Hlavná obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky (23.3.2024)

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 2

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 3

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 4

Dňa 23.03.2024 sa uskutočnilo 1. kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky.

V Tvrdošovciach z celkového počtu oprávnených voličov 4 154 sa vo voľbách zúčastnilo 1 538 voličov, čo znamená 37,02 % účasť. Počet hlasov odovzdaných pre kandidátov bol nasledovný:

Andrej Danko, JUDr. 3 hlasy

Patrik Dubovský, Mgr. PhD. 4 hlasy

Krisztián Forró 408 hlasov

Štefan Harabin, JUDr. 111 hlasov

Ivan Korčok, Ing. 528 hlasov

Marian Kotleba, Ing. Mgr. 3 hlasy

Ján Kubiš, Dr. h.c. Ing. 16 hlasov

Igor Matovič, Mgr. 46 hlasov

Milan Náhlik, Mgr. 1 hlas

Peter Pellegrini, Ing. 404 hlasov

Róbert Švec, Mgr. 0 hlasov

Touto cestou ďakujeme tvrdošovským voličom, ktorí využili možnosť ísť voliť a odovzdali svoj hlas v 1. kole prezidentských volieb.

Na prípravu a vykonanie volieb prezidenta Slovenskej republiky je z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia potrebné plniť nasledovné úlohy:

1.

Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 na podmienky obce

po schválení harmonogramu vládou Slovenskej republiky

2.

Aktualizovať stály zoznam voličov

priebežne

3.

Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania

do troch dní od podania námietky

4.

Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti; pri určovaní volebnej miestnosti dbať na čo najľahší prístup pre zdravotne postihnutých voličov; informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebnej miestnosti zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené; súčasne túto informáciu predložiť príslušnému okresnému úradu

do 30. 01. 2024

5.

Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb

do 02. 02. 2024

6.

Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

do 02. 02. 2024

7.

Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

do 02. 02. 2024

8.

Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a elektronicky zaslať príslušnému pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky v kraji jeho meno, priezvisko, telefonický kontakt a e-mailový kontakt a prípadnú zmenu bezodkladne oznámiť

do 07. 02. 2024

zmenu priebežne, najneskôr do 23. 03. 2024

pre druhé kolo volieb najneskôr do 06. 04. 2024

9.

Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu

od 07. 02. 2024

do 22. 03. 2024

pre druhé kolo volieb do 05. 04. 2024

10.

Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie

20. 02. 2024

11.

Zaregistrovať zapisovateľov okrskových volebných komisií pre potreby elektronického spracovania výsledkov volieb prostredníctvom registračného formulára Štatistického úradu Slovenskej republiky

do 20. 02. 2024

12.

Zabezpečiť pre okrskové volebné komisie technické vybavenie a pripojenie na internet za účelom elektronického vyhotovenia a zaslania zápisnice okrskovej volebnej komisie

do 23. 02. 2024

13.

Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky

do 26. 02. 2024

14.

Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky

do 26. 02. 2024

15.

Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb

do 27. 02. 2024

16.

Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie

do 29. 02. 2024

17.

Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu

do 07. 03. 2024

pre druhé kolo volieb do 19. 03. 2024

18.

Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií

do 08. 03. 2024

19.

V spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky vykonať skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách

do 20. 03. 2024

20.

Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie

do 21. 03. 2024

21.

Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu

do 22. 03. 2024

pre druhé kolo volieb do 05. 04. 2024

22.

Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti vrátane výpočtovej techniky umožňujúcej vyhotovenie fotokópie zápisnice okrskovej volebnej komisie po jej odsúhlasení okresnou volebnou komisiou

do 22. 03. 2024

pre druhé kolo volieb do 05. 04. 2024

23.

Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii

najneskôr 23. 03. 2024

pre druhé kolo volieb najneskôr 06. 04. 2024

24.

Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov a zoznam voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti

najneskôr hodinu pred začatím hlasovania

25.

Prevziať do úschovy volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie

bezprostredne po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisie

26.

Zabezpečiť doručenie jedného rovnopisu zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnej volebnej komisii

do troch dní po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisie

27.

Zverejniť zápisnicu okrskovej volebnej komisie na webovom sídle obce alebo na úradnej tabuli obce, ak webové sídlo nemá zriadené

po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou

1. Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 na podmienky obce po schválení harmonogramu vládou Slovenskej republiky
2. Aktualizovať stály zoznam voličov priebežne
3. Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania do troch dní od podania námietky
4. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti; informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebnej miestnosti zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené; súčasne túto informáciu predložiť príslušnému okresnému úradu do 27. júna 2023
5. Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a elektronicky zaslať príslušnému pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky v kraji jeho meno, priezvisko, telefonický kontakt a e-mailový kontakt a prípadnú zmenu bezodkladne oznámiť zmenu priebežne, najneskôr do 30. septembra 2023 do 30. júna 2023
6. Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb do 30. júna 2023
7. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené, e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie do 31. júla 2023
8. Rozdeliť vyhradenú plochu na umiestňovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu politických subjektov, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná do 11. augusta 2023
9. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho obec má zriadené, e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu do 10. augusta 2023
10. Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu od 16. augusta 2023 do 29. septembra 2023
11. Zaregistrovať obec pre potreby elektronického spracovania výsledkov volieb prostredníctvom registračného formulára Štatistického úradu Slovenskej republiky do 21. augusta 2023
12. Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie 22. augusta 2023
13. Zabezpečiť pre okrskové volebné komisie technické vybavenie a pripojenie na internet za účelom elektronického vyhotovenia a zaslania zápisnice okrskovej volebnej komisie do 25. augusta 2023
14. Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách do 5. septembra 2023
15. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie do 8. septembra 2023
16. Zasielať hlasovacie preukazy poštou do 13. septembra 2023
17. Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií do 22. septembra 2023
18. V spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky vykonať skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách do 26. septembra 2023
19. Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie do 27. septembra 2023
20. Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti vrátane výpočtovej techniky umožňujúcej vyhotovenie zápisnice okrskovej volebnej komisie a fotokópie zápisnice po jej odsúhlasení okresnou volebnou komisiou do 29. septembra 2023
21. Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii najneskôr 29. septembra 2023
22. Vyčiarknuť zo zoznamu voličov tých voličov, ktorí hlasovali poštou 29. septembra 2023
23. Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov a zoznam voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti najneskôr hodinu pred začatím hlasovania
24. Prevziať do úschovy volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie bezodkladne po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisie
25. Zabezpečiť doručenie jedného rovnopisu zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnej volebnej komisii do troch dní po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisie
26. Zverejniť zápisnicu okrskovej volebnej komisie na webovom sídle obce alebo na úradnej tabuli obce, ak webové sídlo nemá zriadené po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou

 

 

Vážení občania!

Dňa 30.09.2023 sa uskutočnili na Slovensku Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V Tvrdošovciach z celkového počtu zapísaných v zozname voličov 4187 sa na hlasovaní zúčastnilo 2 425 voličov, čo znamená 57,92 % účasť. Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

Čítať ďalej...