Hlavná obsah

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.26/04082022 písm. A bod 3 zo dňa 04.08.2022

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v kat. území obce Tvrdošovce, a to časť E-KN parc.č. 1060/6-Zastavané plochy a nádvoria vedenej na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce o výmere 26 m2 (C-KN parc.č. 1060/63) pre kupujúcich Zoltána Várhelyiho, bytom Tvrdošovce, Dolná 454/20 Tvrdošovce a manž Ing. Csillu Várhelyi, rod. Piroskovú, bytom Železničná 1546/3 Tvrdošovce  do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti.

Na stanovenie presnej výmery odpredávanej nehnuteľnosti je potrebné vyhotovenie geometrického plánu.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako   prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradku pred rodinným domom, ktorý sa nachádza na pozemku vo vlastníctve žiadateľov na ul. Lipový rad č.9 v Tvrdošovciach. Predzáhradka je oplotená, t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužíteľná.

4/ Kúpna cena:

Bola stanovená vo výške 20,00 eur/m2 v zmysle Cenníka pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce o odpredaj pozemkov - OZ č.26/04082022 písm. A bod 3 zo dňa 04.08.2022

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

 

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č.26/04082022 písm. A bod 3   zo dňa 04.08.2022 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti.

Uvedené uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ.

V prípade záujmu bližšie informácie k zámeru a spôsobu predaja majetku obce môžete získať na tel. č. 035/6492 105, na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo osobne na Obecnom úrade v Tvrdošovciach.

 

V Tvrdošovciach, dňa 26.08.2022

 

Ing. Marián Tóth, MBA

starosta obce

 

Zverejnené, dňa 26.08.2022

Zvesené,     dňa   ...............