Hlavná obsah

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia referenda vyhláseného na sobotu 21. januára 2023

Na prípravu a vykonanie referenda je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

1.

Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia referenda na podmienky obce

po schválení harmonogramu vládou Slovenskej republiky

2.

Aktualizovať stály zoznam voličov

priebežne

3.

Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania

do troch dní od podania námietky

4.

Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti pre referendum; informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebnej miestnosti zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené; súčasne túto informáciu predložiť príslušnému okresnému úradu

do 10. novembra 2022

5.

Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu referenda a jeho vykonanie

do 16. novembra 2022

6.

Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

do 16. novembra 2022

7.

Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

do 16. novembra 2022

8.

Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie

do 25. novembra 2022

9.

Prijímať žiadosti o voľbu poštou v referende voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území obce

do 2. decembra 2022

10.

Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie

do 5. decembra 2022

11.

Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

do 9. decembra 2022

12.

Zaregistrovať obec na elektronické spracovanie výsledkov referenda prostredníctvom registračného formulára Štatistického úradu Slovenskej republiky

do 15. novembra 2022

13.

Zaslať hlasovací lístok, návratnú obálku, obálku na hlasovanie a poučenie o spôsobe hlasovania voličom, ktorí majú trvalý pobyt na území obce a požiadali o voľbu poštou

do 17. decembra 2022

14.

Zabezpečiť pre okrskové volebné komisie technické vybavenie a pripojenie na internet za účelom elektronického vyhotovenia a zaslania zápisnice okrskovej volebnej komisie

do 22. decembra 2022

15.

Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania referenda

do 27. decembra 2022

16.

Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu

do 5. januára 2023

17.

Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 eur na každú okrskovú volebnú komisiu

do 13. januára 2023

18.

V spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky vykonávať skúšku spracovania výsledkov hlasovania v referende

do 17. januára 2023

19.

Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie

do 18. januára 2023

20.

Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu

do 20. januára 2023

21.

Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti

do 20. januára 2023

22.

Doručiť okrskovej volebnej komisii hlasovacie lístky a obálky na hlasovanie

najneskôr hodinu pred začatím hlasovania

23.

Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov

najneskôr hodinu pred začatím hlasovania

24.

Odovzdať okrskovej volebnej komisii doručené návratné obálky

bezprostredne po začatí hlasovania

25.

Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnému úradu

do troch dní po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisie

26.

Prevziať do úschovy dokumenty okrskovej volebnej komisie z referenda

bezodkladne po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisie

 V Tvrdošovciach, dňa 14.11.2022

Ing. Marián Tóth, MBA

starosta obce