Hlavná obsah

SPRÁVNE  KONANIE PODĽA  ZÁKONA č. 543/2002 Z.z. O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY V PLATNOM ZNENÍ

O B E C      T V R D O Š O V C E

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce


Váš list číslo/zo dňa            Naše číslo                       Vybavuje/linka                     Tvrdošovce

205/2014                        K.Čapuchová                       10.02.2014


UPOVEDOMENIE  O ZAČATÍ  SPRÁVNEHO   KONANIA        

Obec Tvrdošovce ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade  s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení

o z n a m u j e

začatie správneho konania, v  ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené uvedeným zákonom.

Dátum začatia konania:  10.02.2014

Dátum zverejnenia informácie: 11.02.2014

Lehota na potvrdenie  záujmu byť účastníkom v tomto konaní:  7 dní


Predmet konania:

Dňa 10.02.2014 podala Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, IČO 00 309 338, zastúpená  Ing. Mariánom Tóthom, starostom obce  žiadosť o vydanie súhlasu na výrub l ks Catalpa Bignoioides s obvodom kmeňa  102 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 1 ks Populus alba  s obvodom kmeňa 255 cm  meraným vo výške 130 cm nad zemou  1 ks Betula Pendula  s obvodom kmeňa 61 cm  meraným vo výške 130 cm nad zemou, 1 ks Betula Pendula s obvodom kmeňa 131 cm nad zemou, ktoré  rastú  na pozemku C-KN parc.č. 1137/20  na verejnom priestore v blízkosti križovatky na Obchodnej ulici, 1 ks Negundo aceroides  s obvodmi kmeňov 69/83/87 cm, 1 ks  Negundo aceroides s obvodom kmeňa 270 cm, 1 ks Robínia pseudoaccacia s obvodom kmeňa 210 cm, 1 ks Robinia pseudoaccacia s obvodom kmeňa 171 cm, 1 ks Betula pendula s obvodom kmeňa 118 cm, 1 ks Robinia pseudoaccacia s obvodom kmeňa 4l/71 m2, 1 ks Robinia pseudoaccacia s obvodmi kmeňov 50/32 cm, 1 ks Robinia pseudoaccacia s obvodmi kmeňov 42/63 cm a 1 ks Juglans regia s obvodom kmeňa 144 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúce na   C-KN parc.č. 607/1-Zast.pl v katastrálnom území obce Tvrdošovce na vo dvore bývalej MŠ na ul. Obchodná  v Tvrdošovciach.   Dôvodom výrubov  je, že dreviny  majú poškodenie kmeňov a kostrových konárov,  presychané koruny,  sú prestarlé, majú hnilú dutinu, sú nestabilné, v prípade nepriaznivého počasia ohrozujú životy a majetok  a v prípade   realizácií stavebných činností súvisiace s výstavbou   nákupného strediska Tesco bránia vo výstavbe .

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť  na adresu: Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. " mce_' + path + '\'' + prefix + ':' + addy70825 + '\'>'); document.write(addy_text70825); document.write('<\/a>'); //-->\n Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie t.j. do 18.02.2014


Termín zverejnenia:   11.02.2014


Ing.Marián Tóth

starosta obce