Hlavná obsah

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 307/2015

Informácie pre voliča

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Vážení spoluobčania!

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum na sobotu 7. februára 2015.

V našej obci z celkového počtu oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 4400 sa v referende zúčastnilo 251 občanov, čo znamená  5,70% -nú účasť.

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrskoch do zoznamu na hlasovanie bolo 4400.

 

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 251

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 251

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 248

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 3

 

Obecný úrad Tvrdošovce touto cestou ďakuje občanom obce, členom okrskových volebných komisií, zamestnancom obecného úradu a príslušníkom obecnej polície za hladký priebeh referenda dňa 7.februára 2015.

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

 

V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

 

V Tvrdošovciach sa referendum uskutoční 7. februára, v sobotu od 7.00 do 22.00 hod. vo dvoch volebných okrskoch, ktoré budú v Obecnom dome na poschodí (Obchodná ulica č. 8).

Na prípravu a konanie referenda je potrebné z hľadiska jeho organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

 

Úloha                                                                                                                Termín

Obec - starosta obce

1.

Vypracovať harmonogram organizačno-technického zabezpe- čenia referenda na podmienky obce

 

do 22.12.2014

 2.

Určiť zamestnancov zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie referenda

 

do 31.12.2014

 3.

Vymenovať zostávajúcich členov okrskovej komisie pre referendum

 

08.01.2015

 4.

Doručiť oprávneným občanom oznámenie o čase a mieste konania referenda

 

do 13.01.2015

   5.

Uskutočniť prvé zasadanie okrskovej komisie pre referendum a vykonať poučenie členov okrskovej komisie pre referendum o ochrane osobných údajov

 

do 14.01.2015

 6.

Vykonať školenie členov okrskových komisií pre referendum

 

do 30.01.2015

 7.

Zabezpečiť vybavenie miestností na hlasovanie v referende potrebným zariadením a pomôckami

 

do 30.01.2015

 8.

Vydávať hlasovacie preukazy a viesť o ich vydaní evidenciu

 

do 05.02.2015

 9.

Odovzdať v dvoch rovnopisoch zoznamy na hlasovanie okrskovým komisiám pre referendum

 

najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania

 10.

Doručiť hlasovacie lístky a zápisnice okrskovým komisiám pre referendum

 

najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania

 11.

Prevziať do úschovy hlasovacie lístky a ostatné doklady o hlasovaní od okrskových komisií pre referendum

 

bezodkladne po ukončení činnosti okrskovej komisie pre referendum

 

 

Ing. Marián Tóth

starosta obce

Vážení spoluobčania!

 

15. novembra 2014 sa uskutočnili na Slovensku komunálne voľby, ktoré sa v Tvrdošovciach skončili nasledovným výsledkom:

Z celkového počtu oprávnených voličov 4 427 sa vo voľbách zúčastnilo 1 373 voličov, čo znamená   31 %-nú účasť.

Vo voľbách na starostu obce dostal Ing. Marián Tóth 1 113 platných hlasov a stal sa starostom obce Tvrdošovce na ďalšie 4 roky.

 

 

Poslancami obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2014-2018 budú nasledovní 12-ti kandidáti:

 

1. Gabriela Halászová, Strana MOST-HÍD                            720 hlasov

 

2. MUDr. Zoltán Borbély, nezávislý kandidát                        666 hlasov

 

3. Jozef Csanda, nezávislý kandidát                                   638 hlasov

 

4. Ing. František Buda, Kresťanskodemokratické hnutie       579 hlasov

 

5. Ing. Róbert Borbély, Strana MOST-HÍD                          576 hlasov

 

6. Ing. Kamil Tóth, Strana MOST-HÍD                               539 hlasov

                                              

7. Imrich Mészáros, nezávislý kandidát                             497 hlasov

 

8. Ing. Kristián Birkus,    Strana MOST-HÍD                      493 hlasov

 

9. Michal Bencze, Strana maďarskej komunity                  467 hlasov

 

10. Ing. Zoltán Balogh, Doc, PhD. - Kresťanskodemokratické hnutie       465 hlasov

 

11. Zoltán Ágh, nezávislý kandidát                                               460 hlasov

 

12. Ing. Marianna Takácsová, Strany maďarskej komunity          441 hlasov

 

 

Znovu zvolenému starostovi obce a poslancom OZ blahoželáme. Prajeme im veľa úspechov v práci do ďalších štyroch rokov.