Hlavná obsah

Správne konania podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení

O B E C     T V R D O Š O V C E

UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA

Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/202 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení

o z n a m u j e

začatie správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené uvedeným zákonom.

Číslo spisu:                   1221/2014

Dátum podania:           14.10.2014

Dátum zverejnenia informácie: 16.10.2014

Lehota na potvrdenie záujmu byt účastníkom v tomto konaní

v zmysle §-u 82 ods.3 zákona:    do 7 dní od zverejnenia

Predmet konania:

Dňa 14.10.2014 podalo Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce, Széchényiho č. 10, 941 10 Tvrdošovce, IČO 00199524 zastúpená Ing. Rozáliou Szabovou, predsedkyňou PD žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 17 ks topoľov s obvodmi kmeňov 228 cm, 220 cm, 190 cm, 160 cm, 230 cm, 170 cm, 285 cm, 290 cm, 240 cm, 160 cm, 190 cm, 210 cm, 208 cm 210 cm, 170 cm, 144 cm a 210 cm  meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú na pozemku C-KN parc.č. 1156/200 – orná pôda v katastrálnom území obce Tvrdošovce v extraviláne obce. Dôvodom výrubov je, že dreviny sú prestárlé, koreňový systém poškodzuje asfaltovú miestnu komunikáciu.

Čítať ďalej...

SPRÁVNE  KONANIE PODĽA  ZÁKONA č. 543/2002 Z.z. O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY V PLATNOM ZNENÍ

O B E C      T V R D O Š O V C E

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

 

Váš list číslo/zo dňa            Naše číslo                       Vybavuje/linka                     Tvrdošovce

221/2014                         K.Čapuchová                       12.02.2014

 

UPOVEDOMENIE  O ZAČATÍ  SPRÁVNEHO   KONANIA        

Obec Tvrdošovce ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade  s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení

o z n a m u j e

začatie správneho konania, v  ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené uvedeným zákonom.

Dátum začatia konania:  11.02.2014

Dátum zverejnenia informácie: 12.02.2014

Lehota na potvrdenie  záujmu byť účastníkom v tomto konaní:  7 dní

 

Predmet konania:

Čítať ďalej...

SPRÁVNE  KONANIE PODĽA  ZÁKONA č. 543/2002 Z.z. O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY V PLATNOM ZNENÍ

O B E C      T V R D O Š O V C E

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce


Váš list číslo/zo dňa            Naše číslo                       Vybavuje/linka                     Tvrdošovce

205/2014                        K.Čapuchová                       10.02.2014


UPOVEDOMENIE  O ZAČATÍ  SPRÁVNEHO   KONANIA        

Obec Tvrdošovce ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade  s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení

o z n a m u j e

začatie správneho konania, v  ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené uvedeným zákonom.

Dátum začatia konania:  10.02.2014

Dátum zverejnenia informácie: 11.02.2014

Lehota na potvrdenie  záujmu byť účastníkom v tomto konaní:  7 dní


Predmet konania:

Čítať ďalej...