYRÉN na bývalom stredisku č. 1 PD na ul. Budovateľská. Neznečistené komodity je potrebné vložiť do vrecí zvlášť, podľa typu odpadu.

BIOODPAD A PNEUMATIKY je možné odovzdať na Zbernom dvore na bývalom stredisku č. 3 Poľnohospodárskeho družstva, ktorý je prístupný z ul. Gaštanová (na konci ulice). Otváracia doba zberného dvora je od utorka do piatku v čase 13.00 – 17.00 hod. a v sobotu v čase 9.00 – 13.00, 13.30 – 17.00 hod.

Na zberný dvor sa môže uložiť zelený odpad z domácností a stavebná suť. Žiadame obyvateľov, aby pred uložením vyselektovali stavebný odpad, t.j. zvlášť betón, zeminu a ostatný odpad, ako sú tehly, kvádre, škridle.

ELEKTRONICKÝ ŠROT A ELEKTROSPOTREBIČE je možné odovzdať individuálne vo dvore Domu služieb, v pracovné dni v čase od 8.00 do 12.00 hodiny.

Žiadame obyvateľov, aby v rámci svojich možností selektovali čo najviac komodít, keďže odvoz separovaného odpadu je bezplatný.

ĎAKUJEME, ŽE SEPARUJETE ODPAD!

Oznamujeme obyvateľom obce, že od 3. marca 2020 bude opäť otvorený zberný dvor na bývalom stredisku č. 3 Poľnohospodárskeho družstva Tvrdošovce. Otváracia doba je nasledovná:

od utorka do piatku od  13.00 – do 17.00 hod,

v sobotu od 9.00 – 13.00 hod a poobede od 13.30-17.00 hod.

Na zberný dvor sa môže uložiť zelený odpad z domácností a stavebná suť. Žiadame obyvateľov, aby pred uložením vyselektovali stavebný odpad, t.j. zvlášť betón, zeminu a ostatný odpad, ako sú tehly, kvádre, škridle.

ĎAKUJEME, ŽE SA STARÁTE O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SEPARUJETE!

Vážení obyvatelia!

Obec Tvrdošovce používa informačný systém Separus na evidovanie množstva komunálneho a separovaného odpadu. V nasledujúcich dňoch vám bude doručená obálka, ktorá obsahuje: harmonogram separovaného zberu druhotných surovín na I. polrok 2020, nálepky s čiarovými kódmi na vrecia, zároveň nálepku/-y s uvedením Vašej adresy na smetné nádoby na komunálny odpad.

Pri zbere skla použite nálepky označené nápisom SKLO na zelenom podklade nalepením na zelené vrece, pri zbere plastov, tetrapakov a kovov použite nálepky s nápisom PLAST na žltom podklade nalepením na žlté vrece a pri zbere papiera použite nálepky s nápisom PAPIER na modrom podklade nalepením na modré vrece. Prosíme Vás, aby ste jednotlivé vrecia značili príslušnou nálepkou.

 Nálepku na komunálny odpad treba nalepiť na prednú stranu smetnej nádoby na čistý povrch podľa počtu členov v domácnosti/rodiny. Pomocou týchto nálepiek a nového systému evidencie zberu odpadu bude možné vykonávať monitoring zberu komunálneho a triedenia separovaného odpadu v našej obci za jednotlivé domácnosti. Prosíme Vás, aby ste týmto úkonom venovali náležitú pozornosť!

V prípade nedostatku nálepiek alebo pri nesprávnej adrese, kontaktujte obecný úrad (kanc. č. 6), alebo tel. č. 0905 602 338, aby sme Vám mohli zabezpečiť nové nálepky.

Prosíme Vás, aby ste do nasledujúceho zberu komunálneho odpadu, ktorý sa uskutoční v dňoch 2-5. marca 2020 nalepili nálepky s vytlačenou adresou na žltom podklade na smetné nádoby podľa počtu členov v domácnosti/rodiny. Zároveň Vás žiadame, aby boli v priebehu zberu komunálneho odpadu vyložené všetky smetné nádoby s etiketami kvôli označeniu týchto nádob čipom.

Ďakujeme za zodpovedný prístup a spoluprácu!