Hlavná obsah

SPRÁVNE  KONANIE PODĽA  ZÁKONA č. 543/2002 Z.z. O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY V PLATNOM ZNENÍ

O B E C      T V R D O Š O V C E

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

 

Váš list číslo/zo dňa            Naše číslo                       Vybavuje/linka                     Tvrdošovce

221/2014                         K.Čapuchová                       12.02.2014

 

UPOVEDOMENIE  O ZAČATÍ  SPRÁVNEHO   KONANIA        

Obec Tvrdošovce ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade  s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení

o z n a m u j e

začatie správneho konania, v  ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené uvedeným zákonom.

Dátum začatia konania:  11.02.2014

Dátum zverejnenia informácie: 12.02.2014

Lehota na potvrdenie  záujmu byť účastníkom v tomto konaní:  7 dní

 

Predmet konania:

Dňa 11.02.2014 podala žiadateľka Csányiová Beáta, bytom Šaľa, SNP č. 956/4 žiadosť o výrub  2 ks orechov  s obvodmi kmeňov 136 cm a 148 cm  meraným vo výške 130 cm nad zemou a 1 ks smreku s obvodom kmeňa 92 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou  rastúce  na C-KN parc.č. 1060/38-Záhrady  v k.ú. Tvrdošovce na ul. Východná.

Dôvodom výrubu  je, že dreviny sú prestárle,   majú poškodenie kmeňov,  hnilú dutinu, sú nestabilné, v prípade nepriaznivého počasia ohrozujú životy a majetok ľudí

 

 

 

 

Potvrdenie o záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť  na adresu: Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie t.j. do 19.02.2014

 

Termín zverejnenia:   12.02.2014

 

 

 

 

Ing.Marián Tóth

starosta obce