Hlavná obsah

Naše číslo: 146/2023

Tvrdošovce, 08.02.2023

 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku

Obec Tvrdošovce, ako orgán ochrany prírody (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v spojení s ustanovením § 69 ods. 1 písm. d) zákona a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle ustanovenia § 2 písm. f) bod. 1 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov na základe doručenej žiadosti žiadateľa: Tibor Menyhárt, bytom Tvrdošovce, Horná 34,(ďalej v texte len „žiadateľ) zaevidovanej obcou dňa 06.02.2023, pod číslom 146/2023 o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks Borovice, obvodom kmeňa 125 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou (ďalej len „predmetné dreviny“) na návrh žiadateľa

v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub predmetnej dreviny, nachádzajúcej sa na pozemku parc.č. 564/2, registra C-KN, druh pozemku – Záhrada, k. ú. Tvrdošovce, vedenej na LV č. 154, vo vlastníctve Nozdrovického Michaela a manž. Nozdrovickej Kristíny r. Hajnalovej, bytom Horná 865/36, Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v intraviláne obce Tvrdošovce, na ul. Horná, v záhrade vlastníkov, z nasledujúceho dôvodu: Drevina je vysoká odhadom 20 metrov, nestabilná, v prípade nepriaznivého počasia z dôvodu nestability ohrozuje majetok žiadateľa ako aj životy okoloidúcich. Rastom je drevina naklonená a jej konáre sa už mierne dotýkajú rodinného domu žiadateľa a tiež elektrického vedenia. Nakoľko sa strom nachádza len 2 m od rodinného domu v prípade pádu môže prísť k značným škodám na nehnuteľnosti žiadateľa ako aj na elektrickom vedení či dopravy na miestnej komunikácie.

Obec Tvrdošovce, ako orgán ochrany prírody týmto upovedomuje účastníka konania o začatí konania podľa ustanovenia § 18 ods. 3 Správneho poriadku.

Správny orgán informuje v zmysle ustanovenia § 3 ods. 6 Správneho poriadku na úradnej tabuli správneho orgánu a na svojom webovom sídle zrozumiteľne a včas verejnosť o začatí konania.

Orgán ochrany prírody zverejní v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom okrem konaní podľa odseku 8, a to najneskôr do troch pracovných dní od začatia konania, súčasťou uvedenej informácie je údaj o lehote, ktorú určil na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa odseku 3, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od zverejnenia informácie.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 Správneho poriadku

nariaďuje

v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 Správneho poriadku ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

15.02.2023 (streda) o 10:00 hod.

na mieste ohliadky: parc. č. 564/2 registra C-KN na ul. Horná v Tvrdošovciach.

 

Podľa § 33 ods. 1 Správneho poriadku účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke.

Podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

                                                                                                          Ing. Marián Tóth, MBA

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Doručí sa do vlastných rúk cestou elektronickej schránky:

Tibor Menyhárt, Horná 34, 941 10 Tvrdošovce

 

Zverejnené, dňa: 08.02.2023

Zvesené, dňa: