Hlavná obsah

Smernica k zanedbávaniu povinnej školskej dochádzky

 1. Za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky sa považuje, ak zákonný zástupca neprihlási svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky alebo nedbá na pravidelné plnenie povinnej školskej dochádzky. Dopúšťa sa tak priestupku v zmysle § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Riaditeľ školy je povinný zanedbávanie povinnej školskej dochádzky oznámiť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt (v súlade s § 5 ods.11 zákona č. /2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a príslušnému orgánu štátnej správy (ÚPSVaR). Riaditeľ školy je povinný dôsledne uplatňovať dikciu zákona. Písomnú agendu o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky v každom mesiaci vedie triedny učiteľ v spolupráci s povereným pedagogickým zamestnancom školy a výchovným poradcom.
 3. Evidenciu dochádzky žiakov na školskom vyučovaní vedie každý učiteľ, ktorý podľa rozvrhu hodín vykonáva výchovno-vzdelávací proces v danej triede. Dochádzku žiakov v triednej knihe kontroluje v rámci svojej pôsobnosti triedny učiteľ, vedenie školy a zamestnanci školskej inšpekcie.
 4. Učiteľ je povinný do triednej knihy osobne zaznamenať každý príchod a odchod žiaka z triedy tak, aby bolo zrejmé, či žiak bol prítomný na vyučovacej hodine.
 5. Vyučovacie hodiny, na ktoré žiak neprinesie lekárske alebo rodičovské ospravedlnenie do 2 dní od nástupu na vyučovanie, sa evidujú ako neospravedlnené a vyznačia sa v triednej knihe.
 6. Do triednej knihy sa zapisujú aj neskoré príchody žiaka na prvú vyučovaciu hodinu, nedovolené opustenie budovy školy počas vyučovania, ale aj bezdôvodná neprítomnosť na duchovných, kultúrnych, športových a iných aktivitách organizovaných školou počas vyučovania.
 7. Oneskorenia sa za štvrťrok spočítajú a evidujú sa ako ospravedlnené alebo neospravedlnené hodiny.
 8. Výchovné opatrenia za neospravedlnené vymeškané hodiny sa sa udeľujú podľa kritérii v Školskom poriadku.
 9. Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je zo strany školy potrebné ihneď začať vo veci konať!
 10. Pri vymeškaní a neospravedlnení 5 vyučovacích hodín, oznámi triedny učiteľ túto skutočnosť zákonnému zástupcovi žiaka. V prípade telefonického rozhovoru, vytvorí písomný záznam .
 11. Podľa ustanovenia § 5 ods. 12 zákona o štátnej správe v školstve: zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci.
 12. Ak žiak vymešká bez náležitého ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín v danom mesiaci, riaditeľ školy oznámi túto skutočnosť Obecnému úradu v obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a príslušnému ÚPSVaR. Oznámenia vyhotovuje triedny učiteľ. Oznámenie má platnosť do odvolania, nie je nutné opätovne zaslať oznámenie, ak žiak vymešká 15 hodín v ďalších mesiacoch.
 13. Priestupky a správne delikty vo veci zanedbávania plnenia povinnej školskej dochádzky prejednáva obec (podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch), v ktorej má zákonný zástupca pobyt. Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je riaditeľ školy povinný zanedbávanie povinnej školskej dochádzky oznámiť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt (v súlade s § 5 ods.11 a 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
 14. Ak žiak vymešká viac ako 60 neospravedlnených vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové konanie v zmysle § 6 v súlade s § 37 a 37a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 15. V prípade, ak škola dodržala vyššie uvedený postup a aj napriek prijatým opatreniam sa školská dochádzka žiaka nezlepší a žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín bez náležitého ospravedlnenia, obec na základe oznámenia riaditeľky školy, podáva podnety na trestné stíhanie zákonných zástupcov súvisiace s ohrozovaním mravnej výchovy mládeže v zmysle § 211 ods. 1 písm. d) zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon).