Hlavná obsah

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať dňa 9. 11. 2013 do 22.00 hodiny.

Vážení voliči,

pred hlasovaním preukážte svoju totožnosť občianskym preukazom alebo povolením na trvalý pobyt pre cudzinca. Potom dostanete od členov komisie dva hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Volíte zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta. Na hlasovacom lístku na voľbu predsedu sarnosprávneho kraja môžete zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku na voľbu poslancov zastupiteľstva najviac toľko poradových čísiel, koľko poslancov má byt' vo volebnom obvode zvolených (ich počet je uvedený na hlasovacom lístku). Oba hlasovacie lístky vložíte do obálky a túto do volebnej schránky.

Informácie pre voliča nájdete tu (pdf).


Zoznam kandidátov pre voľbu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (vo formáte pdf)


Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 4 - NOVÉ ZÁMKY (vo formáte pdf)

Vo volebnom obvode sa volí 8 poslancov


Oznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov do Nitrianskeho samosprávneho kraja.


Harmonogram

organizačno-technického zabezpečenia volieb  do orgánov samosprávnych krajov  v roku 2013


 

Na prípravu a vykonanie volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 je potrebné  z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia  plniť pre obce nasledujúce  úlohy:

1. Vypracovať organizačno-technické zabezpečenie volieb na úrovni obce starosta obce po schválení vládou
2. Určiť zamestnancov obce zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb a zoznam predložiť príslušnému obvodnému úradu starosta obce do 26.08.2013
3. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnostistarosta obce do 30.09.2013
4. Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie starosta obcedo 03.10.2013
5. Vyhradiť plochu na vylepovanie predvolebných plagátov obec do 05.10.2013
6. Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie starosta obce11.10.2013
7. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie starosta obce do 15.10.2013
8. Doručiť voličom oznámenie o čase a mieste konania voliebobecdo 15.10.2013
9. Uverejniť zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva a zoznam kandidátov pre voľby predsedu obec do 25.10.2013
10. Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 eur na okrskovú volebnú komisiuobecdo 25.10.2013
11.Vykonať školenie členov okrskových volebných komisiístarosta obce a zapisovateľ okrskovej volebnej komisiedo 08.11.2013
12.Zabezpečiť vybavenie volebných miestností na hlasovanieobecdo 08.11.2013
13.Doručiť hlasovacie lístky okrskovým volebným komisiámobecdo 09.11.2013
14.Odovzdať v dvoch rovnopisoch zoznam voličov okrskovým volebným komisiámobecdo 09.11.2013
15.Prevziať do úschovy volebné spisy okrskových volebných komisiíobecbezprostredne po ukončení činnosti okrskových volebných komisií


zdroj: www.volbysr.sk

Výsledky volieb si môžete stiahnuť tu (formát: pdf, veľkosť: 198 kB)

Informujeme voličov, ktorí sa zo zdravotných alebo iných dôvodov nemôžu zúčastniť na voľbách osobne, pred voľbami si môžu požiadať o prenosnú urnu na obecnom úrade v kancelárii č. 17, alebo na tel. čísle: 64 92 413, resp. počas volieb u okrskových komisií.

V uvedenej kancelárii si môžu záujemcovia, ktorí nebudú môcť voliť v mieste svojho trvalého bydliska, požiadať aj o vydanie voličského preukazu. Voličské preukazy sa v zmysle volebného zákona vydávajú od 9. februára 2012 do 8. marca 2012.

organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012


Na prípravu a vykonanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky je potrebné  z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

1. Vypracovať organizačno-technické zabezpečenie volieb na podmienky obce
Termín: do 09.12.2011

2. Určiť zamestnancov zodpovedných za organizačné a technické zabezpečenie volieb
Termín: do 09.12.2011

3. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti
Termín: do 31.12.2011

4. Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie
Termín: do 31.12.2011

5. Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie
Termín:  16.01.2012

6. Zapísať do osobitného zoznamu voličov tých voličov,  ktorí nemajú trvalý pobyt na území  SR a požiadajú o voľbu poštou
Termín: od doručenia žiadosti do 20.01.2012  

7. Viesť evidenciu žiadosti voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území SR a požiadajú o voľbu poštou
Termín: do doručenia žiadosti  do 20.01.2012

8. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie a poučiť zapisovateľov a členov okrskových volebných komisií o ochrane osobných údajov

Termín: do 30.01.2012

9. Riešiť  podania voličov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania
Termín:do troch dní od podania námietky

10. Zaslať obálky, hlasovacie lístky a poučenie o spôsobe  hlasovania voličom, ktorí požiadali  o voľbu poštou
Termín:  do 04.02.2012

11. Vydávať voličské preukazy a viesť ich evidenciu
Termín: od 09.02.2012 do  08.03.2012

12. Zabezepečiť doručenie zoznamu kandidátov voličom
Termín: do 14.02.2012

13. Zabezpečiť doručenie oznámenia o čase a mieste konania volieb voličom
Termín: do 14.02.2012

14. Vyhradiť miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií
Termín: do  17.02.2012

15. Zabezpečiť vybavenie volebných miestností
Termín: do 09.03.2012

16. Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii
Termín: najneskôr 10.03.2012

17. Odovzdať  okrskovej volebnej komisií zoznam voličov v dvoch rovnopisoch
Termín: 10.03.2012 najneskôr 2 hodiny pred začatím hlasovania

18. Odovzdať doručené návratné  obálky okrskovej volebnej komisii
Termín: 10.03.2012 ihneď po začatí hlasovania

19. Odovzdať doručené  návratné obálky a osobitný zoznam voličov okrskovej volebnej komisii, v ktorej zozname voličov sú zapísaní voliči, ktorí nemajú trvalý pobyt  na území SR
Termín: 10.03.2012

20.  Prevziať do úschovy volebnú dokumentáciu  od okrskových volebných komisií
Termín: bezodkladne po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisie

Informácie Ministerstva vnútra SR o voľbách do NR SR 2012