Hlavná obsah

Názov projektu: Materská škola na Železničnej ceste Tvrdošovce

Kód ITMS2014+ : 312061X585

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu predškolskému vzdelávaniu a starostlivosti pre všetky deti v predškolskom veku v obci Tvrdošovce

 Trvanie projektu: 12/2017 – 12/2021

Nenávratný finančný príspevok: 668 055,89 EUR

Typ projektu: dopytovo - orientovaný

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

www.ludskezdroje.gov.sk

www.minv.sk

https://www.tvrdosovce.sk