Hlavná obsah

1. Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 na podmienky obce po schválení harmonogramu vládou Slovenskej republiky
2. Aktualizovať stály zoznam voličov priebežne
3. Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania do troch dní od podania námietky
4. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti; informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebnej miestnosti zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené; súčasne túto informáciu predložiť príslušnému okresnému úradu do 27. júna 2023
5. Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a elektronicky zaslať príslušnému pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky v kraji jeho meno, priezvisko, telefonický kontakt a e-mailový kontakt a prípadnú zmenu bezodkladne oznámiť zmenu priebežne, najneskôr do 30. septembra 2023 do 30. júna 2023
6. Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb do 30. júna 2023
7. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené, e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie do 31. júla 2023
8. Rozdeliť vyhradenú plochu na umiestňovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu politických subjektov, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná do 11. augusta 2023
9. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho obec má zriadené, e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu do 10. augusta 2023
10. Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu od 16. augusta 2023 do 29. septembra 2023
11. Zaregistrovať obec pre potreby elektronického spracovania výsledkov volieb prostredníctvom registračného formulára Štatistického úradu Slovenskej republiky do 21. augusta 2023
12. Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie 22. augusta 2023
13. Zabezpečiť pre okrskové volebné komisie technické vybavenie a pripojenie na internet za účelom elektronického vyhotovenia a zaslania zápisnice okrskovej volebnej komisie do 25. augusta 2023
14. Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách do 5. septembra 2023
15. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie do 8. septembra 2023
16. Zasielať hlasovacie preukazy poštou do 13. septembra 2023
17. Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií do 22. septembra 2023
18. V spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky vykonať skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách do 26. septembra 2023
19. Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie do 27. septembra 2023
20. Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti vrátane výpočtovej techniky umožňujúcej vyhotovenie zápisnice okrskovej volebnej komisie a fotokópie zápisnice po jej odsúhlasení okresnou volebnou komisiou do 29. septembra 2023
21. Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii najneskôr 29. septembra 2023
22. Vyčiarknuť zo zoznamu voličov tých voličov, ktorí hlasovali poštou 29. septembra 2023
23. Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov a zoznam voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti najneskôr hodinu pred začatím hlasovania
24. Prevziať do úschovy volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie bezodkladne po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisie
25. Zabezpečiť doručenie jedného rovnopisu zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnej volebnej komisii do troch dní po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisie
26. Zverejniť zápisnicu okrskovej volebnej komisie na webovom sídle obce alebo na úradnej tabuli obce, ak webové sídlo nemá zriadené po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou