Hlavná obsah

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.25/09062022 písm. A bod 12 zo dňa 09.06.2022

-

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v kat.území obce Tvrdošovce a to z pôvodnej C-KN parc.č. 1137/20-Zast.plochy a nádvoria vedenej na LV č.1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, vytvorenú novú nehnuteľnosť na ul. Štúrova v Tvrdošovciach pre Karola Brenkusa a manž. Kláru Brenkusovú rod. Csányiovú, obaja bytom Tvrdošovce, Štúrova č.15 za predajnú cenu 10,- eur/m2 do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Na stanovenie presnej výmery odpredávanej nehnuteľnosti je potrebného vyhotovenie geometrického plánu

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o pozemok – predzáhradku, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou na ul. Štúrova vo vlastníctve žiadateľov. Predzáhradka je oplotená. Pozemok je t.č. pre obec nepotrebný a inak nevyužiteľný

4/ Kúpna cena:

V zmysle uznesenia OZ č. 25/09062022 písm. A bod 12 zo dňa 09.06.2022 činí: 10,- eur/m2.

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.25/09062022 písm. A bod 10 zo dňa 09.06.2022

 SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v kat.území obce Tvrdošovce a to z pôvodnej E-KN parc.č. 3243/200 Orná pôda a E-KN parc.č. 3241/200 – orná pôda, vedené na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, vytvorená nová nehnuteľnosť o celkovej výmere 1 230 m2 pre Ing. Petra Bírócziho, bytom Tvrdošovce, Rákócziho č.42 do jeho výlučného vlastníctva v celosti.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o pozemok, ktorý je pričlenený k pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa a je spolu s užívaným pozemkom aj oplotený. Pozemok je t.č. pre obec nepotrebný.

4/ Kúpna cena:

Bude stanovená obecným zastupiteľstvom po vyhotovení geometrického plánu a určení presnej odpredávanej výmery.

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.25/09062022 písm. A bod 14 zo dňa 09.06.2022

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v kat.území obce Tvrdošovce a to C-KN parc.č. 1137/199-Zast.plochy a nádvoria vedenej na LV č.1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, o výmere 27 m2 pre Imricha Mészárosa, bytom Tvrdošovce, Dolná č.45 za predajnú cenu 10,- eur/m2 do jeho výlučného vlastníctva v celosti.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o pozemok – predzáhradku, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou na ul. Štúrova v Tvrdošovciach vo vlastníctve žiadateľa Predzáhradka je oplotená. Pozemok je t.č. pre obec nepotrebný a inak nevyužiteľný

4/ Kúpna cena:

V zmysle uznesenia OZ č. 25/09062022 písm. A bod 14 zo dňa 09.06.2022 činí: 10,- eur/m2.

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.25/09062022 písm. A bod 13 zo dňa 09.06.2022

 SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v kat.území obce Tvrdošovce a to z pôvodnej C-KN parc.č. 1137/20-Zast.plochy a nádvoria vedenej na LV č.1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, vytvorenú novú nehnuteľnosť na ul. Nová cesta v Tvrdošovciach pre Karola Brenkusa, bytom Tvrdošovce, Štúrova č.15 za predajnú cenu 10,- eur/m2 do jeho výlučného vlastníctva v celosti. Na stanovenie presnej výmery odpredávanej nehnuteľnosti je potrebného vyhotovenie geometrického plánu

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o pozemok – predzáhradku, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou na ul. Štúrova v Tvrdošovciach vo vlastníctve žiadateľa Predzáhradka je oplotená. Pozemok je t.č. pre obec nepotrebný a inak nevyužiteľný

4/ Kúpna cena:

V zmysle uznesenia OZ č. 25/09062022 písm. A bod 13 zo dňa 09.06.2022 činí: 10,- eur/m2.

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Čítať ďalej...

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.25/09062022 písm. A bod 11 zo dňa 09.06.2022

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemkov nachádzajúce sa v kat.území obce Tvrdošovce a to z pôvodnej E-KN parc.č. 68/400-Zast.plochy a nádvoria o výmere 34 m2 vedené na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce a E-KN parc.č. 67/100-orná pôda, vedenej na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce o výmere 20 m2 pre Máriu Siposovú, bytom Tvrdošovce, Gorkého 57 do jej výlučného vlastníctva v celosti za predajnú cenu 10,00 eur/m2. Celková výmera odpredávaných nehnuteľností činí 54 m2, celková predajná cena činí 540,- eur.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o pozemoky, ktoré sú pričlenené k pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky a je spolu s užívaným pozemkom aj oplotený. Pozemok je t.č. pre obec nepotrebný a inak nevyužiteľný.

4/ Kúpna cena:

Bola stanovená za 10,- eur/m2. Celková predajná cena činí 540,- eur.

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Čítať ďalej...

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

 

Vybavuje: G. Brat                                    Tvrdošovce

423/2022-1                                             20.06.2022

 

V e r e j n á v y h l á š k a

o oznámení miesta uloženia úradnej písomnosti

 

Adresát písomnosti:               Adresa daňovníka:                Rozhodnutie číslo:

 

                   Angela Biharyová                   Tvrdošovce, 941 10                2212102061

                   František Ágh                         Tvrdošovce, 941 10                 2212102157

                   Martin Alapi                           Tvrdošovce, 941 10                 2212102208

                   Gabriel Balkó                          Tvrdošovce, 941 10                 2212102163

                   Attila Bencze                           Tvrdošovce, 941 10                2212102185

                   Jozef Bihari                              Tvrdošovce, 941 10                2212102165

                   Roland Bihari                           Tvrdošovce, 941 10                2212102193

                   Zoltán Blanár                           Tvrdošovce, 941 10                 2212102183

                   Peter Bogdány                         Tvrdošovce, 941 10                 2212100784

                   Terézia Bogdányová                Tvrdošovce, 941 10                 2212100783

                   Natália Brantová                      Tvrdošovce, 941 10                 2212102354

                   Ladislav Brenkus                     Tvrdošovce, 941 10                 2212102156

                   Adriana Brenkusová                 Tvrdošovce, 941 10                2212102169

                   Henrieta Brenkusová                Tvrdošovce, 941 10               2212102196

                   Milan Bukatovič                       Tvrdošovce, 941 10               2212102381

 

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je správcovi dane známy, sú písomnosti pozostávajúce z rozhodnutí o miestnom poplatku za komunálne odpady uložené v kanc. č. 6 na Obecnom úrade v Tvrdošovciach a doručujú sa adresátovi touto

v e r e j n o u v y h l á š k o u

v zmysle ustanovenia § 35 zákona NR SR číslo 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čítať ďalej...

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

 

Vybavuje: G. Brat                         Tvrdošovce

423/2022-2                                20.06.2022

 

V e r e j n á v y h l á š k a

o oznámení miesta uloženia úradnej písomnosti

 

Adresát písomnosti:              Adresa daňovníka:              Rozhodnutie číslo:

                      Csilla Csányiová                     Tvrdošovce, 941 10                 2212102200

                      Viktória Csikósová                  Tvrdošovce, 941 10                2212102209

                      Katarína Čontošová                 Tvrdošovce, 941 10                2212102159

                      Zoltán Dojčán                          Tvrdošovce, 941 10                2212102168

                      Jozef Döme                              Tvrdošovce, 941 10                2212102154

                      Dana Furuglášová                    Tvrdošovce, 941 10                2212102176

                      Jozef Döme                               Tvrdošovce, 941 10                2212102186

                       Eva Dömeová                           Tvrdošovce, 941 10               2212102152

                       Imrich Domonkos                     Tvrdošovce, 941 10               2212100399

                       Ján Farkas                                 Tvrdošovce, 941 10               2212101448

                       Matej Farkaš                             Tvrdošovce, 941 10               2212102179

                        Ľubomír Filo                            Tvrdošovce, 941 10               2212102166

                        Tomáš Flender                           Tvrdošovce, 941 10              2212102007

                        Eva Fošumová                           Tvrdošovce, 941 10              2212102248

                        Štefan Fučík                              Tvrdošovce, 941 10               2212100408

 

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je správcovi dane známy, sú písomnosti pozostávajúce z rozhodnutí o miestnom poplatku za komunálne odpady uložené v kanc. č. 6 na Obecnom úrade v Tvrdošovciach a doručujú sa adresátovi touto

v e r e j n o u v y h l á š k o u

v zmysle ustanovenia § 35 zákona NR SR číslo 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čítať ďalej...

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Vybavuje: G. Brat                Tvrdošovce

423/2022-3                          20.06.2022

V e r e j n á v y h l á š k a

o oznámení miesta uloženia úradnej písomnosti

 

Adresát písomnosti:          Adresa daňovníka:         Rozhodnutie číslo:

                          Štefánia Héderváriová        Tvrdošovce, 941 10            2212102098

                          Marie Hlinková                   Tvrdošovce, 941 10            2212100686

                           Katarína Karmanská           Tvrdošovce, 941 10            2212102479

                           Erika Ladicsová                  Tvrdošovce, 941 10            2212100740

                            Katarína Karmanská          Tvrdošovce, 941 10            2212102198

                            Blažej Kiss                         Tvrdošovce, 941 10            2212100062

                            Miroslav Kokles                Tvrdošovce, 941 10             2212102181

                            Peter Kopečný                   Tvrdošovce, 941 10             2212101190

                            Ľudovít Kotlár                   Tvrdošovce, 941 10             2212102288

                            Jaroslav Kubatka               Tvrdošovce, 941 10             2212102206

                           Marián Kubatka                  Tvrdošovce, 941 10             2212102201

                           Kristína Kubatková             Tvrdošovce, 941 10             2212102210

                           Helena Kullačová                Tvrdošovce, 941 10            2212102192

                           Petronela Kuruczová           Tvrdošovce, 941 10            2212101959

                           Jaroslav Laca                       Tvrdošovce, 941 10            2212102178

                           Ľudovít Kotlár                     Tvrdošovce, 941 10            2212102289

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je správcovi dane známy, sú písomnosti pozostávajúce z rozhodnutí o miestnom poplatku za komunálne odpady uložené v kanc. č. 6 na Obecnom úrade v Tvrdošovciach a doručujú sa adresátovi touto

v e r e j n o u v y h l á š k o u

v zmysle ustanovenia § 35 zákona NR SR číslo 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čítať ďalej...

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

 

Vybavuje: G. Brat          Tvrdošovce

423/2022-4                    20.06.2022

 

V e r e j n á v y h l á š k a

o oznámení miesta uloženia úradnej písomnosti

 

Adresát písomnosti:               Adresa daňovníka:             Rozhodnutie číslo:

                      Juraj Lakatos                             Tvrdošovce, 941 10                2212102173

                       Róbert Lakatos                         Tvrdošovce, 941 10                2212102189

                      Zoltán Lakatos                           Tvrdošovce, 941 10                2212102291

                      Adriana Lakatosová                   Tvrdošovce, 941 10                2212101636

                       Rudolf Lakatoš                          Tvrdošovce, 941 10                2212102197

                       Hilda Lakatošová                       Tvrdošovce, 941 10                2212102190

                       Noémi Mojzešová                      Tvrdošovce, 941 10                2212102314

                       Attila Morvai                              Tvrdošovce, 941 10                2212101812

                       Jaroslav Mráz                             Tvrdošovce, 941 10                2212102042

                        Nikolas Paló                               Tvrdošovce, 941 10               2212102212

                       Viktória Palóová                        Tvrdošovce, 941 10                 2212102211

                       Gabriel Pánisz                            Tvrdošovce, 941 10                2212102167

                       Alica Pekajová                           Tvrdošovce, 941 10                 2212102175

                       Vanesa Pekajová                        Tvrdošovce, 941 10                 2212102213

                        Juraj Piroska                             Tvrdošovce, 941 10                 2212102174

                        Vojtech Putera                           Tvrdošovce, 941 10                  2212102147

 

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je správcovi dane známy, sú písomnosti pozostávajúce z rozhodnutí o miestnom poplatku za komunálne odpady uložené v kanc. č. 6 na Obecnom úrade v Tvrdošovciach a doručujú sa adresátovi touto

v e r e j n o u v y h l á š k o u

v zmysle ustanovenia § 35 zákona NR SR číslo 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čítať ďalej...

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

 

Vybavuje: G. Brat                  Tvrdošovce

423/2022-5                             20.06.2022

V e r e j n á v y h l á š k a

o oznámení miesta uloženia úradnej písomnosti

 

Adresát písomnosti:               Adresa daňovníka:             Rozhodnutie číslo:

                        Ladislav Rubiš                        Tvrdošovce, 941 10                2212102158

                        Helena Rubišová                     Tvrdošovce, 941 10                2212102144

                        Iveta Slaná                               Tvrdošovce, 941 10                2212101587

                        Štefan Slávik                            Tvrdošovce, 941 10                2212102145

                        Silvia Szatmáriová                   Tvrdošovce, 941 10                2212101304

                        Marián Polák                            Tvrdošovce, 941 10                2212102478

                         Ján Šimko                                Tvrdošovce, 941 10                2212102155

                         Eva Šimková                           Tvrdošovce, 941 10                2212102160

                         Michal Šimko                          Tvrdošovce, 941 10                2212102187

                          Eva Šimková                           Tvrdošovce, 941 10                2212102194

                         Martin Švelan                          Tvrdošovce, 941 10                 2212102205

                          Annamária Mihályiová           Tvrdošovce, 941 10                 2212102380

                          Ondrej Švelan                         Tvrdošovce, 941 10                 2212102204

                          Juraj Tarčák                             Tvrdošovce, 941 10                2212102199

                          Peter Truchlý                           Tvrdošovce, 941 10                2212101502

                          Róbert Újhelyi                         Tvrdošovce, 941 10                2212100710

                          Ivan Vanya                               Tvrdošovce, 941 10                2212102172

                          Alžbeta Vanyová                     Tvrdošovce, 941 10                 2212101536

 

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je správcovi dane známy, sú písomnosti pozostávajúce z rozhodnutí o miestnom poplatku za komunálne odpady uložené v kanc. č. 6 na Obecnom úrade v Tvrdošovciach a doručujú sa adresátovi touto

v e r e j n o u v y h l á š k o u

v zmysle ustanovenia § 35 zákona NR SR číslo 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Tvrdošovciach v kanc. č.6 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť určenú do vlastných rúk v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

 

Ing. Marián Tóth, MBA

starosta obce

 

Táto vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli Obecného úradu v Tvrdošovciach

 

od: 22.6.2022 do: 8.7.2022

 

......................................................................

podpis a pečiatka

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

 

Vybavuje: G. Brat                     Tvrdošovce

423/2022-6                                  20.06.2022

 

V e r e j n á v y h l á š k a

o oznámení miesta uloženia úradnej písomnosti

 

Adresát písomnosti:            Adresa daňovníka:           Rozhodnutie číslo:

                         Erika Vargová                          Tvrdošovce, 941 10           2212102203

                         Marta Vojtušová                       Tvrdošovce, 941 10           2212100620

                         Mária Trnková                          Tvrdošovce, 941 10           2212100049

                          Amanda Sárköziová                 Tvrdošovce, 941 10           2212102123

                          Ladislav Sárközi                       Tvrdošovce, 941 10           2212102090

                          Réka Puterová                           Tvrdošovce, 941 10           2212102453

 

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je správcovi dane známy, sú písomnosti pozostávajúce z rozhodnutí o miestnom poplatku za komunálne odpady uložené v kanc. č. 6 na Obecnom úrade v Tvrdošovciach a doručujú sa adresátovi touto

v e r e j n o u v y h l á š k o u

v zmysle ustanovenia § 35 zákona NR SR číslo 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čítať ďalej...