Hlavná obsah

My sme tiež aktívni

Rok 2014 začala Miestna organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami a Slovenského zväzu telesne postihnutých v Tvrdošovciach výročnou členskou schôdzou v mesiaci apríl v Obecnom dome. Na zasadnutie sa členovia dostavili v hojnom počte. Privítala ich predsedníčka MO Tatiana Ludasová. Oboznámila ich s výsledkami práce v roku 2013 a zároveň vyhodnotila aj celoročnú činnosť zväzu. Na členskej schôdzi prítomní jednohlasne prijali uznesenie schôdze, plán činnosti na rok 2014 a správu o hospodárení organizácie za rok 2013. Pozvaným hosťom zasadnutia bol Ing. Marián Tóth, starosta obce, ktorý sa tiež prihovoril prítomným.

V mene samosprávy obce sa im poďakoval za ich činnosť v uplynulom roku a ubezpečil ich, že obec bude zväz podľa svojich možností naďalej podporovať. Stretnutie prebiehalo v príjemnej atmosfére, postarali sa o to aj chutné šišky a fánky. Kultúrnym programom spríjemnili zasadnutie žiačky ZŠ. J. A. Komenského a citaristi s peknými melódiami. Po kultúrnom programe nasledovalo losovanie tomboly, ktoré sprevádzala výborná nálada.

Dňa 14.5.2014 sa usporiadalo tradičné posedenie s občerstvením a milými darčekmi pre členov – jubilantov, ktorí v tomto roku oslávia svoje životné jubileum 60., 70. a 80. rokov veku. Naše 80-ročné oslávenkyne sú: Valéria Benczeová, Katarína Ludasová a Gizela Mojzesová, 70-roční jubilanti: Mária Baloghová, Ida Birkusová, Zuzana Bogdányová, František Bugyik, Eva Keleová, Karol Ludas, Mária Ludasová, Ema Vanyová a Terézia Vranová, 60-roční oslávenci Juraj Bugyik a Eva Svetková. Aj touto cestou im želáme veľa lásky, zdravia a rodinnej pohody. Pán starosta našej obce prijal pozvanie aj na toto priateľské posedenie a pripojil sa ku gratuláciám. Ďakujeme mu veľmi pekne.

Naša organizácia sa rozrastá, máme už 144 členov. Počas celého roka chceme naďalej rozvíjať aktívnu činnosť a spríjemniť tak život našim zdravotne postihnutým spoluobčanom rôznymi aktivitami a pokračovať v tradíciách návštev našich chorých, uctiť si pamiatku našich členov aj na ich poslednej ceste. Našim hlavným cieľom však je naďalej rozvíjať našu organizáciu a plniť želania našich členov a jej základne. Preto privítame názor k obohateniu našej ZO ZPECH a SZPT ďalšej činnosti. Touto cestou by som sa chcela úprimne poďakovať za finančnú aj morálnu pomoc hlavne starostovi obce, samospráve obce ako aj všetkým sponzorom, ktorí podporujú našu organizáciu.

 

Tatiana Ludašová, predsedníčka zväzu