Hlavná obsah

Obec obdržala oznámenie o strategickom dokumente "zmeny a doplnky č. 1 ÚPN mesta Šurany". Oznámenie je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-upn-mesta-surany.

Písomné stanovisko k oznámeniu môže verejnosť predkladať do 23. 6. 2018 na Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP, Podzámska 25, Nové Zámky.

 

Oznamujeme Vám, že bolo zverejnené rozhodnutie správneho orgánu zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na webovom sídle ministerstva:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-201-1

Obec Tvrdošovce, na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 31/27022018 písm. A bod 2, prijatým na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Tvrdošovciach dňa 27.02.2018

 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č.1/2018

 

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva

k majetku vyhlasovateľa.

Výzva na podávanie súťažných návrhov na uzatvorenie Kúpnej zmluvy vrátane príloh

Obec Tvrdošovce ako dotknutá obec a obstarávateľ územného plánu obce Tvrdošovce dňa 6.2.2018 obdržala od Okresného úradu Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 6 zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozsah hodnotenia pre strategický dokument „Územný plán obce Tvrdošovce“.

Verejnosť môže predkladať svoje písomné stanoviská k tomuto rozsahu hodnotenia najneskôr do 10 dní od zverejnenia oznámenia príslušnému orgánu ŽP.

 

Rozsah hodnotenia bol zverejnený na adrese:

http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/uzemny-plan-obce-tvrdosove

 

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Dolné Považie na roky 2018-2047 a žiadosť o informovanie verejnosti

Obec Tvrdošovce ako dotknutá obec a obstarávateľ územného plánu obce Tvrdošovce dňa 3.01.2018 obdržala
od Okresného úradu Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 6 zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Tvrdošovce“.

Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť na Obecnom úrade v Tvrdošovciach v kancelárii č.7 počas stránkových dní
a robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v termíne do 18. 01. 2018.

Verejnosť môže predkladať svoje písomné stanovisko k tomuto oznámeniu na adresu:

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky do 15 dní
odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na
adrese: http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/uzemny-plan-obce-tvrdosove

 

Zverejnené: 03.01.2017

 

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Tvrdošovce" sprievodný list

Oznámenie o strategickom  dokumente "Územný plán obce Tvrdošovce"

 

 

Obec Tvrdošovce ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon)
predkladá
na Zadanie územnoplánovacej dokumentácie obce – Územný plán obce Tvrdošovce


k pripomienkovaniu verejnosťou (občanov) na dobu 30 dní od jeho vyvesenia spôsobom v mieste obvyklom


Lehota na prerokovanie zadania začatie : 06.12.2017, ukončenie 07.01.2018
Pripomienky k tomuto zadaniu môžu občania podať písomne na Obecný úrad Tvrdošovce, 941 10 Tvrdošovce.
Dokumentácia zadania UPN–O je uložená na Obecnom úrade v Tvrdošovciach k nahliadnutiu v stránkové dni, resp. na web. stránke obce:

http://tvrdosovce.sk/obecny-urad/dokumenty/category/8-uzemny-plan-obce

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 67 písm. c) bod 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ako správny orgán príslušný na obstarávanie a schvaľovanie programu starostlivosti o prírodnú rezerváciu, Vám týmto

oznamuje zahájenie procesu schvaľovania

Programu starostlivosti o chránený areál Panské lúky.

Celé znenie oznámenia nájdete tu.

Zoznam vlastníkov, nájomcov a správcov CHA Panské lúky