Hlavná obsah

Číslo: 92/2022-03
Tvrdošovce, 12.7.2022

Obec Tvrdošovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú 25.1.2022 podala spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len "stavebník"), ktorého zastupuje Ing. Miroslav Hronec, Ul. Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec, a na základe tohto preskúmania rozhodol podľa § 66 stavebného zákona, § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vydáva toto


s t a v e b n é     p o v o l e n i e


na stavbu "SD/20508 Rekonštrukcia plynovodov Tvrdošovce, Železničná, ÚO02424, ÚO02840"

miesto stavby: Tvrdošovce, Železničná ulica, Školská ulica v katastrálnom území Tvrdošovce.

Stavba obsahuje:

SO 01 – Plynovody

SO 01.1 – Pripojovacie plynovody

SO 01.2 – Dopojenia OPZ

SO 01.3 – Prepoje a odpoje

Účel stavby: zabezpečenie dodávky plynu s tlakovou hladinou časti STL plynovodov 100 kPa

Stručný popis stavby: Existujúce STL plynovody z ocele budú obnovené za STL plynovody z PE100RC materiálu. Navrhuje sa rekonštrukcia časti plynovodov a prípojok, ktoré tvoria s ostatnými časťami plynovodov prevádzkový celok plynárenských zariadení. Celková dĺžka navrhovaných plynovodov je cca 1100,8 m. Súčasťou rekonštrukcie bude výmena líniových častí prípojok plynu (SO 01.1), ktoré budú obnovené až na hranicu verejne prístupného pozemku, kde budú inštalované nové skrinky DRZ. Navrhuje sa NTL plynoinštalácia v úseku od nových skriniek DRZ za pôvodnú polohu HUP, kde sa vykoná dopojenie na existujúci NTL rozvod plynu (SO 01.2). V rámci podobjektu SO 01.3 bude vykonané prepojenie rekonštruovaných plynovodov SO 01 s existujúcou STL DS, ako aj odpojenie plynovodov určených na odpojenie po zrealizovaní obnovy.

Celé znenie stavebného povolenia nájdete tu (pdf, veľkosť: 288 kB)