Hlavná obsah

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.26/04082022 písm. A bod 4 zo dňa 04.08.2022

 

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v kat. území obce Tvrdošovce, z pôvodnej E-KN parc.č. 1140/102-Ost.plochy vedenej na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce geometrickým plánom číslo 7/2022 vytvorená nová C-KN parc.č. 1140/18 o výmere 64 m2 pre kupujúcu Martu Bujákovú rod. Micsekovú, bytom Tvrdošovce, Hlboká č.2 do jej výlučného vlastníctva v celosti.

 

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako   prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o predzáhradku pred rodinným domom žiadateľky, ktorý sa nachádza na pozemku vo vlastníctve žiadateľky na ul. Hlboká č.2 v Tvrdošovciach. Predzáhradka je oplotená, t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužíteľná.

4/ Kúpna cena:

Bola stanovená vo výške 0,67 eur/m2 , v zmysle uznesenia    OZ č.26/04082022 písm. A bod 4   zo dňa 04.08.2022, nakoľko žiadosť o odpredaj predzáhradky bola podaná v pôvodne stanovenom termíne

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční   vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

 

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č.26/04082022 písm. A bod 4   zo dňa 04.08.2022 do výlučného vlastníctva žiadateľky v celosti.

Uvedené uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ.

V prípade záujmu bližšie informácie k zámeru a spôsobu predaja majetku obce môžete získať na tel. č. 035/6492 105, na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo osobne na Obecnom úrade v Tvrdošovciach.

 

V Tvrdošovciach, dňa 26.08.2022

 

Ing. Marián Tóth, MBA

starosta obce

 

Zverejnené, dňa 26.08.2022

Zvesené,     dňa   ...............