Hlavná obsah

O B E C     T V R D O Š O V C E

UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA

Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/202 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení

o z n a m u j e

začatie správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené uvedeným zákonom.

Číslo spisu:                   1221/2014

Dátum podania:           14.10.2014

Dátum zverejnenia informácie: 16.10.2014

Lehota na potvrdenie záujmu byt účastníkom v tomto konaní

v zmysle §-u 82 ods.3 zákona:    do 7 dní od zverejnenia

Predmet konania:

Dňa 14.10.2014 podalo Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce, Széchényiho č. 10, 941 10 Tvrdošovce, IČO 00199524 zastúpená Ing. Rozáliou Szabovou, predsedkyňou PD žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 17 ks topoľov s obvodmi kmeňov 228 cm, 220 cm, 190 cm, 160 cm, 230 cm, 170 cm, 285 cm, 290 cm, 240 cm, 160 cm, 190 cm, 210 cm, 208 cm 210 cm, 170 cm, 144 cm a 210 cm  meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú na pozemku C-KN parc.č. 1156/200 – orná pôda v katastrálnom území obce Tvrdošovce v extraviláne obce. Dôvodom výrubov je, že dreviny sú prestárlé, koreňový systém poškodzuje asfaltovú miestnu komunikáciu.

Potvrdenie o záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na adresu: Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, alebo na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie t.j. do 23.10.2014

Termín zverejnenia: od 16.10.2014 do 23.10.2014

                                                                                                                                                 Ing.Marián Tóth

                                                                                                                                                  starosta obce