Hlavná obsah

Kandidátnu listinu v listinnej forme predkladá kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 11. 9. 2018) zapisovateľke miestnej volebnej komisie Renáte Mogrovič, Obecný úrad v Tvrdošovciach, Novozámocká cesta 56, počas úradných hodín obecného úradu.

Posledný termín na predloženie kandidátnej listiny je 11. 9. 2018 do 24,00 hod.

Predkladanie kandidátnej listiny v listinnej forme dňa 11. 9. 2018, od 16.00 do 24.00 hod. je možné zapisovateľke miestnej volebnej komisie Renáte Mogrovič po telefonickom dohovore.

Na prípravu a vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

Obec - starosta obce - obecné zastupiteľstvo
 1.

Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 na podmienky obce

obec

po schválení harmonogramu

vládou Slovenskej republiky

 

 

 

 

 2.

Vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie
a zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené jeho meno, priezvisko, sídlo, telefónne číslo a emailovú adresu

starosta obce

do 30. 08. 2018

 

 

 

 

 3.

Zaslať okresnému úradu údaj o počte obyvateľov obce

obec

nad 5000 obyvateľov

do 30. 08. 2018

 

 

 

 

 4.

Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb
a ich vykonanie

starosta obce

do 30. 08. 2018

 

 

 

 

 5.

Aktualizovať stály zoznam voličov

obec

priebežne

 

 

 

 

 6.

Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania

obec

do troch dní

od podania námietky

 

 

 

 

 7.

Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

obec

do 30. 08. 2018

 

 

 

 

 8.

Zaslať zoznam volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky v príslušnom kraji

obec

do 30. 08. 2018

 

 

 

 

 9.

Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti a zoznam predložiť príslušnému okresnému úradu

starosta obce

do 11. 09. 2018

 

 

 

 

 10.

Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

starosta obce

do 11. 09. 2018

 

 

 

 

 11.

Vymenovať chýbajúcich členov miestnej volebnej komisie

starosta obce

12. 09. 2018

 

 

 

 

 12.

Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie miestnej volebnej komisie, vykonať poučenie členov miestnej volebnej komisie o ochrane osobných údajov a vykonať školenie členov miestnej volebnej komisie k činnosti miestnej volebnej komisie

starosta obce

a zapisovateľ miestnej volebnej komisie

do 18. 09. 2018

 

 

 

 

 13.

Zaslať registračný formulár Štatistickému úradu Slovenskej republiky na využitie elektronického spracovania výsledkov volieb

obec

do 18. 09. 2018

 

 

 

 

 14.

Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie

starosta obce

12. 10. 2018

 

 

 

 

 15.

Uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce   spôsobom
v mieste obvyklým

obec

v spolupráci s miestnou volebnou komisiou

do 16. 10. 2018

 

16.

Zaslať zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce v elektronickej podobe okresnému úradu

starosta obce nad 5000 obyvateľov

do 16. 10. 2018

 

 

 

 

 17.

Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických strán, koalícií a  nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a podľa kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby starostu obce

obec

bezodkladne
po doručení zoznamu zaregistrovaných kandidátov

 

 

 

 

 18.

Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb

obec

do 16. 10. 2018

 

 

 

 

 19.

Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie a vykonať poučenie zapisovateľa a členov okrskovej volebnej komisie o ochrane osobných údajov

starosta obce

do 24. 10. 2018

 

 

 

 

 20.

Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 eur na miestnu volebnú komisiu a každú okrskovú volebnú komisiu

obec

do 31. 10. 2018

 

 

 

 

 21.

Doručiť sken alebo fotokópie originálu hlasovacích lístkov   príslušnému pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky

starosta obce

v spolupráci s predsedom miestnej volebnej komisie

do 31. 10. 2018

 

 

 

 

 22.

Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie

starosta obce
a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie

do 06. 11. 2018

 

 

 

 

 23.

Zabezpečiť vybavenie volebných miestností

obec

do 09. 11. 2018

 

 

 

 

 24.

Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii

obec

do 10. 11. 2018

 

 

 

 

 25.

Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov

obec

najneskôr hodinu
pred začatím hlasovania

 

 

 

 

 26.

Zabezpečiť doručenie zápisnice miestnej volebnej komisie okresnej volebnej komisii

obec

bezodkladne po podpísaní zápisnice miestnej volebnej komisie

 

 

 

 

 27.

Prevziať do úschovy volebné dokumenty  miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

obec

bezprostredne
po ukončení činnosti miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb v obci Tvrdošovce: 5363.


Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 34/31052018 písm. C bod 1 určilo podľa § 11ods. 3 písm. f) zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že Obecné zastupiteľstvo v Tvrdošovciach bude mať celkom 12 poslancov vo volebnom období 2018-2022, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Uznesením č. 34/31052018 písm. C bod 2 Obecné zastupiteľstvo určilo podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že vo volebnom období 2018-2022 bude starosta obce Tvrdošovce vykonávať funkciu v celom rozsahu, tzn. na plný úväzok.


Starosta obce Tvrdošovce dňa 15. 8. 2018 vymenoval za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Tvrdošovce v roku 2018 Renátu Mogrovič v zmysle § 11a, ods. 2 písm. c) zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

Kontaktné údaje:

Novozámocká cesta 56, 94110 Tvrdošovce

tel.č.: 035/6492 413

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018

Bližšie informácie sú dostupné tu.

Výsledky volieb (pdf, 1,80 Mb)