Hlavná obsah

Vážení obyvatelia!

Dňa 23. novembra 2013 sa konalo na Slovensku vo vybraných regiónoch druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov. Aj u nás v Nitrianskom kraji a tým aj v našej obci sme mali možnosť odovzdaním svojho hlasu podporiť jedného z dvoch kandidátov p.Milana Belicu alebo p.Tomáša Galbavého. V Tvrdošovciach sa volieb zúčastnilo z celkového počtu 4430 oprávnených voličov 460, čo znamená nízku 10,38 % účasť. Vo volebnom okrsku č.1 v budove základnej školy sa zúčastnilo 12,96 % oprávnených voličov, vo volebnom okrsku č.2 v Obecnom dome sa zúčastnilo 9,75 % voličov, vo volebnom okrsku č.3 v Obecnom dome účasť predstavovala 10,82 % z celkového počtu oprávnených voličov a vo volebnom okrsku č.4 v budove Materskej školy na Hlbokej ulici to bolo 8,17 % voličov.

V našej obci získal z kandidátov na post predsedu samosprávneho kraja pán Tomáš Galbavý 389 hlasov a pán Milan Belica 39 hlasov.

Presné výsledky o druhom kole volieb predsedov samosprávnych krajov môžete získať na stránke štatistického úradu na www.statistics.sk resp. na stránke obce www.tvrdosovce.sk .

Touto cestou ďakujeme každému, kto sa zúčastnil volieb a odovzdal jednému z kandidátov hlas a tak isto každému, kto prispel k bezproblémovému priebehu druhého kola krajských volieb 2013.

2. kolo volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 23. novembra 2013, v sobotu od 7.00 do 22.00 hodiny.

Volebné okrsky sú nezmenené, občania môžu odovzdať svoj hlas v týchto volebných miestnostiach:

1. okrsok v ZŠ na Novej ceste,

2. a 3. okrsok v Obecnom dome na poschodí,

4. okrsok v budove MŠ na Hlbokej ulici.


359
R O Z H O D N U T I E
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 11. novembra 2013
o vyhlásení druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov
Podľa § 42 ods. 1 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
druhé kolo volieb predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, predsedu Trnavského samosprávneho kraja, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, predsedu Košického samosprávneho kraja na sobotu 23. novembra 2013.


v z. Jana Laššáková v. r.

Voľby do VÚC dňa 9. 11. 2013
1. okrsok
2. okrsok3. okrsok4. okrsokCelkom

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných
do zoznamu voličov

1036

1149

1145

1100
4430
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky153170
157
146
626
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva148146
153
145
592
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu144159
141
129
573


Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedov do VÚC

Kandidát na predsedu NSK
1.okrsok2.okrsok3.okrsok4.okrsokCelkom

1. doc. Ing. Milan Belica PhD.

16
20
17
16
69
2. MUDr. Regan Belovič Mgr.
1
5
6
6
18
3. Robert Dick
3
1
1
1
6
4. Mgr. Tomáš Galbavý
110
127
105
84
426
5. Mgr. Stanislav Kováč
1
3
1
3
8
6. Ing. Viliam Mokraň

1

0
1
1
3
7. Ing. Peter Oremus PhD.
12
3
10
18
43


Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva


Kandidát1.okrsok2.okrsok3.okrsok4.okrsokCelkom
1. Michal Alemayehu
0
4
3
8
15
2. Renáta Baloghová
4
1
2
5
12
3. Martin Barta
0
1
11
2
14
4. János Bób, Ing.
79
75
80
52
286
5. Helena Bohátová, Ing. PhD.
8
15
8
3
34
6. Bertalan Bóna, Ing.
67
85
91
59
302
7. Karol Borik
21
27
21
15
84
8. Tibor Dobai, Ing.
58
68
67
39
232
9. Ján Garai
1
1
0
3
5
10. Rudolf Hlavatý, Ing.
1
3
1
1
6
11. Ľuboš Ivan, Ing.
2
3
3
5
13
12. Karin Jaššová, Mgr.
6
4
4
5
19
13. Jozef Kálazi, Ing.
27
37
37
21
122
14. Peter Kijaček
11
21
19
10
61
15. Otokar Klein, Mgr.
19
12
17
13
61
16. Dušan Kollár, MUDr., PhD.
11
4
4
8
27
17. Ján Kováč, Ing.
11
16
10
12
49
18. Ladislav Marenčák, Ing.13
8
10
12
43
19. Lucia Matejková0
2
4
3

9

20. Tibor Matuška, MUDr., CSc.
8
7
11
12
38
21. Péter Nagy, Ing.
70
74
85
43
272
22. Tibor Nagy JUDr.
69
74
74
46
263
23. Tünde Némethová, Mgr.8
3
3
4
18
24. Marek Oremus, Ing.10
10
4
9
33
25. Eva Polerecká, Mgr.52
61
51
35
199
26. Igor Sádovský, Ing.9
10
2
5
26
27. Eva Smolíková, Mgr.2
4
2
2
10
28. Lenka Szegenyová1
2
3
2
8
29. Juraj Šimunek, MVDr.7
4
2
4
17

30. Ján Štark, JUDr.

2
6
7
4
19
31. Marián Tóth, Ing.133
137
129
127
526
32. Štefan Tóth, Mgr. 72
74
75
61
282
33. Ján Volf, Mgr.1
7
2
6
16

Výsledky volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať dňa 9. 11. 2013 do 22.00 hodiny.

Vážení voliči,

pred hlasovaním preukážte svoju totožnosť občianskym preukazom alebo povolením na trvalý pobyt pre cudzinca. Potom dostanete od členov komisie dva hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Volíte zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta. Na hlasovacom lístku na voľbu predsedu sarnosprávneho kraja môžete zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku na voľbu poslancov zastupiteľstva najviac toľko poradových čísiel, koľko poslancov má byt' vo volebnom obvode zvolených (ich počet je uvedený na hlasovacom lístku). Oba hlasovacie lístky vložíte do obálky a túto do volebnej schránky.

Informácie pre voliča nájdete tu (pdf).


Zoznam kandidátov pre voľbu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (vo formáte pdf)


Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 4 - NOVÉ ZÁMKY (vo formáte pdf)

Vo volebnom obvode sa volí 8 poslancov


Oznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov do Nitrianskeho samosprávneho kraja.


Harmonogram

organizačno-technického zabezpečenia volieb  do orgánov samosprávnych krajov  v roku 2013


 

Na prípravu a vykonanie volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 je potrebné  z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia  plniť pre obce nasledujúce  úlohy:

1. Vypracovať organizačno-technické zabezpečenie volieb na úrovni obce starosta obce po schválení vládou
2. Určiť zamestnancov obce zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb a zoznam predložiť príslušnému obvodnému úradu starosta obce do 26.08.2013
3. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnostistarosta obce do 30.09.2013
4. Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie starosta obcedo 03.10.2013
5. Vyhradiť plochu na vylepovanie predvolebných plagátov obec do 05.10.2013
6. Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie starosta obce11.10.2013
7. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie starosta obce do 15.10.2013
8. Doručiť voličom oznámenie o čase a mieste konania voliebobecdo 15.10.2013
9. Uverejniť zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva a zoznam kandidátov pre voľby predsedu obec do 25.10.2013
10. Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 eur na okrskovú volebnú komisiuobecdo 25.10.2013
11.Vykonať školenie členov okrskových volebných komisiístarosta obce a zapisovateľ okrskovej volebnej komisiedo 08.11.2013
12.Zabezpečiť vybavenie volebných miestností na hlasovanieobecdo 08.11.2013
13.Doručiť hlasovacie lístky okrskovým volebným komisiámobecdo 09.11.2013
14.Odovzdať v dvoch rovnopisoch zoznam voličov okrskovým volebným komisiámobecdo 09.11.2013
15.Prevziať do úschovy volebné spisy okrskových volebných komisiíobecbezprostredne po ukončení činnosti okrskových volebných komisií