Hlavná obsah

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 20/21092021 písm. A bod 8 zo dňa 21.09.2021

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v kat.území obce Tvrdošovce, z pôvodnej C-KN parc.č. 3471/14-Záhrada o celkovej výmere 429 m, vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, výmera odpredávanej nehnuteľnosti činí cca 42 m2 na ul. Lúčna v Tvrdošovciach, presná výmera odpredávanej nehnuteľnosti bude stanovená geometrickým plánom.

2/ Spôsob prevodu majetku obce : ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o nehnuteľnosť, ktorú odkupuje budúca kupujúca Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava pre realizáciu stavby „NZ_OKS_Tvrdošovce, cesta Lúčna, TS, VNK, NNK“ za účelom vybudovania elektroenergetických zariadení distribučnej sústavy vrátane transformačnej stanice.

4/ Kúpna cena:

Bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle uznesenia OZ č. 20/21092021 písm. A bod 8 zo dňa 21.09.2021 vo výške 15,00 eur/m2 .

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č. 20/21092021 písm. A bod 8 zo dňa 21.09.2021 do výlučného vlastníctva pre Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518 v celosti.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 20/21092021 písm. A bod 5 zo dňa 21.09.2021

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v kat.území obce Tvrdošovce, vedeného na LV č.5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce a to C-KN parc.č. 1137/42-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2 na ul. Horná v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu majetku obce: ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradku, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa Hagen Ladwein Dietrich Maria, bytom Tvrdošovce, Horná č. 55 v celosti. Pozemok je oplotený. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

4/ Kúpna cena:

Bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č. 20/21092021 písm. A bod 5 zo dňa 21.09.2021 vo výške 10,00 eur/m2 v zmysleCenníka pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce o odpredaj pozemkov.

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č. 20/21092021 písm. A bod 5 zo dňa 21.09.2021 do výlučného vlastníctva Ladwein Hagen Dietrich Maria, bytom Tvrdošovce, Horná č. 55 v celosti.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.20/21092021 písm. A bod 6 zo dňa 21.09.2021

 SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v kat.území obce Tvrdošovce, zamerané geometrickým plánom číslo 96/2021 z pôvodnej E-KN parc.č. 3435/100-Zast.plochy a nádvoria, vedenej na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č. 5242 vytvorená nová parc.č. 3366/93-Záhrada o výmere 115 m2 na ul. Orechova v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu majetku obce : ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o nehnuteľnosť - predzáhradku, ktorá tvorí súčasť pozemku, ktorého odkupujú žiadatelia Ing.Tremboš Martin a manž. Terézia rod. Tkáčová, obaja bytom Tvrdošovce, Slovenská č.5. Pozemok je oplotený. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

4/ Kúpna cena:

Bola stanovená vo výške 10,00 eur/m2 v zmysleCenníka pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce o odpredaj pozemkov - OZ č.20/21092021 písm. A bod 6 zo dňa 21.09.2021

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č. 20/21092021 písm. A bod 6 zo dňa 21.09.2021 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Martinovi Trembošovi a manž. Terézie rod. Tkáčovej, obaja bytom Tvrdošovce, Slovenská č. 5.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

 ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.20/21092021 písm. A bod 4 zo dňa 21.09.2021

 SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v kat.území obce Tvrdošovce, zamerané geometrickým plánom číslo 185/2021 z pôvodnej E-KN parc.č. 1137/7-Zast.plochy a nádvoria, vedenej na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č. 5242 vytvorený diel č.1 o výmere 212 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 767/1- Zast.pl. a nádvoria o celkovej výmere 435 m2 a z pôvodnej C-KN parc.č. 1137/20-Zast.pl. a nádvoria vedenej na LV č.1 vytvorený diel č.4 o výmere 2 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 767/1 –Zast.plochy a nádvoria o celkovej výmere 435 m2 na ul. L. Kossútha v Tvrdošovciach.

Celková výmera prevádzaných nehnuteľností činí 214 m2.

2/ Spôsob prevodu majetku obce : ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o nehnuteľnosť - predzáhradku, ktorá sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve žiadateľa Gabriela Benkő, bytom Tvrdošovce, L. Kossútha 11. Pozemok je oplotený. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná.

4/ Kúpna cena:

Bola stanovená vo výške 10,00 eur/m2 v zmysleCenníka pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce o odpredaj pozemkov - OZ č.20/21092021 písm. A bod 4 zo dňa 21.09.2021

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

 

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č. OZ č.20/21092021 písm. A bod 4 zo dňa 21.09.2021 do výlučného vlastníctva Gabriela Benkő, bytom Tvrdošovce, L.Kossútha 11 v celosti.

 

Uvedené uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ.

V prípade záujmu bližšie informácie k zámeru a spôsobu predaja majetku obce môžete získať na tel. č. 035/6492 105, na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo osobne na Obecnom úrade v Tvrdošovciach.

V Tvrdošovciach, dňa 13.10.2021

Čítať ďalej...

O B E C     T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------            

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 944/2021    

O Z N Á M E N I E  

 o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a   na miestne šetrenie

 Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods.1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Heleny Bédiovej rod. Benkőovej, bytom Tvrdošovce, Hviezdoslavova 84, číslo žiadosti 944/2021 zo dňa 06.10.2021 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok)

 o z n a m u j e     z a č a t i e     k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3   zákona na výrub: 2 ks smrekov s obvodmi kmeňov 102 cm a 78 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktoré dreviny   rastú v kat.území obce Tvrdošovce, v intraviláne obce na verejnom priestranstve na ul. Kpt.Jaroša, oproti rodinného domu č.1/A na pozemku KN-C parc.č. 1137/20-Zastavané plochy a nádvoria,   vedenej na LV č.1, ktorá nehnuteľnosť je vo vlastníctve obce Tvrdošovce v celosti.

Žiadosť bola odôvodnenás tým, že dreviny určená na výrub sú prestárle, majú zlý zdravotný stav, sú nestabilné, ohrozujú životy osôb a majetok občanov.

Čítať ďalej...

O B E C T V R D O Š O V C E

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

 

Naše číslo: 778/2021 Tvrdošovce dňa 06.09.2021

 

OZNÁMENIE

o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu ohliadku

 Obec Tvrdošovce ako orgán ochrany prírody (ďalej len ,,orgán ochrany prírody“) podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) v spojení s ustanovením § 69 ods. 1 písm. d) zákona a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len ,,správny orgán“) v zmysle ustanovenia § 2 písm. f) bod. 1 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov na základe žiadosti žiadateľa: Michaela Nozdrovického, bytom Tvrdošovce, Horná č.36 (ďalej v texte len ,,žiadateľ“), zaevidovanej obcou dňa 18.08.2021 pod č. 778/2021 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 2 ks topoľov s obvodmi kmeňov 158 cm a 198 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou (ďalej len ,,predmetná drevina“), doplnené dňa 06.09.2021 na základe výzvy zo dňa 19.08.2021 na návrh žiadateľa

 v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Správny poriadok“)

 oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub predmetných drevín nachádzajúce sa v k.ú. Tvrdošovce, na pozemku parc. č. 1137/20 registra C-KN, v intraviláne obce Tvrdošovce na verejnom priestranstve v parku, na ul. Horná v , pred rodinnými domami č. 36 a 38, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Tvrdošovce vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká ul. 56, 941 10 Tvrdošovce,  podieli 1/1 k celku, z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín, z časti sú vysušené, lámajúce konáre ohrozujú zdravie a majetok osôb.

Obec Tvrdošovce ako orgán ochrany prírody týmto upovedomuje účastníka konania o začatí konania podľa ustanovenia § 18 ods. 3 Správneho poriadku.

 Správny orgán informuje v zmysle ustanovenia § 3 ods. 6 Správneho poriadku na úradnej tabuli správneho orgánu a na svojom webovom sídle zrozumiteľne a včas verejnosť o začatí konania.

Orgán ochrany prírody zverejní v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom okrem konaní podľa odseku 8, a to najneskôr do troch pracovných dní od začatia konania; súčasťou uvedenej informácie je údaj o lehote, ktorú určil na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa odseku 3, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 Správneho poriadku

nariaďuje

 v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 Správneho poriadku ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

  14.09.2021 (utorok) o 09:00 hod.

 na mieste ohliadky: parc. č.1137/20 registra C-KN na ul. Horná, pred rodinným domom č. 36 v Tvrdošovciach.

Čítať ďalej...

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

 

„Oznámenie o uložení doporučenej zásielky“

 

Eva Fošumová – doručené od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., zverejnené do 13.8.2021

Zoltán Lakatos - doručené od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., zverejnené do 13.8.2021

Marek Kiec - doručené od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., zverejnené do 13.8.2021

Marek Kiec - doručené od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., zverejnené do 13.8.2021

 

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

 

O B E C    T V R D O Š O V C E
Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce


Číslo: 1195/2020-06 Tvrdošovce, 26.7.2021
 Právoplatnosť:


ROZHODNUTIE
O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY A POVOLENÍ UŽÍVANIA STAVBY

 
Obec Tvrdošovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
"stavebný zákon"), z vlastného podnetu začal konanie a preskúmal žiadosť o dodatočné povolenie
stavby spojenú s návrhom na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby, ktorú 7.12.2020 podal
Juraj Tóth a Rozália Tóthová, obaja bytom J.Hollého 16, 941 10 Tvrdošovce (ďalej len
"stavebník"), a na základe tohto preskúmania podľa § 88 ods. 1 písm. b), § 88a a § 66 stavebného
zákona, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej
len „správny poriadok“)
d o d a t o č n e   p o v o ľ u j e
vykonané stavebné práce a súčasne podľa § 88a ods. 9 a § 82 ods. 1 stavebného zákona vydáva
p o v o l e n i e   na   u ž í v a n i e
stavby
"Prístavba k rodinnému domu, skleník"
miesto stavby: Tvrdošovce, J. Hollého č. 16
(ďalej len "stavba") na pozemkoch registra "C" parc. č. 3365/16, 3365/25 v katastrálnom území
Tvrdošovce, stavba na novom pozemku parc. č. 3365/25 – rodinný dom a 3365/31 – skleník, podľa
geometrického plánu č. 17/2020.

 

Členenie stavby: prístavba k rodinnému domu, skleník

Účel užívania:  rodinného domu: bývanie, skleníka: doplnková funkcia k bývaniu

Čítať ďalej...

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM


Zoltán Ágh, Dolná 717/53, 941 10 Tvrdošovce a Juraj Bédi, Nová cesta 2256/43, 941 10 Tvrdošovce (ďalej len "stavebník") dňa 28.5.2021 podali žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu:

"Rekonštrukcia a prístavba administratívnej budovy s kompletizačnými priestormi" miesto stavby: Tvrdošovce, Dolná ulica


(ďalej len "stavba") na pozemkoch registra "C" parc. č. 378/1, 378/2, 378/4, 378/5, 1137/253 v katastrálnom území Tvrdošovce. Obec Tvrdošovce vydala 17.8.2010 na stavbu stavebné povolenie pod č. 249/2010-04. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením.

Celé znenie rozhodnutia nájdete tu. (pdf, veľkosť: 213 KB)

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Vybavuje: G. Brat        Tvrdošovce

537/2021 - 12            08.06.2021

V e r e j n á v y h l á š k a

o oznámení miesta uloženia úradnej písomnosti

Adresát písomnosti:        Adresa daňovníka :         Rozhodnutie číslo:

___________________________________________________________________________________

Zoltán Pekaj               Tvrdošovce, 941 10           2112102207

Alica Pekajová            Tvrdošovce, 941 10           2112102175

Vanesa Pekajová          Tvrdošovce, 941 10          2112102213

Juraj Piroska                Tvrdošovce, 941 10          2112102174

Vojtech Putera              Tvrdošovce, 941 10          2112102147

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je správcovi dane známy, sú písomnosti pozostávajúce z Rozhodnutí uložené v kanc. č. 6 na Obecnom úrade v Tvrdošovciach a doručujú sa adresátovi touto

v e r e j n o u v y h l á š k o u

v zmysle ustanovenia § 35 zákona NR SR číslo 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Tvrdošovciach v kanc. č.6 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť určenú do vlastných rúk v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

 

Ing. Marián Tóth

starosta obce

 

Táto vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli Obecného úradu v Tvrdošovciach

od: 14.6.2021 do: 28.6.2021.

 

......................................................................

podpis a pečiatka

Palárikovo, Tvrdošovce, líniová stavba "Región NZ – odvedenie a čistenie odp. vôd – časť Tvrdošovce" - oznámenie začatia správneho konania o nevyhnutnosti vykonania pamiatkového archeologického výskumu a upustenie od ústneho pojednávania

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A

Krajský pamiatkový úrad Nitra, podľa § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) vecne príslušný orgán špecializovanej štátnej správy a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona miestne príslušný orgán špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, z vlastného podnetu v súlade s § 18 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v zmysle
§ 35 ods. 7 pamiatkového zákona a § 36 ods. 3 pamiatkového zákona a v nadväznosti na záväzné stanovisko KPÚ Nitra č. KPUNR-2021/10216-2/36748/PAT zo dňa 10. 05. 2021

vydaním tohto oznámenia

začína správne konanie

o nevyhnutnosti vykonania pamiatkového archeologického výskumu

v súvislosti s navrhovanou stavbou:

„Región Nové Zámky – odvedenie a čistenie odpadových vôd – časť Tvrdošovce“,

v rozsahu:

PS-01 Čerpacia stanica ČS TV 1a ČS Pa1.1, PS-02 Čerpacie stanice ČS TV2-7, SO-131 Splašková kanalizácia, SO-132 Čerpacie stanice, SO-133 Prípojky NN, SO-134 Prepojovacie potrubie Tvrdošovce-Palárikovo, SO-135 Kanalizačné prípojky, kat. úz. Palárikovo, Tvrdošovce, okr. Nové Zámky, podľa projektu stavby spracovaného organizáciou Aquatis, a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, Česká republiky, zodpovednou projektantkou Ing. Evou Živčicovou, v 04/2016 (ďalej len „stavba“),

ako opatrenia na záchranu archeologického náleziska, archeologického nálezu alebo nálezovej situácie v zmysle § 36 ods. 1 pamiatkového zákona.

Krajský pamiatkový úrad Nitra v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto upovedomuje účastníkov konania o začatí správneho konania. Krajský pamiatkový úrad Nitra upúšťa od ústneho pojednávania, nakoľko povaha veci to nevyžaduje a žiadosť spolu s predloženými dokladmi považuje za dostatočný podklad pre vydanie podľa rozdeľovníka rozhodnutia. Účastníci správneho konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 dní od doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie uplatnené námietky a pripomienky sa neprihliada. V prípade, že účastníci konania svoje stanovisko neoznámia do 7 dní od doručenia tohto oznámenia, má sa za to, že s predloženým riešením súhlasia.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra, kanc. Komárno, Župná 15, č. dv. 103/105, Komárno, v termíne stanovenom po predchádzajúcom telefonickom alebo e-mailovom dohovore s Mgr. Pavlom Paterkom.
Toto oznámenie sa doručuje formou verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obecného a stavebného úradu obcí Palárikovo, Tvrdošovce, odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Nové Zámky, Krajského pamiatkového úradu Nitra, na webovom sídle Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk. Posledný deň vyvesenia oznámenia je dňom jeho doručenia pre neznámych účastníkov konania.