Hlavná obsah

Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. To, ako dokážu zvládnuť vzniknutú situáciu, závisí od ich pripravenosti. Dôsledky mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodnej reakcie na vzniknutú situáciu, alebo jej podceňovanie spolu s panikou, znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotne postihnutých ľudí.

Každý z nás by si mal osvojiť základné informácie o spôsoboch a postupoch, ktoré mu pomôžu v prípade potreby ochrániť život, zdravie alebo majetok.

Nasledujúce informácie majú usmerniť vaše konanie v prípade akútneho ohrozenia, pomôcť spoznať možné nebezpečenstvo a poskytnúť základný návod, ako sa zachovať v čase, kedy je potrebná pomoc.

 

Dôležité telefónne kontakty

•Jednotné európske číslo tiesňového volania 112

•Hasičský a záchranný zbor SR 150

•Záchranná zdravotná služba 155

•Policajný zbor SR 158

Evakuácia je odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z ohrozeného územia. Vyhlasuje sa až po vyhlásení mimoriadnej situácie. Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného ča¬sového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území krátkodobo, s možným návratom osôb do 72 hodín dlhodobo, s možným návratom po 72 hodinách.

Aké nevyhnutné opatrenia vykonať pred evakuáciou?

 • Uhasiť otvorený oheň vo vykurovacích zariadeniach a iných spaľovacích zariadeniach.

 • Vypnúť kúrenie.

 • Uzatvoriť hlavný prívod vody, plynu, elektrinu nevypínať.

 • Odpojiť anténne zvody.

 • Vypnúť elektrické spotrebiče (mimo chladničiek a mrazničiek).

 • Pripraviť si evakuačnú batožinu, uzamknúť byt a urýchlene sa dostaviť na určené miesto evakuácie.

 • Presvedčiť sa, či susedia vedia o vzniknutej situácii a o evakuácii.

 • Ak môžete, sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas ap., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození.

 • Pomôcť imobilným obyvateľom a upozorniť na obyvateľov, ktorí odmietli evakuáciu.

 • Dodržiavať pokyny pracovníkov zabezpečujúcich evakuáciu!

Evakuačná batožina (úkrytová)

Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť: dospelé osoby– 50 kg na jednu osobu, u detí– 25 kg na jednu osobu.Odporúčaná evakuačná batožina (úkrytová):

 • osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze,

 • osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,

 • základné potraviny na dva až tri dni, čaj, vodu,

 • predmety dennej potreby a osobnej hygieny,

 • vreckovú lampu, sviečku, zápalky,

 • prikrývku, spací vak,

 • náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť,

 • ďalšie nevyhnutné osobné veci (napr. toaletný papier, igelitové vrecúška, špagát, prikrývka hlavy, dýchacie rúška, prípadne auto lekárnička)