Hlavná obsah

Súhlas žiadateľa so spracovaním a zverejnením svojich osobných údajov za účelom vypracovania právnych úkonov

stiahnuť vo formáte.pdf (veľkosť: 274 kB)

stiahnuť vo formáte.docx (veľkosť: 17 kB)


Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

stiahnuť vo formáte .pdf (veľkosť: 86 kB)

stiahnuť vo formáte .docx (veľkosť: 13 kB)


Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v zlúčenom konaní

stiahnuť vo formáte .pdf (veľkosť: 105 kB)

stiahnuť vo formáte .docx (veľkosť: 14 kB)


Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

stiahnuť vo formáte .pdf (veľkosť: 103 kB)

stiahnuť vo formáte .docx (veľkosť:  14 kB)


Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia

stiahnuť vo formáte .pdf (veľkosť: 85 kB)

stiahnuť vo formáte .docx (veľkosť:13  kB)


Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia

stiahnuť vo formáte .pdf (veľkosť:  282 kB)

stiahnuť vo formáte .docx (veľkosť: 14,9 kB)


Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

stiahnuť vo formáte .pdf (veľkosť: 83 kB)

stiahnuť vo formáte .docx (veľkosť: 13 kB)


Stavebný odborný dozor - vyhlásenie

stiahnuť vo formáte .pdf (veľkosť: 36 kB)

stiahnuť vo formáte .docx (veľkosť: 11 kB)


Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

stiahnuť vo formáte .pdf (veľkosť: 86 kB)

stiahnuť vo formáte .docx (veľkosť: 14 kB)


Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

stiahnuť vo formáte .pdf (veľkosť: 89 kB)

stiahnuť vo formáte .docx (veľkosť: 14 kB)


Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia

stiahnuť vo formáte .pdf (veľkosť: 94 kB)

stiahnuť vo formáte .docx (veľkosť: 14 kB)


Žiadosť o vydanie súhlasu na rozkopanie verejnej zelene

stiahnuť vo formáte.pdf (veľkosť: 378 kB)

stiahnuť vo formáte.docx (veľkosť: 15 kB)


Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie

stiahnuť vo formáte.pdf (veľkosť: 213 kB)

stiahnuť vo formáte.docx (veľkosť: 21 kB)


Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

stiahnuť vo formáte.pdf (veľkosť: 282 kB)

stiahnuť vo formáte.docx (veľkosť: 16 kB)


Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu / vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku

stiahnuť vo formáte.pdf (veľkosť: 390 kB)

stiahnuť vo formáte.docx (veľkosť: 20 kB)


Žiadosť o vyjadrenie na domové žumpy

stiahnuť vo formáte.pdf (veľkosť: 421 kB)

stiahnuť vo formáte.docx (veľkosť: 17 kB)


Ohlásenie drobnej stavy

stiahnuť vo formáte.pdf (veľkosť: 360 kB)

stiahnuť vo formáte.docx (veľkosť: 19 kB)


Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác

stiahnuť vo formáte.pdf (veľkosť: 356 kB)

stiahnuť vo formáte.docx (veľkosť: 18 kB)


Ohlásenie havárie a žiadosť o určenie podmienok na uvedenie miestnej komunikácie resp. rozkopaného miesta na území obce Tvrdošovce do pôvodného stavu

stiahnuť vo formáte.pdf (veľkosť: 312 kB)

stiahnuť vo formáte.docx (veľkosť: 18 kB)


Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu

stiahnuť vo formáte.pdf (veľkosť: 557 kB)

stiahnuť vo formáte.docx (veľkosť: 19 kB)


Žiadosť o predlženie termínu dokončenia stavby

stiahnuť vo formáte.pdf (veľkosť: 283 kB)

stiahnuť vo formáte.docx (veľkosť: 14 kB)


Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie (§ 140d stavebného zákona) Zhotovenú a užívanú bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním od 1.1.1990 do 31.3.2024

stiahnuť vo formáte.pdf (veľkosť: 404 kB)