Hlavná obsah

Úlohy zabezpečené obcou - starostom obce

1. Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 na podmienky obce po schválení harmonogramu vládou Slovenskej republiky
2. Aktualizovať stály zoznam voličov priebežne
3. Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania

do troch dní
od podania námietky

4. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti a zoznam predložiť príslušnému okresnému úradu do 29. novembra 2019
5. Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie do 1. decembra 2019
6. Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb do 6. decembra 2019
7. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie do 11. decembra 2019
8. Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie 9. januára 2020
9. Rozdeliť vyhradenú plochu na umiestňovanie volebných plagátov v rovnakom do 10. januára 2020
10. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu do 10. januára 2020
11. Viesť evidenciu žiadostí voličov, ktorí majú trvalý pobyt v obci a požiadajú o voľbu poštou od doručenia žiadosti
do 10. januára 2020
12. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie a vykonať poučenie zapisovateľa a členov okrskovej volebnej komisie o ochrane osobných údajov do 22. januára 2020
13. Zaslať hlasovacie lístky, obálky a poučenie o spôsobe hlasovania voličom, ktorí majú trvalý pobyt v obci a požiadali o voľbu poštou do 25. januára 2020
14. Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách do 4. februára 2020
15. Zaslať registračný formulár Štatistickému úradu Slovenskej republiky na využitie elektronického spracovania výsledkov volieb do 7. februára 2020
16. Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu do 13. februára 2020
17. Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií do 20. februára 2020
18. Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie do 25. februára 2020
19. Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu do 28. februára 2020
20. Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti do 28. februára 2020
21. Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii najneskôr 29. februára 2020
22. Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov najneskôr hodinu
pred začatím hlasovania
23. Odovzdať okrskovej volebnej komisii doručené návratné obálky bezprostredne
po začatí hlasovania
24. Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnej volebnej komisii bezodkladne
po podpísaní zápisnice
okrskovej volebnej komisie
25. Prevziať do úschovy volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie bezodkladne
po ukončení činnosti okrskovej
volebnej komisie