Hlavná obsah

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

 

z v e r e j ň u j e

 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Predmet nájmu: Časťnebytového priestoru C-KN parcely č. 607/2Zast. plochy a nádvoria, stavbaso súpis. č. 1103 nachádzajúca sa na ulici Obchodná 2, Tvrdošovceo výmere 108m2 nachádzajúcej sa v kat. ú. obce Tvrdošovcevedenej na LV č. 1 pre nájomcu DEVITO COMPANY, s.r.o., Bagrová 1374/16, 925 22 Veľkú Úľany. Výška nájomného činí: 24,32eur/m2/rok. Doba prenájmu: doba neurčitá.

 

Doba nájmu: doba neurčitá

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: žiadaný nebytový priestor je t.č. pre obec nepotrebný a jeho využitie ako priestor naprevádzkovanie reštaurácie s kaviarňou a výrobu hotových jedál, nápojov je pre obyvateľov obce prospešné.

 

Schvaľovanie prenájmu bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, najskôr však po uplynutí najmenej 15 dní odo dňa zverejnenia tohto zámeru na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Tvrdošovce.

 

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 26/04082022 písm. A bod 8.

 

Zámer prenájmu hore uvedeného pozemku bol schválený v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tvrdošovce a majetkom štátu, ktorý bol zverený obce Tvrdošovce číslo 1/2011.

 

Vyvesené: 30.8.2022

Zverejnené: …………...

Zvesené: ..................

Ing. Marián Tóth, MBA

Starosta obce