Hlavná obsah

Slideshow

Obecné múzeum na Dolnej ulici :: Dejiny a tradície

Obecné múzeum na Dolnej ulici


Pomník padlých hrdinov I. a II. sv. vojny :: Spomienka

Pomník padlých hrdinov I. a II. sv. vojny


Termálne kúpalisko :: Oddych a relax

Termálne kúpalisko


Západ slnka nad cestou do obce :: Vítame Vás

Západ slnka nad cestou do obce


Námestie Sv. Štefana :: Srdce obce

Námestie Sv. Štefana


Kostol Sv. Štefana a Stará chlapčenská škola :: Nočná prechádzka

Kostol Sv. Štefana a Stará chlapčenská škola


Park drevorezbárskych diel na Hornej ulici :: Remeselníci

Park drevorezbárskych diel na Hornej ulici


Športové ihrisko Juraja Szikoru :: Multifunkčné ihrisko J. Módera

Športové ihrisko Juraja Szikoru


Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Tvrdošovce!

Obecný úrad - kontakt
a úradné hodiny

Tel. č.: +421 35 64 92 202

Pondelok 8:00-12:00, 12:30-16:00

Utorok 8:00 - 12:00

Streda 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Štvrtok - nestránkový deň

Piatok 8:00 - 12:00

TERMÁLNE KÚPALISKO Tvrdošovce
Letná sezóna sa začína 1. júna 2024!
Srdečne Vás očakávame!

podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z. 

Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie a lehota

Ak Obec Tvrdošovce žiadosti o sprístupnenie informácií nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Proti rozhodnutiu obce Tvrdošovce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v zmysle § 19 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Miesto podania opravného prostriedku

Odvolanie sa podáva v organizácii, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Lehota podania opravného prostriedku

Lehota 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.

Spôsob podania opravného prostriedku

Odvolanie sa podáva písomne.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti o sprístupnenie informácií možno preskúmať v súdnom konaní podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkoch.