Hlavná obsah

O B E C   T V R D O Š O V C E

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Naše číslo: 148/2022 Tvrdošovce dňa 08.02.2022

OZNÁMENIE

o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu ohliadku

 Obec Tvrdošovce ako orgán ochrany prírody (ďalej len ,,orgán ochrany prírody“) podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) v spojení s ustanovením § 69 ods. 1 písm. d) zákona a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len ,,správny orgán“) v zmysle ustanovenia § 2 písm. f) bod. 1 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov na základe žiadosti žiadateľa: Kinský Mária rod. Ludasová, bytom Tvrdošovce, Hviezdoslavova 820/97 (ďalej v texte len ,,žiadateľ“), zaevidovanej obcou dňa 07.02.2022 pod č. 148/2022 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 2 ks tuje s výmerou krovitého porastu 2 x 8 m2 ďalej len (,,predmetné dreviny“), na návrh žiadateľa

v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Správny poriadok“)

 oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub predmetných drevín nachádzajúce sa v k.ú. Tvrdošovce, na pozemku parc. č. 1137/71 registra C-KN, v intraviláne obce Tvrdošovce na verejnom priestranstve , pred rodinným domom č. 23 na ul. Hviezdoslavova, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Tvrdošovce vedeného na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č. 572 o vlastníctve Kinský Mária r. Ludasová, bytom Tvrdošovvce, Hviezdoslavova 820/97,  podieli 1/1 k celku, z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín, z ktorého hľadiska majú dreviny malú pravdepodobnosť prežitia, nevhodných hygienických podmienok v bytových priestoroch – tienenie, hrozí narušenie inžinierskych sietí koreňovým systémom drevín.

Obec Tvrdošovce ako orgán ochrany prírody týmto upovedomuje účastníka konania o začatí konania podľa ustanovenia § 18 ods. 3 Správneho poriadku.

Čítať ďalej...

O B E C T V R D O Š O V C E

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Naše číslo: 115/2022                 Tvrdošovce dňa 01.02.2022

OZNÁMENIE

o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu ohliadku

Obec Tvrdošovce ako orgán ochrany prírody (ďalej len ,,orgán ochrany prírody“) podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) v spojení s ustanovením § 69 ods. 1 písm. d) zákona a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len ,,správny orgán“) v zmysle ustanovenia § 2 písm. f) bod. 1 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov na základe žiadosti žiadateľa: Štefana Ruzsika, bytom Tvrdošovce, Puškinova č.36 (ďalej v texte len ,,žiadateľ“), zaevidovanej obcou dňa 01.02.2022 pod č. 115/2022 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 1 ks smrek s obvodom kmeňa 60 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou (ďalej len ,,predmetná drevina“), na návrh žiadateľa

v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Správny poriadok“)

 oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub predmetnej dreviny nachádzajúcej sa v k.ú. Tvrdošovce, na pozemku parc. č. 3229/1 registra C-KN, v intraviláne obce Tvrdošovce na verejnom priestranstve , pred rodinným domom č. 33 na ul. Puškinova, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Tvrdošovce vedeného na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č. 5242 o vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká ul. 56, 941 10 Tvrdošovce,  podieli 1/1 k celku, z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny, narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny, pádom, poprípade deštrukciou ohrozuje nadzemné rozvody ZSE, ohrozuje majetok občanov ako i ZSE.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.22/02122021 písm. A bod 26 zo dňa 02.12.2021

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku – predzáhradky nachádzajúce sa v kat.území obce Tvrdošovce, zamerané geometrickým plánom číslo 70/2020 z pôvodnej E-KN parc.č. 1140/102-Ostatná plocha o celkovej výmere 359 m2 vedenej na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce vytvorený diel č.1 o výmere 113 m2, ktorý diel je pričlenený k parc.č. C-KN parc.č. 855/3-Zast.plochy a nádvoria o celkovej výmere 459 m2 a diel č.2 o výmere 22 m2, ktorý diel je pričlenený k C-KN parc.č. 1140/15-Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 90 m2 na ul. Školská v Tvrdošovciach pre Jána Bédiho, bytom Tvrdošovce, Školská č.10 do jeho výlučného vlastníctva v celosti za predajnú cenu 0,67 eur/m2 z dôvodu, že žiadosť o odpredaj predzáhradky bola podaná v stanovenom pôvodnom termíne. Celková výmera odpredávanej nehnuteľnosti činí 135 m2.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o nehnuteľnosť - predzáhradku, ktorá sa nachádza pred rodinným domom žiadateľa, predzáhradka  je oplotená , tvorí súčasť pozemku, ktorého vlastníkom je žiadateľ.. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužíteľná.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.22/02122021 písm. E bod 1 zo dňa 02.12.2021

 SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj predzáhradky nachádzajúcej sa v kat. území obce Tvrdošovce, zamerané geometrickým plánom číslo 132/2017 z pôvodnej E-KN parc.č. 1022/101-Orná pôda vedenej na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce vytvorený diel č.1 o výmere 5 m2, ktorý diel je pričlenený k parc.č. C-KN parc.č. 1016/46-Zast.plochy a nádvoria o celkovej výmere 18 m2 a diel č.2 o výmere 11 m2, ktorý diel je pričlenený k C-KN parc.č. 1016/4-Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 415 m2 na ul. Rybárska pred rodinným domom č.7 v Tvrdošovciach pre Vasovú Alžbetu rod. Mészárosovú, bytom Tvrdošovce, Rybárska č.7 do jej podielového spoluvlastníctva v podieli ¾ k celku a Walter Vas Renaty, bytom Ohlmüller str. 7, München do jej podielového spoluvlastníctva v spoluvlastníckom podieli ¼ k celku za predajnú cenu 10,00 eur/m2 . Celková výmera prevádzaných nehnuteľností činí: 16 m2.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o nehnuteľnosť - predzáhradku, ktorá sa nachádza pred rodinným domom žiadateľa, predzáhradka  je oplotená , tvorí súčasť pozemku, ktorého vlastníkom je žiadateľ.. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.22/02122021 písm. A bod 25 zo dňa 02.12.2021

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v kat.území obce Tvrdošovce, a to časť E-KN parc.č. 3229/1-orná pôda vednej na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce o výmere cca 130 m2 pre Jaroslava Sileského a manž. Gabrielu Sileskú rod. Lazovú, obaja bytom Tvrdošovce, Májova č.1 do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti.

Na stanovenie presnej výmery odpredávanej nehnuteľnosti je potrebné vyhotovenie geometrického plánu.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o nehnuteľnosť , ktorá sa nachádza vedľa pozemku v užívaní žiadateľov a je oplotená spolu s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužíteľná.

Čítať ďalej...

Číslo: 708/2021-03

Tvrdošovce, 5. 1. 2022

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Tvrdošovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý 4.8.2021 podala spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len "navrhovateľ"), ktorú zastupuje Ing. Eva Zlatošová, Javorová 2095/14, 927 01 Šaľaa na základe tohto posúdenia rozhodol podľa §39 a §39a stavebného zákona§vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva toto

r o z h o d n u t i e    o     u m i e s t n e n í     s t a v b y

"NZ_OKS_Tvrdošovce, cesta Lúčna, TS, VNK, NNK"

miesto stavby: Tvrdošovce, Lúčna ulica

(ďalej len "stavba") na pozemkoch registra "C" parc. č. 3471/4, 3459/1, 5198/1, 5198/2, 5199, 5202/1, 5200/3, 5200/2, 3448/105, 3448/69 a registra "E" parc. č. 3471, 3448/2 v katastrálnom území Tvrdošovce.

Stavba obsahuje:

SO 01Nové VN káblové vedenie sUOK

SO 02 -Nová kiosková TS

SO 03 -Nové NN káblové vedenie

PS 01Kiosková TS technológia

Účel stavby: zabezpečenie dodávky elektrickej energie v požadovanom množstve a kvalite

Stručný popis stavby:

Navrhované káblové vedenie SO 01 sa zrealizuje pripojením na vedenie vysokého napätia 22kV prostredníctvom novovybudovaného úsekového odpínača na existujúcom podpernom bode č. 193 do navrhovanej transformačnej stanice. Trafostanica SO 02 bude typizovaná bloková betónová transformačná stanica EH6/250kVA pre distribúciu elektriny nízkeho napätia. Z trafostanice budú vyvedené štyri nové káblové vývody SO 03, ktoré sa ukončia na podpernýchbodoch č. 312, 269 a 295. Káble 4xNAYY-J 4x240 mmbudú uložené v káblovej ryhe v zemi.

Druh stavby: líniová stavba

Celé znenie územného rozhodnutia nájdete tu (pdf, veľkosť: 412 kB)

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

 

„ Oznámenie o uložení doporučenej zásielky “   

                                             

Martin Švelan-doručené od: Dôvera ZP, a.s., zverejnené do: 7.1.2022

Vojtech Putera-doručené od: Dôvera ZP, a.s., zverejnené do: 7.1.2022

Miroslav Kokles-doručené od: Dôvera ZP, a.s., zverejnené do: 7.1.2022

Kristína Kubatková-doručené od: Dôvera ZP, a.s., zverejnené do: 7.1.2022

Helena Rubišová-doručené od: Dôvera ZP, a.s., zverejnené do: 7.1.2022

Juraj Lakatos-doručené od: Dôvera ZP, a.s., zverejnené do: 7.1.2022

Matej Farkaš-doručené od: Dôvera ZP, a.s., zverejnené do: 7.1.2022

 

 

 

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský pamiatkový úrad Nitra, podľa § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) vecne príslušný orgán špecializovanej štátnej správy a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákon a miestne príslušný orgán špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, z vlastného podnetu v súlade s § 18 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v zmysle § 35 ods. 7 pamiatkového zákona a § 36 ods. 3 pamiatkového zákona a v nadväznosti na záväzné stanovisko KPÚ Nitra č. KPUNR-2021/22508-2/92428/PAT zo dňa 08.11. 2021

vydaním tohto oznámenia

začína správne konanie

o nevyhnutnosti vykonania pamiatkového archeologického výskumu

„Rekonštrukcia plynovodov Tvrdošovce, ÚO02424, ÚO02840“, ul. Školská, Železničná,

kat. úz. Tvrdošovce, okr. Nové Zámky (ďalej len "stavba"),

ako opatrenia na záchranu archeologického náleziska, archeologického nálezu alebo nálezovej situácie v zmysle § 36 ods. 1 pamiatkového zákona.

Celé znenie verejnej vyhlášky nájdete tu (formát: pdf, veľkosť: 62kB).

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 20/21092021 písm. A bod 8 zo dňa 21.09.2021

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v kat.území obce Tvrdošovce, z pôvodnej C-KN parc.č. 3471/14-Záhrada o celkovej výmere 429 m, vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, výmera odpredávanej nehnuteľnosti činí cca 42 m2 na ul. Lúčna v Tvrdošovciach, presná výmera odpredávanej nehnuteľnosti bude stanovená geometrickým plánom.

2/ Spôsob prevodu majetku obce : ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o nehnuteľnosť, ktorú odkupuje budúca kupujúca Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava pre realizáciu stavby „NZ_OKS_Tvrdošovce, cesta Lúčna, TS, VNK, NNK“ za účelom vybudovania elektroenergetických zariadení distribučnej sústavy vrátane transformačnej stanice.

4/ Kúpna cena:

Bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle uznesenia OZ č. 20/21092021 písm. A bod 8 zo dňa 21.09.2021 vo výške 15,00 eur/m2 .

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č. 20/21092021 písm. A bod 8 zo dňa 21.09.2021 do výlučného vlastníctva pre Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518 v celosti.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 20/21092021 písm. A bod 5 zo dňa 21.09.2021

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v kat.území obce Tvrdošovce, vedeného na LV č.5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce a to C-KN parc.č. 1137/42-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2 na ul. Horná v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu majetku obce: ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradku, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa Hagen Ladwein Dietrich Maria, bytom Tvrdošovce, Horná č. 55 v celosti. Pozemok je oplotený. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

4/ Kúpna cena:

Bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č. 20/21092021 písm. A bod 5 zo dňa 21.09.2021 vo výške 10,00 eur/m2 v zmysleCenníka pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce o odpredaj pozemkov.

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č. 20/21092021 písm. A bod 5 zo dňa 21.09.2021 do výlučného vlastníctva Ladwein Hagen Dietrich Maria, bytom Tvrdošovce, Horná č. 55 v celosti.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.20/21092021 písm. A bod 6 zo dňa 21.09.2021

 SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v kat.území obce Tvrdošovce, zamerané geometrickým plánom číslo 96/2021 z pôvodnej E-KN parc.č. 3435/100-Zast.plochy a nádvoria, vedenej na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č. 5242 vytvorená nová parc.č. 3366/93-Záhrada o výmere 115 m2 na ul. Orechova v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu majetku obce : ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o nehnuteľnosť - predzáhradku, ktorá tvorí súčasť pozemku, ktorého odkupujú žiadatelia Ing.Tremboš Martin a manž. Terézia rod. Tkáčová, obaja bytom Tvrdošovce, Slovenská č.5. Pozemok je oplotený. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

4/ Kúpna cena:

Bola stanovená vo výške 10,00 eur/m2 v zmysleCenníka pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce o odpredaj pozemkov - OZ č.20/21092021 písm. A bod 6 zo dňa 21.09.2021

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č. 20/21092021 písm. A bod 6 zo dňa 21.09.2021 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Martinovi Trembošovi a manž. Terézie rod. Tkáčovej, obaja bytom Tvrdošovce, Slovenská č. 5.

Čítať ďalej...