Hlavná obsah

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, akosobitný zákon v čase
pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávnych krajov

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Dňa 29.2.2020  sa uskutočnili na Slovensku  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

V Tvrdošovciach z celkového počtu zapísaných v zozname voličov 4 279 sa na hlasovaní zúčastnilo  2 496 voličov, čo znamená 58,33%  účasť.

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

1. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 5
2. DOBRÁ VOĽBA 49
3. Sloboda a Solidarita 65
4. SME RODINA 133
5. Slovenské Hnutie Obrody 0
6. ZA ĽUDÍ 71
7. MÁME TOHO DOSŤ ! 9
9. Slovenská národná strana 23
10. Demokratická strana 1
11. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 601
12. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia 82
13. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 1
14. 99% - občiansky hlas 0
15. Kresťanskodemokratické hnutie 8
16. Slovenská liga 0
17. VLASŤ 39
18. MOST – HÍD 550
19. SMER – sociálna demokracia 180
20. SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby 0
21. HLAS ĽUDU 0
22. Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť 538
23. Práca slovenského národa 0
24. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko 91
25. Socialisti.sk 4

Obecný úrad Tvrdošovce touto cestou ďakuje voličom, ktorí využili právo ísť voliť a odovzdali svoj hlas, členom okrskových volebných komisií, zamestnancom obecného úradu a príslušníkom obecnej polície za hladký priebeh pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.

Úlohy zabezpečené obcou - starostom obce

1. Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 na podmienky obce po schválení harmonogramu vládou Slovenskej republiky
2. Aktualizovať stály zoznam voličov priebežne
3. Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania

do troch dní
od podania námietky

4. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti a zoznam predložiť príslušnému okresnému úradu do 29. novembra 2019
5. Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie do 1. decembra 2019
6. Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb do 6. decembra 2019
7. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie do 11. decembra 2019
8. Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie 9. januára 2020
9. Rozdeliť vyhradenú plochu na umiestňovanie volebných plagátov v rovnakom do 10. januára 2020
10. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu do 10. januára 2020
11. Viesť evidenciu žiadostí voličov, ktorí majú trvalý pobyt v obci a požiadajú o voľbu poštou od doručenia žiadosti
do 10. januára 2020
12. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie a vykonať poučenie zapisovateľa a členov okrskovej volebnej komisie o ochrane osobných údajov do 22. januára 2020
13. Zaslať hlasovacie lístky, obálky a poučenie o spôsobe hlasovania voličom, ktorí majú trvalý pobyt v obci a požiadali o voľbu poštou do 25. januára 2020
14. Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách do 4. februára 2020
15. Zaslať registračný formulár Štatistickému úradu Slovenskej republiky na využitie elektronického spracovania výsledkov volieb do 7. februára 2020
16. Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu do 13. februára 2020
17. Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií do 20. februára 2020
18. Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie do 25. februára 2020
19. Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu do 28. februára 2020
20. Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti do 28. februára 2020
21. Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii najneskôr 29. februára 2020
22. Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov najneskôr hodinu
pred začatím hlasovania
23. Odovzdať okrskovej volebnej komisii doručené návratné obálky bezprostredne
po začatí hlasovania
24. Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnej volebnej komisii bezodkladne
po podpísaní zápisnice
okrskovej volebnej komisie
25. Prevziať do úschovy volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie bezodkladne
po ukončení činnosti okrskovej
volebnej komisie

 

Oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4. 11. 2019, rozhodnutím č. 351/2019 Z. z.,

vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na

sobotu 29. februára 2020.

Voľby sa konajú od 07.00 h. do 22.00 h.

Ďalšie informácie sú dostupné na stránke Ministerstva vnútra SR.

Emailová adresa pre komunikáciu ohľadom volieb, adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Čítať ďalej...

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 Z. z.

voľby do Európskeho parlamentu

a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019.

 

Ďalšie informácie nájdete tu.

Emailová adresa pre komunikáciu ohľadom volieb, adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.