Hlavná obsah

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 25/09062022 písm. C bod 1 určilo podľa § 11ods. 3 písm. f) zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že Obecné zastupiteľstvo v Tvrdošovciach bude mať celkom 12 poslancov vo volebnom období 2022-2026, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

pre voľby do orgánov samosprávy obce Tvrdošovce v roku 2022

V zmysle § 11a, ods. 2 písm. c) zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

v y m e n ú v a m

za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Tvrdošovce pre voľby do orgánov samosprávy obce Tvrdošovce v roku 2022

Renátu Mogrovič.

e-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

telefónne číslo: 035 6492 413

mobil: 0917 948 999

Na prípravu a vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

Obec – starosta obce – obecné zastupiteľstvo

Úloha

1.

Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 na podmienky obce

obec

po schválení harmonogramu

vládou Slovenskej republiky

 

2.

Zverejniť volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené

obecné zastupiteľstvo

do 20. 07. 2022

 

3.

Zaslať zoznam volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky v príslušnom kraji

obec

do 20. 07. 2022

 

4.

Vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie a zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené jeho meno, priezvisko, sídlo, telefónne číslo a emailovú adresu

starosta obce

do 20. 07. 2022

 

5.

Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie

starosta obce

do 20. 07. 2022

 

6.

Zaregistrovať obec na elektronické spracovanie výsledkov volieb prostredníctvom registračného formulára Štatistického úradu Slovenskej republiky

obec

do 05. 08. 2022

 

7.

Zaslať okresnému úradu údaj o počte obyvateľov obce

obec

nad 5000 obyvateľov

do 05. 08. 2022

 

8.

Aktualizovať stály zoznam voličov

obec

priebežne

 

9.

Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania

obec

do troch dní

od podania námietky

 

10.

Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

obec

do 05. 08. 2022

 

11.

Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré platia aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov; informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebnej miestnosti zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené; súčasne túto informáciu predložiť príslušnému okresnému úrad

starosta obce

do 10. 08. 2022

 

12.

Zaslať príslušnému okresnému úradu informáciu o zaradení jednotlivých volebných okrskov do volebných obvodov utvorených pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ak bolo v obci utvorených dva a viac volebných obvodov.

starosta obce

do 10. 08. 2022

 

13.

Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

starosta obce

do 10. 08. 2022

 

14.

Vymenovať chýbajúcich členov miestnej volebnej komisie

starosta obce

31. 08. 2022

 

15.

Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie miestnej volebnej komisie

starosta obce

a zapisovateľ miestnej volebnej komisie

do 07. 09. 2022

 

16.

Vykonať školenie predsedov a podpredsedov miestnych volebných komisií k preskúmavaniu kandidátnych listín a k registrácii kandidátov

zapisovateľ miestnej volebnej komisie

do 09. 09. 2022

 

17.

Zabezpečiť pre miestne volebné komisie a okrskové volebné komisie technické vybavenie a pripojenie na internet za účelom elektronického vyhotovenia a zaslania zápisníc volebných komisií

starosta obce

do 23. 09. 2022

 

18.

Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie

starosta obce

23. 09. 2022

 

19.

Vyhotoviť a zaslať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a odbornému sumarizačnému útvaru okresnej volebnej komisie prostredníctvom okresného úradu v elektronickej podobe zoznam kandidátov registrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce na účely spracovania výsledkov volieb a priebežne bezodkladne zasielať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a odbornému sumarizačnému útvaru okresnej volebnej komisie v elektronickej podobe informáciu o vzdaní sa alebo o odvolaní kandidatúry

miestna volebná komisia v spolupráci s obcou

do 24. 09. 2022

a do 27. 10. 2022

 

20.

Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a podľa kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby starostu obce

obec

do 04. 10. 2022

21.

Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a podľa kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

obec

do 04. 10. 2022

22.

Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí a oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov

obec

do 04. 10. 2022

23.

Uverejniť spôsobom v mieste obvyklým zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode a pre voľby predsedu samosprávneho kraja

obec

do 04. 10. 2022

24.

Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie

starosta obce

do 05. 10. 2022

25.

Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 eur na miestnu volebnú komisiu a každú okrskovú volebnú komisiu

obec

do 19. 10. 2022

26.

Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie

starosta obce a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie

do 25. 10. 2022

27.

Zabezpečiť vybavenie volebných miestností

obec

do 28. 10. 2022

28.

Doručiť okrskovej volebnej komisii hlasovacie lístky a obálky pre voľby do orgánov samosprávy obcí a hlasovacie lístky a obálky pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

obec

najneskôr hodinu pred začatím hlasovania

29.

Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a zoznam voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

obec

najneskôr hodinu pred začatím hlasovania

30.

Zabezpečiť doručenie zápisnice miestnej volebnej komisie okresnému úradu

obec

do troch dní po podpísaní zápisnice miestnej volebnej komisie

31.

Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov samosprávnemu kraju

obec

do troch dní po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisie

32.

Prevziať do úschovy volebné dokumenty miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie z volieb do orgánov samosprávy obcí a volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie z volieb do orgánov samosprávnych krajov

obec

bezprostredne po ukončení činnosti miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Ing. Marián Tóth, MBA

Starosta obce

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, akosobitný zákon v čase
pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávnych krajov

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Dňa 29.2.2020  sa uskutočnili na Slovensku  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

V Tvrdošovciach z celkového počtu zapísaných v zozname voličov 4 279 sa na hlasovaní zúčastnilo  2 496 voličov, čo znamená 58,33%  účasť.

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

1. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 5
2. DOBRÁ VOĽBA 49
3. Sloboda a Solidarita 65
4. SME RODINA 133
5. Slovenské Hnutie Obrody 0
6. ZA ĽUDÍ 71
7. MÁME TOHO DOSŤ ! 9
9. Slovenská národná strana 23
10. Demokratická strana 1
11. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 601
12. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia 82
13. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 1
14. 99% - občiansky hlas 0
15. Kresťanskodemokratické hnutie 8
16. Slovenská liga 0
17. VLASŤ 39
18. MOST – HÍD 550
19. SMER – sociálna demokracia 180
20. SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby 0
21. HLAS ĽUDU 0
22. Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť 538
23. Práca slovenského národa 0
24. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko 91
25. Socialisti.sk 4

Obecný úrad Tvrdošovce touto cestou ďakuje voličom, ktorí využili právo ísť voliť a odovzdali svoj hlas, členom okrskových volebných komisií, zamestnancom obecného úradu a príslušníkom obecnej polície za hladký priebeh pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.