Hlavná obsah

OBEC TVRDOŠOVCE

so sídlom: Obecný úrad Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

v zastúpení: Ing. Mariánom Tóthom, MBA starostom obce

 v y h l a s u j e

podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR

č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy J.A. Komenského v Tvrdošovciach, Nová cesta 9

s termínom nástupu 01.07.2024

 

 

1) Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu:

 1. kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórií alebo podkategórií pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 2. najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

2) Iné kritériá a požiadavky:

 1. bezúhonnosť,
 2. zdravotná spôsobilosť,
 3. ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z.z.,
 4. riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, aktívna práca s PC,
 5. znalosť právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva.

 

3) Zoznam požadovaných dokladov:

 1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 2. profesijný štruktúrovaný životopis,
 3. overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
 4. kópie dokladov a osvedčení o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
 5. potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,
 6. písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 7. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 8. čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 9. písomný súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 10. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov.

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 30. apríla 2024 do 14,00 h (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne) na adresu zriaďovateľa:

Obecný úrad

Novozámocká cesta 56

941 10 Tvrdošovce

 

Obálku označte heslom: NEOTVÁRAŤ: Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy J.A.Komenského, Tvrdošovce

 

Termín, čas a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné a iné predpoklady a doložili všetky požadované doklady, oznámený písomne radou školy najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a predložené materiály im budú vrátené späť.

 

Kontaktné údaje:

Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce

Číslo telefónu: 0917 948 999

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

V Tvrdošovciach, dňa 08.04.2024

 

 

                                                                                                           Ing. Marián Tóth, MBA

                                                                                                                  starosta obce