Hlavná obsah

Oznamujeme obyvateľom obce, že

XXVIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční

dňa 04. augusta 2022 (vo štvrtok) o 16,00 hod.

v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia vlastných uznesení

3. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu na

čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, o výške mesačného

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú

úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

4. Návrh na udelenie Ceny obce Tvrdošovce

5. Informácia starostu obce Tvrdošovce

6. Žiadosti

7. Rôzne

8. Diskusia

9. Interpelácia

10. Záver