Hlavná obsah

Oznámenie miesta uloženia písomností pre Zoltán Dojcsan

Oznámenie SPP distribúcia a.s.

O B E C    T V R D O Š O V C E

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Naše číslo: 23/2021 Tvrdošovce dňa 11.01.2021

 

OZNÁMENIE

o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu ohliadku

 

Obec Tvrdošovce ako orgán ochrany prírody (ďalej len ,,orgán ochrany prírody“) podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) v spojení s ustanovením § 69 ods. 1 písm. d) zákona a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len ,,správny orgán“) v zmysle ustanovenia § 2 písm. f) bod. 1 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov na základe žiadosti žiadateľa: Adriany Baraovej PhDr, bytom Tvrdošovce, Novozámocká cesta 355/12 (ďalej v texte len ,,žiadateľ“), zaevidovanej obcou dňa 08.01.2021 pod č. 23/2021 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 1 ks agáta s obvodom kmeňa 20 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou (ďalej len ,,predmetná drevina“) na návrh žiadateľa

 

v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Správny poriadok“)

 

oznamuje začatie konania

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub predmetnej dreviny nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 1045/1 registra C-KN, v intraviláne obce Tvrdošovce na verejnom priestranstve, na ul. Golgota , pred plánovaniu novostavbou, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Tvrdošovce vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká ul. 56, 941 10 Tvrdošovce,  podieli 1/1 k celku, z dôvodu prekážky pri výstavbe rodinného domu na pozemku C-KN parc.č. 1049/3 v k.ú.Tvrdošovce, (stavebné povolenie č. 649/2020-04, právoplatné dňa 24.11.2020).

 

Čítať ďalej...

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním

Stavebné povolenie na stavbu "NZ TVRDOŠOVCE, VÝCHODNÁ VNK, TS, NNK"

miesto stavby:Tvrdošovce, Východná ulica, Nová ulica 

Celé znenie tu: Stavebné povolenie

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že

XVI. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční

dňa 10. decembra 2020 (vo štvrtok) o 16,00 hod.

v budove Obecného domu.

Program:

Čítať ďalej...

 

O B E C T V R D O Š O V C E

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

 

Naše číslo: 1187/2020 Tvrdošovce dňa 02.12.2020

 

OZNÁMENIE

 

o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu ohliadku

 

  Obec Tvrdošovce ako orgán ochrany prírody (ďalej len ,,orgán ochrany prírody“) podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) v spojení s ustanovením § 69 ods. 1 písm. d) zákona a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len ,,správny orgán“) v zmysle ustanovenia § 2 písm. f) bod. 1 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov na základe žiadosti žiadateľa: Peter Ludaš a manž. Csilla Ludašová rod. Baloghová, Bc, obaja bytom Tvrdošovce, Slávičia 1251/13 (ďalej v texte len ,,žiadateľ“), zaevidovanej obcou dňa 02.12.2020 pod č. 1187/2020 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 6 ks smrekov obyčajných s obvodmi kmeňov 54 cm, 58 cm, 29 cm, 85 cm, 120 cm a 144 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou (ďalej len ,,predmetné dreviny“) na návrh žiadateľa

 

  zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Správny poriadok“)

 

 oznamuje začatie konania dňa 2.12.2020

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub predmetných drevín nachádzajúce sa na pozemku parc. č. 3247/16 registra E-KN, v intraviláne obce Tvrdošovce na verejnom priestranstve , na ul.Slávičia , pred rodinným domom žiadateľov č.13, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Tvrdošovce vo vlastníctve žiadateľov Ludaš Peter r. Ludaš, bytom Tvrdošovce, Slávičia 1251/13 v podieli ½ k celku a Csilly Ludašovej, rod.Baloghovej, bytom Tvrdošovce, Slávičia 1251/13 v podieli ½ k celku z dôvodu narušenia stavby – oplotenia a chodníka koreňovým systémom dreviny. Dreviny sú vysoké, nestabilné nachádzajú sa vedľa plotu a chodníka, korene zasahujú pod základy plotu a chodníka, v prípade veterného počasia z dôvodu nestability ohrozujú majetok žiadateľa ako aj životy okoloidúcich.

 

Obec Tvrdošovce ako orgán ochrany prírody týmto upovedomuje účastníka konania o začatí konania podľa ustanovenia § 18 ods. 3 Správneho poriadku.

 

Správny orgán informuje v zmysle ustanovenia § 3 ods. 6 Správneho poriadku na úradnej tabuli správneho orgánu a na svojom webovom sídle zrozumiteľne a včas verejnosť o začatí konania.

 

 Orgán ochrany prírody zverejní v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom okrem konaní podľa odseku 8, a to najneskôr do troch pracovných dní od začatia konania; súčasťou uvedenej informácie je údaj o lehote, ktorú určil na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa odseku 3, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

 Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 Správneho poriadku

 

nariaďuje

 

v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 Správneho poriadku ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

 

10.12.2020 (štvrtok) o 09:00 hod.

 

 na mieste ohliadky: parc. č.3247/16 registra E-KN na ul. Slávičia v Tvrdošovciach.

Čítať ďalej...

O B E C T V R D O Š O V C E

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Naše číslo: 1094/2020 Tvrdošovce dňa 23.11.2020

OZNÁMENIE

o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu ohliadku

Obec Tvrdošovce ako orgán ochrany prírody (ďalej len ,,orgán ochrany prírody“) podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) v spojení s ustanovením § 69 ods. 1 písm. d) zákona a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len ,,správny orgán“) v zmysle ustanovenia § 2 písm. f) bod. 1 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov na základe žiadosti žiadateľa: Gabriela Vasa, bytom Tvrdošovce, J. Jesenského 661/29 (ďalej v texte len ,,žiadateľ“), zaevidovanej obcou dňa 11.11.2020 pod č. 1094/2020 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 2 ks smrekov obyčajných s obvodmi kmeňov 108 cm a 87 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou (ďalej len ,,predmetné dreviny“) na návrh žiadateľa

v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub predmetnej dreviny nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 1137110 registra C-KN, v intraviláne obce Tvrdošovce v predzáhradke žiadateľa na ul. J. Jesenského , pred rodinným domom č.29, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Tvrdošovce vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, so sídlom: Novozámocká ul. 56, 941 10 Tvrdošovce,  podieli 1/1 k celku, z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín. Dreviny sú vysoké, nestabilné nachádzajú sa vedľa plotu a chodníka, korene zasahujú pod základy plotu a chodníka, v prípade veterného počasia z dôvodu nestability ohrozujú majetok žiadateľa ako aj životy okoloidúcich.

Obec Tvrdošovce ako orgán ochrany prírody týmto upovedomuje účastníka konania o začatí konania podľa ustanovenia § 18 ods. 3 Správneho poriadku.

Správny orgán informuje v zmysle ustanovenia § 3 ods. 6 Správneho poriadku na úradnej tabuli správneho orgánu a na svojom webovom sídle zrozumiteľne a včas verejnosť o začatí konania.

Orgán ochrany prírody zverejní v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom okrem konaní podľa odseku 8, a to najneskôr do troch pracovných dní od začatia konania; súčasťou uvedenej informácie je údaj o lehote, ktorú určil na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa odseku 3, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od zverejnenia informácie.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 Správneho poriadku

nariaďuje

v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 Správneho poriadku ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

03.12.2020 (štvrtok) o 09:00 hod.

na mieste ohliadky: parc. č.1137/110 registra C-KN na ul. J. Jesenského v Tvrdošovciach.

Čítať ďalej...

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky “

Ľudovít Kotlár – doručené od: Súdny exekútor JUDr. Július Rosina, zverejnené do 3.12.2020

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.13/15102020 písm. A bod 8 zo dňa 15.10.2020

 

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemkov nachádzajúce sa v kat.území obce Tvrdošovce, zamerané geometrickým plánom číslo 44/2019 z pôvodnej E-KN parc.č. 1030-Trvale trávnaté porasty, vedenej na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce vytvorené diely 1,2,3 a 4 nasledovne: vytvorený diel č.1 o výmere 163 m2, ktorý diel je pričlenený k C-KN parc.č. 1137/400-Záhrada o celkovej výmere 196 m2, diel č.2 o výmere 20 m2, ktorý diel je pričlenený k C-KN parc.č. 1137/526-Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 20 m2, diel č.3 o výmere 79 m2, ktorý diel je pričlenený k C-KN parc.č. 1137/401-Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 93 m2 a diel č.4 o výmere 147 m2, ktorý diel je pričlenený k C-KN parc.č. 1137/402-Záhrada o celkovej výmere 169 m2 a z pôvodnej E-KN parc.č. 1558/200-Ostatné plochy o celkovej výmere 69 m2 vedenej na LV 5242 vytvorené diel 5,6 a 7 nasledovne: vytvorený diel č.5 o výmere 33 m2 je pričlenený k C-KN parc.č. 1137/400-Záhrada o celkovej výmere 196 m2, dielč.6 o výmere 14 m2, ktorý diel je pričlenený k C-KN parc.č. 1137/401-Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 93 m2 a diel č.7 o výmere 22 m2, ktorý diel je pričlenený k C-KN parc.č. 1137/402–Záhrada o celkovej výmere 169 m2 na ul. Kapustova v Tvrdošovciach.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradku, ktora sa nachádza pred nehnuteľnosťou budúcich vlastníkov Imricha Ladicsa, bytom Tvrdošovce, Kukučínova č.2 a Karola Ladicsa, bytom Tvrdošovce, Ružový rad č.13. (Menovaní sú dedičmi po neb. vlastníkovi Karolovi Ladicsovi). Pozemok je oplotený. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná.

4/ Kúpna cena:

Bola stanovená nasledovne: odpredaj pozemku o výmere 450 m2 v zmysle uznesenia OZ č. 5/23062011 písm. C bod 11 zo dňa 23.06.2011 za 2,66 eur/m2 a odpredaj pozemku o výmere 28 m2 vo výške 10,00 eur/m2 v zmysleCenníka pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce o odpredaj pozemkov - uznesenie OZ č. 13/15102020 písm. A bod 8 zo dňa 15.10.2020.

Čítať ďalej...

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom, MBA

starostom obce

z v e r e j ň u j e

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Predmet nájmu: Nebytový priestor C-KN parcely č. 607/2 – Zastavané plochy a nádvoria, stavba so súpisným číslom č. 1103 nachádzajúca sa na ulici Obchodná č. 3, Tvrdošovce o výmere 27,00 m2 v kat. ú. obce Tvrdošovce vedenej na LV č. 1 pre nájomcu: Katarína Darázs Baloghová – Pedikúra Kerubin, so sídlom: Mládežnícka 40/17, 941 10 Tvrdošovce IČO: 51520788. Výška nájomného činí: 25,60 eur/m2/rok.

Čítať ďalej...