Hlavná obsah

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.13/15102020 písm. A bod 8 zo dňa 15.10.2020

 

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemkov nachádzajúce sa v kat.území obce Tvrdošovce, zamerané geometrickým plánom číslo 44/2019 z pôvodnej E-KN parc.č. 1030-Trvale trávnaté porasty, vedenej na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce vytvorené diely 1,2,3 a 4 nasledovne: vytvorený diel č.1 o výmere 163 m2, ktorý diel je pričlenený k C-KN parc.č. 1137/400-Záhrada o celkovej výmere 196 m2, diel č.2 o výmere 20 m2, ktorý diel je pričlenený k C-KN parc.č. 1137/526-Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 20 m2, diel č.3 o výmere 79 m2, ktorý diel je pričlenený k C-KN parc.č. 1137/401-Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 93 m2 a diel č.4 o výmere 147 m2, ktorý diel je pričlenený k C-KN parc.č. 1137/402-Záhrada o celkovej výmere 169 m2 a z pôvodnej E-KN parc.č. 1558/200-Ostatné plochy o celkovej výmere 69 m2 vedenej na LV 5242 vytvorené diel 5,6 a 7 nasledovne: vytvorený diel č.5 o výmere 33 m2 je pričlenený k C-KN parc.č. 1137/400-Záhrada o celkovej výmere 196 m2, dielč.6 o výmere 14 m2, ktorý diel je pričlenený k C-KN parc.č. 1137/401-Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 93 m2 a diel č.7 o výmere 22 m2, ktorý diel je pričlenený k C-KN parc.č. 1137/402–Záhrada o celkovej výmere 169 m2 na ul. Kapustova v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradku, ktora sa nachádza pred nehnuteľnosťou budúcich vlastníkov Imricha Ladicsa, bytom Tvrdošovce, Kukučínova č.2 a Karola Ladicsa, bytom Tvrdošovce, Ružový rad č.13. (Menovaní sú dedičmi po neb. vlastníkovi Karolovi Ladicsovi). Pozemok je oplotený. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná.

4/ Kúpna cena:

Bola stanovená nasledovne: odpredaj pozemku o výmere 450 m2 v zmysle uznesenia OZ č. 5/23062011 písm. C bod 11 zo dňa 23.06.2011 za 2,66 eur/m2 a odpredaj pozemku o výmere 28 m2 vo výške 10,00 eur/m2 v zmysleCenníka pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce o odpredaj pozemkov - uznesenie OZ č. 13/15102020 písm. A bod 8 zo dňa 15.10.2020.

Čítať ďalej...

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom, MBA

starostom obce

z v e r e j ň u j e

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Predmet nájmu: Nebytový priestor C-KN parcely č. 607/2 – Zastavané plochy a nádvoria, stavba so súpisným číslom č. 1103 nachádzajúca sa na ulici Obchodná č. 3, Tvrdošovce o výmere 27,00 m2 v kat. ú. obce Tvrdošovce vedenej na LV č. 1 pre nájomcu: Katarína Darázs Baloghová – Pedikúra Kerubin, so sídlom: Mládežnícka 40/17, 941 10 Tvrdošovce IČO: 51520788. Výška nájomného činí: 25,60 eur/m2/rok.

Čítať ďalej...

Dražba nehnuteľností sa uskutoční 18.11.2020 o 11.00 hod. v Penzióne ARTin Nitra, Svätourbanská 37.

Bližšie informácie nájdete tu (pdf, 4 346 kB).

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom, MBA

starostom obce

z v e r e j ň u j e

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.


Predmet nájmu: Pozemok C-KN parcely č. 1137/20 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, v kat. ú. obce Tvrdošovce nachádzajúci sa na ul. Májová, Tvrdošovce vedenom na LV č. 1 pre nájomcu: BGH Group s.r.o., so sidlom: Dolná 463/40, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 52375978. Výška nájomného činí: 17,43 eur/m2/rok.

Doba nájmu: doba neurčitá so sezónnym využitím

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: žiadaný pozemok sa nachádza pred prevádzkou AHA Bistro & Cafe na ul. Májová 5 a plánujú ho využiť ako terasu.

Schvaľovanie prenájmu bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, najskôr však po uplynutí najmenej 15 dní odo dňa zverejnenia tohto zámeru na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Tvrdošovce.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 12/28072020 písm. A bod 8

Zámer prenájmu hore uvedeného pozemku bol schválený v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tvrdošovce a majetkom štátu, ktorý bol zverený obce Tvrdošovce číslo 1/2011.

Vyvesené: 10.8.2020
Zverejnené: 10.8.2020
Zvesené: ..................
Ing. Marián Tóth, MBA
Starosta obce

O B E C  T V R D O Š O V C E

Obecný úrad, Novozámocká 56, 941 10 Tvrdošovce

„Zmeny a doplnky č.6 Územný plán obce Palárikovo“

oznámenie o strategickom dokumente

 Obec Tvrdošovce podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako dotknutá obec týmto oznamuje verejnosti, že dňa 30.06.2020 obdržala od Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.6 Územný plán obce Palárikov“, ktorý obstaráva obstarávateľ Obec Palárikovo.

Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť na Obecnom úrade v Tvrdošovciach v kancelárii č.7 počas stránkových dní a robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v termíne do 15.07.2020.

Čítať ďalej...

Podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obec Tvrdošovce zverejňuje

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“

Písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra do 15 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.11/28052020 písm. A bod 7 zo dňa 28.05.2020

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemkov nachádzajúce sa v kat.území obce Tvrdošovce, vedené na výpise z katastra nehnuteľností LV č. 5242 ako C-KN parc.č. 1137/381-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2, C-KN1137/380-Záhrada o výmere 107 m2 a C-KN parc.č.1137/379-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 nachádzajúce sa na ul. L. Kossútha v Tvrdošovciach. Celková výmera odpredávaných nehnuteľností činí 135 m2.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o nehnuteľnosti, ktoré sú predzáhradkou pred rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok je oplotený. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

4/ Kúpna cena:

Bola stanovená v zmysle Cenníka pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce o odpredaj pozemkov uznesením OZ č. 11/28052020 písm. A bod 7 zo dňa 28.05.2020 vo výške 10,00 /m2.

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľností spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č. 11/28052020 písm. A bod 7 zo dňa 28.05.2020 pre Miroslava Barnu rod. Barna, bytom Tvrdošovce, Horná č.50 do jeho výlučného vlastníctva v celosti.

Čítať ďalej...

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom, MBA

starostom obce

z v e r e j ň u j e

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet nájmu: Pozemok C-KN parcely č. 610/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 400 m2, v kat. ú. obce Tvrdošovce vedenom na LV č. 1 pre nájomcu: PROSPECT, spol. s r.o. so sídlom: J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky, IČO: 34107100, v zastúpení p. Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti.

Doba nájmu: doba určitá – dokončenie realizácie diela „Prístavba k Obecnému domu Tvrdošovce“.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Obec uvedený pozemky t.č. nevyužíva a ich prenajatie je pre obec výhodné z dôvodu ich dlhodobého udržiavania.

Schvaľovanie prenájmu bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, najskôr však po uplynutí najmenej 15 dní odo dňa zverejnenia tohto zámeru na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Tvrdošovce.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 11/28052020 písm. A bod 19.

Zámer prenájmu hore uvedeného pozemku bol schválený v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tvrdošovce a majetkom štátu, ktorý bol zverený obce Tvrdošovce číslo 1/2011.

 

Vyvesené: 9.6.2020

Zverejnené: 9.6.2020

Zvesené: ..................

Ing. Marián Tóth, MBA

Starosta obce

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom, MBA

starostom obce

z v e r e j ň u j e

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet nájmu: Pozemok E-KN parcely č. 1045/2 – vodná plocha o výmere 2486 m2, v kat. ú. obce Tvrdošovce vedenom na LV č. 5242, pozemok E-KN parcely č. 1044/1 – trvalý trávny porast o výmere 1576 m2, v kat. ú. obce Tvrdošovce vedenom na LV č. 5242, E-KN parcely č. 1047 – trvalý trávny porast o výmere 662 m2, v kat. ú. obce Tvrdošovce vedenom na LV č. 5242, E-KN parcely č. 1048/2 – ostatná plocha o výmere 709 m2, v kat. ú. obce Tvrdošovce vedenom na LV č. 5242 a časť C-KN parcely č. 1045/1 – zastavaná plocha a nádvorie (veľkosť prenajatej plochy bude zameraná GP), v kat. ú. obce Tvrdošovce vedenom na LV č. 1 pre nájomcu: SENCTUS, n.o., so sídlom: Hlavná ulica 373/31, 941 37 Strekov, IČO: 51743183.

Doba nájmu: doba určitá – 10 rokov.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Obec uvedené pozemky t.č. nevyužíva a ich prenajatie je výhodné z dôvodu vybudovania sociálneho zariadenia.

Schvaľovanie prenájmu bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, najskôr však po uplynutí najmenej 15 dní odo dňa zverejnenia tohto zámeru na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Tvrdošovce.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 11/28052020 písm. A bod 6.

Zámer prenájmu hore uvedeného pozemku bol schválený v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tvrdošovce a majetkom štátu, ktorý bol zverený obce Tvrdošovce číslo 1/2011.

 

Vyvesené: 10.6.2020

Zverejnené: 10.6.2020

Zvesené: ..................

Ing. Marián Tóth, MBA

Starosta obce

OBEC     P A L Á R I K O V O

Hlavná 82, 941 11   P a l á r i k o v o


 

Číslo: 608-02/2020
Palárikovo, 13.5.2020

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
ktorú zastupuje Obec Tvrdošovce, Novozámocká 56, 941 10 Tvrdošovce
(ďalej len "navrhovateľ") podal 30.4.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:
"Odvedenie a čistenie odpadových vôd Región Nové Zámky,
časť Tvrdošovce, obec Palárikovo"


miesto stavby: Palárikovo
na pozemkoch registra "C" parc. č. 1130/5, 1910/3, 1908/27, 1909/3, 1904/9, 1909/2, 1908/295, 3852, registra "E" parc. č. 1909/1, 1908/3 v katastrálnom území Palárikovo.
Stavba obsahuje: SO 101 - Prípojka VN SO 102 - Trafostanica SO 103 - Distribučné rozvody NN

Stručný popis stavby:
SO 101 - Prípojka VN
Pripojenie navrhovanej kioskovej transformačnej stanice do distribučného káblového rozvodu na pozemkoch registra "C" parc. č. 1130/5, 1910/3, 1908/27, 1909/3, 1904/9 v katastrálnom území Palárikovo.

SO 102 – Trafostanica
Vybudovanie navrhovanej kioskovej transfomačnej stanice na pozemku registra „C“ parc.č. 1904/9 v katastrálnom území Palárikovo.

SO 103 – Distribučné rozvody NN
Rozšírenie distribučného sekundárneho káblového rozvodu NN v obci Palárikovo, vyvolané výstavbou čerpacej stanice kanalizácie, posilnenie existujúcej vzdušnej NN siete (na pozemkoch registra "C" parc. č. 1904/9, 1909/3, 1909/2, 1908/295, 1908/27, 3852, registra "E" parc. č. 1909/1, 1908/3 v katastrálnom území Palárikovo.

Čítať ďalej...

R O Z H O D N U T I E
Obec Tvrdošovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a § 62 stavebného zákona žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ktorú 15.1.2020 podal

Mgr. Kristián Czanik, Hviezdoslavova 60, 941 10 Tvrdošovce

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania rozhodol podľa § 39, § 39a a § 66 stavebného zákona, § 4 a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a

vydáva toto

rozhodnutie o umiestnení stavby a stavebné povolenie v spojenom konaní

na stavbu

"Rodinný dom"

Tvrdošovce, Gorkého ulica

(ďalej len "stavba") na pozemku registra "C" parc. č. 185, prípojky inžinierskych sietí budú umiestnené aj na pozemkoch registra "C" parc. č. 1137/20, 184/3 v

katastrálnom území Tvrdošovce (ďalej len „stavebný pozemok“), druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.

Členenie stavby: SO.01 – Rodinný dom (vrátane vodovodnej prípojky, NN prípojky, kanalizačnej prípojky so žumpou a plynovej prípojky)

Účel stavby: bývanie

Druh a popis stavby: Navrhovaný rodinný dom bude prízemný, nepodpivničený, s obytným podkrovím, zastrešený sedlovou strechou. Navrhuje sa nová vodovodná prípojka, elektrická prípojka a kanalizačná prípojka so žumpou. Pôdorysne bude stavba obdĺžnikového tvaru celkových rozmerov 10,000 m x 12,100 m vrátane zateplenia.

Zastavaná plocha: 121,000 m2, úžitková plocha: 223,560 m2, obytná plocha: 101,580 m2, obostavaný priestor: 805,000 m3.

Stiahnuť rozhodnutie tu (pdf, veľkosť: )