Hlavná obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Bližšie informácie o voľbách nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.

Prehľad dôležitých termínov zverejnených na stránke Ministerstva vnútra SR

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Informácie počas pracovných hodín na tel. č. 035 - 64 92 413

Hlasovacie preukazy na I. kolo volieb môžete žiadať od 07. 02. 2024 do 22. 03. 2024,

pre druhé kolo volieb do 05. 04. 2024.


Informácie zo stránky Ministerstva vnútra SR:

Hlasovacie preukazy sa vydávajú od 7. februára. Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Oprávňuje voliča s trvalým pobytom na Slovensku voliť v ľubovoľnom volebnom okrsku.

O hlasovací preukaz možno požiadať elektronicky a listinne najneskôr do 4. marca pre prvé kolo volieb a najneskôr do 14. marca pre druhé kolo volieb. Listinná žiadosť musí byť do uvedených termínov aj obci doručená.

Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 22. marca; pre druhé kolo volieb najneskôr v piatok 5. apríla).

Oznamujeme Vám, že e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je nasledovná:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

V Tvrdošovciach budú vytvorené 4 volebné okrsky, a to:

1. okrsok v budove ZŠ na Novej ceste,

2. a  3. okrsok v Kultúrnom dome na Obchodnej ulici,

4. okrsok v budove MŠ na Hlbokej ulici.

 

Na prípravu a vykonanie volieb prezidenta Slovenskej republiky je z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia potrebné plniť nasledovné úlohy:

1.

Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 na podmienky obce

po schválení harmonogramu vládou Slovenskej republiky

2.

Aktualizovať stály zoznam voličov

priebežne

3.

Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania

do troch dní od podania námietky

4.

Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti; pri určovaní volebnej miestnosti dbať na čo najľahší prístup pre zdravotne postihnutých voličov; informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebnej miestnosti zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené; súčasne túto informáciu predložiť príslušnému okresnému úradu

do 30. 01. 2024

5.

Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb

do 02. 02. 2024

6.

Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

do 02. 02. 2024

7.

Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

do 02. 02. 2024

8.

Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a elektronicky zaslať príslušnému pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky v kraji jeho meno, priezvisko, telefonický kontakt a e-mailový kontakt a prípadnú zmenu bezodkladne oznámiť

do 07. 02. 2024

zmenu priebežne, najneskôr do 23. 03. 2024

pre druhé kolo volieb najneskôr do 06. 04. 2024

9.

Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu

od 07. 02. 2024

do 22. 03. 2024

pre druhé kolo volieb do 05. 04. 2024

10.

Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie

20. 02. 2024

11.

Zaregistrovať zapisovateľov okrskových volebných komisií pre potreby elektronického spracovania výsledkov volieb prostredníctvom registračného formulára Štatistického úradu Slovenskej republiky

do 20. 02. 2024

12.

Zabezpečiť pre okrskové volebné komisie technické vybavenie a pripojenie na internet za účelom elektronického vyhotovenia a zaslania zápisnice okrskovej volebnej komisie

do 23. 02. 2024

13.

Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky

do 26. 02. 2024

14.

Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky

do 26. 02. 2024

15.

Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb

do 27. 02. 2024

16.

Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie

do 29. 02. 2024

17.

Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu

do 07. 03. 2024

pre druhé kolo volieb do 19. 03. 2024

18.

Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií

do 08. 03. 2024

19.

V spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky vykonať skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách

do 20. 03. 2024

20.

Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie

do 21. 03. 2024

21.

Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu

do 22. 03. 2024

pre druhé kolo volieb do 05. 04. 2024

22.

Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti vrátane výpočtovej techniky umožňujúcej vyhotovenie fotokópie zápisnice okrskovej volebnej komisie po jej odsúhlasení okresnou volebnou komisiou

do 22. 03. 2024

pre druhé kolo volieb do 05. 04. 2024

23.

Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii

najneskôr 23. 03. 2024

pre druhé kolo volieb najneskôr 06. 04. 2024

24.

Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov a zoznam voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti

najneskôr hodinu pred začatím hlasovania

25.

Prevziať do úschovy volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie

bezprostredne po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisie

26.

Zabezpečiť doručenie jedného rovnopisu zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnej volebnej komisii

do troch dní po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisie

27.

Zverejniť zápisnicu okrskovej volebnej komisie na webovom sídle obce alebo na úradnej tabuli obce, ak webové sídlo nemá zriadené

po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou