Hlavná obsah

Kód projektu: 310041AIJ7

Názov projektu: Rozvoj energetických služieb v obci Tvrdošovce

Výška finančného príspevku: 34 154,40 EUR

Cieľom projektu je vypracovanie účelového energetického auditu s cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti pri prevádzke budov v obci Tvrdošovce vo vlastníctve obce Tvrdošovce.

Miesto realizácie projektu:  v katastrálnom území obce Tvrdošovce
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita: 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území