Hlavná obsah

Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva (ďalej len „OÚ Nitra, OOP“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len„zákon o lesoch“), v súlade s§ 59 písm. h) zákona o lesoch a§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol takto:

Podľa § 39 ods. 3 zákona o lesoch určuje
lesný celok Podhájska

ako územne ucelenú časť, v rámci ktorej sa pre lesné pozemky vyhotoví program starostlivosti o lesy.

Vonkajšia hranica takto určenej územne ucelenej časti je vymedzená súradnicami lomových bodov, ktorých súpis je uložený na OÚ Nitra, OOP a v informačnom systéme lesného hospodárstva, vedeného podľa § 45 zákona o lesoch. Prílohou tohto rozhodnutia je porastová mapa, ktorá schematicky znázorňuje vonkajšie hranice lesného celku Podhájska.

Verejná vyhláška zo dňa 20.6.2022

Oznamujeme Vám, že obecná kompostáreň  bude dňa  02.06.2022  z technických príčin zatvorená.

Za pochopenie  ďakujeme.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia úradnej písomnosti - Ján Farkas

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky z dôvodu potvrdenia choroby vtáčej chrípky (aviárnej influenzy) vo Vlčanoch, ktorá môže predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí nariaďuje všetkým chovateľom hydiny a iného vtáctva chovaného v našom regióne vykonať nasledovné opatrenia:

 • Zabezpečiť umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch tak, aby nemohlo dôjsť k ich kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom,
 • Zabezpečiť dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina,
 • Zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi,
 • Voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.

Oznamovať RVPS Nové Zámky (tel. 0356428309, +421917249166) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny podľa kritérií:

 • Pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20 %,
 • Pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
 • Týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %.
 • Oznamovať akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.
 • Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou.

Je zakázaný

 • - akýkoľvek presun živej a zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva z obce,
 • - vynášanie, rozhadzovanie a iná manipulácia s použitou podstielkou, hnojom a kalom z chovov bez povolenia RVPS Nové Zámky,
 • - konanie trhov, výstav a iné zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov v regióne.

Tieto opatrenia platia až do odvolania.


Zároveň Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky nariaďuje:

Vykonať aktualizáciu súpisu všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v písomnej forme.

Žiadame obyvateľov obce, aby do 6.6.2022 nahlásili na Obecný úrad Tvrdošovce osobne v kanc. č. 4 alebo 7, resp. telefonicky na t.č. 035 6492 105, 0917 639 609, 0917 948 999 alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. počet hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí.

 

Obec Tvrdošovce ako dotknutá obec obdržala od Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja.

Obec Tvrdošovce podľa § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako dotknutá obec zverejňuje Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu a týmto o jeho  doručení informuje verejnosť v mieste obvyklým spôsobom. Zároveň oznamuje verejnosti, že do Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“  je možné nahliadnuť na webovom sídle obce Tvrdošovce www.tvrdosovce.sk, na úradnej tabule obce Tvrdošovce a na Obecnom úrade v Tvrdošovciach v kancelárii č. 7 v úradných hodinách od 8,00 hod. do 15.00 hod., je možné, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie do 15 dní od zverejnenia záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu.

Dátum zverejnenia: na úradnej tabuli obce Tvrdošovce a na webovej stránke obce Tvrdošovce dňa : 26.05.2022

POZVÁNKA

NA VEREJNÉ  PREROKOVANIE  NAVRHOVANEJ  ČINNOSTI  PODĽA  ZÁKONA č. 26/2006 Z.z.

„Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice„

Oznámenie o konaní verejného prerokovania navrhovanej činnosti zmysle § 34, ods. 2 a ods. 3, zák. NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obec Tvrdošovce ako dotknutá obec Vás v zmysle citovaného zákona pozýva na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti s názvom „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice“ navrhovateľa SPV DÁLOVCE s.r.o., Popradská ul. č. 71, 821 06 Bratislava

Prerokovanie navrhovanej činnosti sa uskutoční dňa 14.06.2022 so začiatkom o 17:00 hod. v priestoroch Obecného domu v Tvrdošovciach, Obchodná ulica 8, 941 10 Tvrdošovce.

Verejné prerokovanie sa uskutoční v spolupráci s navrhovateľom, spoločnosťou SPV DÁLOVCE s.r.o. a spracovateľom Správy o hodnotení navrhovanej činnosti, spoločnosťou INECO, s.r.o.

Určenie lesného celku Podhájska - oznámenie o začatí konania (formát: pdf, veľkosť: 1,7 MB)

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky “

Jaroslav Mráz – Pod.č.: RE432573933SK, zverejnené do 27.5.2022

Jaroslav Mráz – Pod.č.: OA307964585SK, zverejnené do 30.5.2022

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

 

 

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky “

Michal Šimko – Pod.č.: OA284442734SK, zverejnené do 9.5.2022

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

 

 

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky “

Amanda Sárköziová – Pod.č.: 12P/2/2022, zverejnené do 3.5.2022

Ján Šimko – Pod.č.: OA426305513SK, zverejnené do 6.5.2022

Viliam Fekete – Pod.č.: OA426305867SK, zverejnené do 6.5.2022

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.