Hlavná obsah

Plochy vyhradené na vylepovanie volebných plagátov v obci Tvrdošovce sú:
- výlepné tabule:
Nová cesta - oplotenie termálneho kúpaliska
Horná ulica - pri autobusovej zastávke
Železničná ceta - pri železničnej stanici
Železničná cesta - pri zdravotnom stredisku
- výlepné valce:
Obchodná ulica - pri obecnom dome

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Tvrdošovce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Tvrdošovciach

 

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014

Na prípravu a vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

Úloha                                                                                 Zodp. osoba      Termín

Vypracovať harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb na podmienky obce

obec

do 22. 08.2014

Určiť zamestnancov zodpovedných
za organizačno-technické zabezpečenie volieb

starosta obce

do 22.08.2014

Zverejniť počet obyvateľov obce

obec

do 22.08.2014

Vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie

starosta obce

do 28.08.2014

Aktualizovať stály zoznam voličov

obec

úloha trvalá

Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania

 obec

do troch dní

od podania námietky

Určiť a zverejniť volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich volí

obecné zastupiteľstvo

do 11.09.2014

Vymenovať zostávajúcich členov miestnej volebnej komisie

starosta obce

22.09.2014

Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie miestnej   volebnej komisie a vykonať poučenie zapisovateľa a členov miestnej volebnej komisie o ochrane osobných údajov

starosta obce

do 26.09.2014

Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti

starosta obce

do 06.10.2014

Uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov spôsobom v mieste obvyklým

obec v spolupráci s miestnou volebnou komisiou

do 11.10.2014

Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

starosta obce

do 20.10.2014

Doručiť voličom oznámenie o čase a mieste konania volieb

obec

do 21.10.2014

 

Vymenovať zostávajúcich členov okrskovej volebnej komisie

starosta obce

 

27.10.2014

Vyhradiť miesta na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií

obec

 

do 27.10.2014

Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie a vykonať poučenie zapisovateľov a členov okrskových volebných komisií o ochrane osobných údajov

starosta obce

do 31.10.2014

Vykonať školenie členov okrskových volebných komisií

starosta obce

zapisovateľ MVK

do 11.11.2014

Zabezpečiť vybavenie volebných miestností

obec

do 11.11.2014

Odovzdať okrskovým volebným komisiám v dvoch rovnopisoch zoznam voličov, hlasovacie lístky a obálky

obec

najneskôr 2 hodiny

pred začatím hlasovania

Prevziať do úschovy volebné spisy  miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií

obec

do 18.11.2014