Hlavná obsah

Oznámenie o zámere schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny"Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky" - verejná vyhláška

Oznamujeme obyvateľom obce, že

XI. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční

dňa 16.apríla 2020 (vo štvrtok) o 15,00 hod.

v budove Obecného domu.

 

Program:

1. Otvorenie

2. Zmluva o dielo – Prístavba k Obecnému domu Tvrdošovce

3. Záver

 

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky“

Marek Hlinka – pod. č. SK010717970SK zverejnené do 6.4.2020

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

Číslo: 1471/2019-04
Tvrdošovce, 12.3.2020

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len "stavebník"), ktorého zastupuje Ing. Miroslav Hronec, Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec, 19.12.2019 podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
"Rekonštrukcia plynovodov Tvrdošovce , ÚO 02840" miesto stavby: Tvrdošovce, ul. E.Adyho, Májová a Novozámocká cesta

(ďalej len "stavba") na pozemkoch parc. č. CKN 1137/510, 1137/295, 303/8, 303/11, 304/3, 303/5, 307/11, 339/2, 340/2, 1137/522, 1137/303, 1137/304, 1137/338, 336/1, 373/2, 380/1, 1137/236, 1137/238, 1137/239, 1137/242, 1137/241, 416/2, 437/11, 1137/244, 423/1, 423/2, 421/3, 431/1, 1138/7, 1137/306, 333, 330, 1146/2, 1137/20, 940/1, 1138/6, 1137/510, 1137/297, 303/8, 338, 336/1, 373/1, 380/1 a na pozemkoch EKN parc. č. 305/1, 1137/7, 1137/30, 1137/304, 305/1.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Podanie bolo 5.3.2020 doplnené.

Stavba obsahuje:
SO 01 Plynovody
SO 01.1 Pripojovacie plynovody
SO 01.2 Dopojenia OPZ
SO 01.3 Prepoje a odpoje

Popis stavby: Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu existujúcej líniovej stavby za účelom obnovy strednotlakých plynovodov a prípojok plynu z materiálu oceľ na plynovody z materiálu PE 100 RC v obci Tvrdošovce, na uliciach E.Adyho, Májovej a Novozámockej ceste. Navrhované plynovody budú realizované bezvýkopovou metódou – vťahovaním do pôvodných potrubí, podvrtmi, alebo výkopovým spôsobom v súbehu s existujúcimi plynovodmi v ich ochrannom pásme. Pôvodný HUP bude zrušený a nový bude inštalovaný v novej skrinke DRZ pred regulátor tlaku plynu. Prepoja sa plynovody obnovy s exitujúcou STL distribučnou sieťou. Plynovody a prípojky určené na odpojenie po rekonštrukcii sa odpoja.

Účel stavby: obnova plynovodov

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.9/06022020 písm. A bod 5 zo dňa 06.02.2020

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj časti nehnuteľnosti C-KN prac.č. 1137/20 – Zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce, vedenej na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č.1 na ulici Kapustova č.2 v Tvrdošovciach. Presnú výmeru odpredávanej nehnuteľnosti je potrebné zamerať geometrickým plánom.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o nehnuteľnosť, predzáhradku, ktorá sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve žiadateľov Ladislava Vanyu a manž. Márie Vanyovej rod. Baloghovej obaja bytom Tvrdošovce, Majakovského č.2. Pozemok je oplotený. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.9/06022020 písm. A bod 4 zo dňa 06.02.2020

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce, vedenej na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č.1 ako C-KN parc.č. 1137/232-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2 na ulici Hviezdoslavova v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o nehnuteľnosť, predzáhradku, ktorá sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve žiadateľky Moniky Klištincovej, rod. Vasovu, bytom Tvrdošovce, Hviezdoslavova 689/45. Pozemok je oplotený. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

4/ Kúpna cena:

Bola stanovená vo výške 10 eur/m2 v zmysle Cenníka pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce o odpredaj pozemkov, uznesenie OZ č.9/06022020 písm. A bod 4 zo dňa 06.02.2020.

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č.9/06022020 písm. A bod 4 zo dňa 06.02.2020 pre Moniku Klištincovú, rod. Vasovú, trvale bytom Tvrdošovce, Hviezdoslavova 689/45 , do jej výlučného vlastníctva v celosti.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.9/06022020 písm. A bod 6 zo dňa 06.02.2020

 SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v kat.území obce Tvrdošovce, zamerané geometrickým plánom číslo 3/2020 z pôvodnej E-KN parc.č. 1064/223-Orná pôda, vedenej na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č.5242 vytvorený diel č.1 o výmere 30 m2, ktorý diel tvorí výmeru C-KN parc.č. 1060/49-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2, na ul. Lipový rad č.22 v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o nehnuteľnosť, predzáhradku, ktorá sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve žiadateľov Viktora Ballu rod. Balla, bytom Tvrdošovce, Lipový rad 574/22 a Denisa Ballu, bytom Tvrdošovce, Lipový rad 574/22. Pozemok je oplotený. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

4/ Kúpna cena:

Bola stanovená vo výške 10,00 eur/m2 v  zmysle Cenníka pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce o odpredaj pozemkov, uznesenie OZ č. 9/06022020 písm. A bod 6 zo dňa 06.02.2020.

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č.9/06022020 písm. A bod 6 zo dňa 06.02.2020 pre Viktora Ballu, rod. Balla, bytom Tvrdošovce, Lipový rad 574/22 , do jeho podielového spoluvlastníctva v podieli ½ k celku a pre Denisa Ballu, bytom Tvrdošovce, Lipový rad 574/22, do jeho podielového spoluvlastníctva v podieli ½ k celku.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.9/06022020 písm. A bod 3 zo dňa 06.02.2020

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v kat.území obce Tvrdošovce, zamerané geometrickým plánom číslo 132/2013 z pôvodnej C-KN parc.č. 1060/6-Zast.plochy a nádvoria, vedenej na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č.5242 vytvorený diel č.1 o výmere 21 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 1060/11-Zast.plochy a nádvoria a vytvorený diel č.2 o výmere 2 m2 ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 1060/105-Zast.plochy a nádvoria na ulici Lipový rad v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o nehnuteľnosť, predzáhradku, ktorá sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve žiadateľky Jany Muránskej, rod. Muránska, bytom Nové Zámky. Pozemok je oplotený. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

4/ Kúpna cena:

Bola stanovená vo výške 0,67 eur/m2 v  zmysle uznesenia OZ č.9/06022020 písm. A bod 3 zo dňa 06.02.2020.

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č.9/06022020 písm. A bod 3 zo dňa 06.02.2020 pre Janu Muránsku rod. Muránska, trvale bytom Nové Zámky, Holubyho č.9 , do jej výlučného vlastníctva v celosti.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.9/06022020 písm. A bod 2 zo dňa 06.02.2020

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v kat.území obce Tvrdošovce, zamerané geometrickým plánom číslo 180/2019 z pôvodnej C-KN parc.č. 1137/20, vedenej na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č.1 vytvorená nová C-KN parc.č. 113Z/529-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2, na ul. I. Széchényiho č.7 v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o nehnuteľnosť, predzáhradky ktorá sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve žiadateľa Strečko Františeka , Tvrdošovce, I. Széchényiho 65/7. Pozemok je oplotený. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

4/ Kúpna cena:

Bola stanovená vo výške 0,67 eur/m2 v  uznesenia OZ č. 9/06022020 písm. A bod 2 zo dňa 06.02.2020.

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č.9/06022020 písm. A bod 2 zo dňa 06.02.2020 pre Františeka Strečko, rod. Strečko, bytom Tvrdošovce, I. Széchényiho 65/7 , do jeho výlučného vlastníctva v celosti.

Čítať ďalej...

Verejná vyhláška

ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejn6ho zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ROZHODNUTIE

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 pism. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon (č. 355/2007 z. Z.") vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a možným ohrozením verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") nariaďuje nasledovné opatrenia:
Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť povinní zabezpečiť:
1. Zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach
2. Dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovatel'skú techniku u pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia.
Termin: dňom 07.03.2020 až do odvolania

Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev.
Termin: dňom 07.03.2020 až do odvolania

Celé znenie rozhodnutia nájdete tu (pdf, veľkosť: 147kB)

O B E C T V R D O Š O V C E

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Naše číslo: 286/2020 Tvrdošovce: 04.03.2020

OZNÁMENIE

o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu ohliadku

  Obec Tvrdošovce ako orgán ochrany prírody (ďalej len ,,orgán ochrany prírody“) podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) v spojení s ustanovením § 69 ods. 1 písm. d) zákona a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len ,,správny orgán“) v zmysle ustanovenia § 2 písm. f) bod. 1 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov na základe žiadosti žiadateľky: Berty Ladicsovej rod. Baloghová bytom Tvrdošovce, Železničná č. 43 (ďalej v texte len ,,žiadateľ“), zaevidovanej obcou dňa 03.03.2020 pod č. 286/2020 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 1 ks smreka obvodom kmeňa 140 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou (ďalej len ,,predmetné dreviny“) na návrh žiadateľa

 v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Správny poriadok“)

oznamuje začatie konania dňom 03.03.2020

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub predmetných drevín nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. 3441/6 registra C-KN, v intraviláne obce –Železničná 43, Tvrdošovce, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Tvrdošovce vo vlastníctve Berty Ladicsovej, bytom 941 10 Tvrdošovce, Železničná č.43 z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín, drevina je prestárla, vysoká, nestabilná, ohrozuje majetok žiadateľky, zasahuje do elektrického vedenia . V prípade nepriaznivého veterného počasia je nebezpečne naklonená a ohrozuje životy okoloidúcich.

Čítať ďalej...