Hlavná obsah

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom, MBA

starostom obce

z v e r e j ň u j e

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.


Predmet nájmu: Pozemok C-KN parcely č. 1137/20 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, v kat. ú. obce Tvrdošovce nachádzajúci sa na ul. Májová, Tvrdošovce vedenom na LV č. 1 pre nájomcu: BGH Group s.r.o., so sidlom: Dolná 463/40, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 52375978. Výška nájomného činí: 17,43 eur/m2/rok.

Doba nájmu: doba neurčitá so sezónnym využitím

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: žiadaný pozemok sa nachádza pred prevádzkou AHA Bistro & Cafe na ul. Májová 5 a plánujú ho využiť ako terasu.

Schvaľovanie prenájmu bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, najskôr však po uplynutí najmenej 15 dní odo dňa zverejnenia tohto zámeru na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Tvrdošovce.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 12/28072020 písm. A bod 8

Zámer prenájmu hore uvedeného pozemku bol schválený v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tvrdošovce a majetkom štátu, ktorý bol zverený obce Tvrdošovce číslo 1/2011.

Vyvesené: 10.8.2020
Zverejnené: 10.8.2020
Zvesené: ..................
Ing. Marián Tóth, MBA
Starosta obce