Hlavná obsah

Kód projektu: 310041AIJ7

Názov projektu: Rozvoj energetických služieb v obci Tvrdošovce

Výška finančného príspevku: 34 154,40 EUR

Cieľom projektu je vypracovanie účelového energetického auditu s cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti pri prevádzke budov v obci Tvrdošovce vo vlastníctve obce Tvrdošovce.

Miesto realizácie projektu:  v katastrálnom území obce Tvrdošovce
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita: 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

 

ENERGETICKÝ AUDIT GES TVRDOŠOVCE

PÍSOMNÁ SPRÁVA Z ENERGETICKÉHO AUDITU (2018-2020) A SÚHRNNÝ INFORMAČNÝ LIST (pdf, veľkosť: 2,51 MB)

PRÍLOHA č. 1 (pdf, veľkosť: 1,2 MB)

Názov projektu: Materská škola na Železničnej ceste Tvrdošovce

Kód ITMS2014+ : 312061X585

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu predškolskému vzdelávaniu a starostlivosti pre všetky deti v predškolskom veku v obci Tvrdošovce

 Trvanie projektu: 12/2017 – 12/2021

Nenávratný finančný príspevok: 668 055,89 EUR

Typ projektu: dopytovo - orientovaný

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

www.ludskezdroje.gov.sk

www.minv.sk

https://www.tvrdosovce.sk