Hlavná obsah

Veterný park Tvrdošovce“ - Rozsah hodnotenie

Obec Tvrdošovce ako dotknutá obec dňa 26.07.2022 obdržala od Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1 Bratislava rozsah hodnotenia pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Veterný park Tvrdošovce“. Obec Tvrdošovce podľa § 30 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákona“) informuje občanov – verejnosť o doručení Rozsahu hodnotenia spôsobom v mieste obvyklým. Určený rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti je zverejnené na web stránke obce Tvrdošovce www.tvrdososvce.sk a na informačnej tabuli obce Tvrdošovce.

Verejnosť má možnosť nahliadnuť do uvedeného dokumentu po dobu 10 dní od jeho zverejnenia na na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce, kde je zverejnený tento dokument v celom rozsahu, resp. na Obecnom úrade v Tvrdošovciach, kanc. č. 7 v pracovných dňoch, v úradných hodinách od 8,00 hod. do 15,00 hod., kedy možno robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie.

Podľa § 30 ods. 8 zákona môže verejnosť, dotknutá obec a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 7 zákona príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.


Dátum zverejnenia na úradnej tabuli obce Tvrdošovce a na webovom sídle obce Tvrdošovce dňa : 28. 07. 2022

Dátum zvesenia: