Hlavná obsah

OBEC TVRDOŠOVCE

so sídlom: Obecný úrad Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

v zastúpení: Ing. Mariánom Tóthom, MBA starostom obce

 

v y h l a s u j e

 

podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR

č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Materskej školy na Ul. Hlboká č. 19, Tvrdošovce

s termínom nástupu 01. júla 2024

1) Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu:

a) kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona MŠVVaŠ SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca,

b) najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

2) Iné kritériá a požiadavky:

a) bezúhonnosť,

b) zdravotná spôsobilosť,

c) ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z.z.,

d) riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, aktívna práca s PC,

e) znalosť právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva.

 

3) Zoznam požadovaných dokladov:

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

b) profesijný štruktúrovaný životopis,

c) overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,

d) kópie dokladov a osvedčení o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,

e) potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,

f) písomný návrh koncepcie rozvoja školy,

g) lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

h) čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

i) písomný súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

j) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov.

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 30. apríla 2024 do 14,00 h (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne) na adresu zriaďovateľa:

Obecný úrad

Novozámocká cesta 56

941 10 Tvrdošovce

 

Obálku označte heslom: NEOTVÁRAŤ: Výberové konanie – riaditeľ Materskej školy na Ul. Hlboká č. 19, Tvrdošovce

 

Termín, čas a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné a iné predpoklady a doložili všetky požadované doklady, oznámený písomne radou školy najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a predložené materiály im budú vrátené späť.

 

Kontaktné údaje:

Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce

Číslo telefónu: 0917 948 999

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

V Tvrdošovciach, dňa 08.04.2024

 

                                                                                                           Ing. Marián Tóth, MBA

                                                                                                                     starosta obce