Hlavná obsah

Tohtoročná výročná členská schôdza ZO Csemadok-u bola výnimočná z dôvodu, že sa na nej zvolil nový predseda organizácie. Ing. László Fekete, ktorý doteraz vykonával túto funkciu sa totiž pre svoj pokročilý vek a zdravotné problémy svojej funkcie vzdal.
Ing. Fekete vo svojom príhovore uviedol, že ZO Csemadok-u má v súčasnosti vyše 200 členov a cieľom organizácie bude aj v budúcnosti zveľaďovanie počtu členstva. Predseda poznamenal, že v osobe pani Dobos má tvrdošovský Csemadok členku aj v Nemecku a etnografka Margit Méry patrí tiež medzi členov organizácie. Pán inžinier pre zaujímavosť predložil aj členské preukazy Karola Batyku st. a jeho nedávno zosnulej manželky, ktoré boli vystavené v roku 1951 medzi prvými preukazmi. Odteraz bude ich miesto v kronike Csemadok-u. Na záver svojho prejavu predseda poďakoval všetkým za pomoc, ktorú mu poskytli počas svojho pôsobenia na čele organizácie. Zvlášť vyslovil poďakovanie bývalému a súčasnému starostovi obce, obecnému úradu a ostatným organizáciám v obci. Dodal, že počas svojej práce sa snažil urobiť všetko podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a prisľúbil pomoc aj novému predsedovi.
Na členskej schôdzi, ktorú spestrili krátke programy citarovej skupiny, detí Cirkevnej MŠ a tvrdošovských žiačok z Gymnázia Pétera Pázmánya v Nových Zámkoch bol prítomný aj Jozef Danczi, tajomník Oblastného predstavenstva Csemadok-u, ktorý sa poďakoval Ing. Fekete za jeho prácu predsedu Csemadok-u v Tvrdošovciach a prekvapil ho milou pozoruhodnosťou.
V ďalšej časti schôdze sa zvolila nová predsedníčka ZO Csemadok-u. Stala sa ňou Magdaléna Mogrovičová, ktorej touto cestou prajeme veľa úspechov v novej funkcii. Pani predsedníčka prezradila, že Csemadok v Tvrdošovciach pôsobí v súčasnosti pomerne dobre, skupiny sa aktívne pripravujú na vystúpenia. Najbližšie sa prestavia v kultúrnom programe v Strekove. Spevácky zbor Biely agát pokračuje ďalej vo svojich úspešných vystúpeniach, v blízkej budúcnosti ich čaká viac možností. Citaráši sa rozdelili na dve skupiny, to znamená, že odteraz budú reprezentovať na podujatiach našu obec 2 citarové skupiny. Pre veľkú radosť opäť nacvičujú členovia kedysi úspešného tanečného súboru Váska a obnoví sa aj Mužský zbor, ktorý sa rozšíri o nových členov.
Medzi najdôležitejšie plány novej predsedníčky patrí, aby sa mladá generácia lepšie oboznámila s ľudovými tradíciami, ľudovými tancami. Preto bude iniciovať založenie krúžku ľudových tancov v ZŠ s VJM. Okrem toho sa plánuje aj založenie divadelného krúžku, pretože kedysi mali divadelné predstavenia tvrdošovských ochotníkov veľký úspech.
Na záver schôdze sa viacerí z prítomných členov ujali slova, zaspomínali sa na dávne časy organizácie a vyslovili svoju podporu novej predsedníčke.