Hlavná obsah

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

 

z v e r e j ň u j e

 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Predmet nájmu: Časť pozemku C-KN parcely č. 1045/1 – Zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúci sa v k.ú. Tvrdošovce o výmere 2000 m2.

 

Doba nájmu: doba neurčitá

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: O „Bara tó“ sa starajú členovia iniciatívy občanov „Bara tó“, jazero budú ošetrovať, starať sa oň a zatraktívňovať okolie.

 

Schvaľovanie prenájmu bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, najskôr však po uplynutí najmenej 15 dní odo dňa zverejnenia tohto zámeru na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Tvrdošovce.

Čítať ďalej...

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

z v e r e j ň u j e

 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Predmet nájmu: Časť pozemku vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúci sa v k.ú. Tvrdošovce, časť C-KN parcely č. 427 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2.

 

Doba nájmu: doba neurčitá

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Pozemok je bezprostredne susediaci s pozemkom zimnej terasy, ktorý žiadateľ už má v nájme.

 

Schvaľovanie prenájmu bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, najskôr však po uplynutí najmenej 15 dní odo dňa zverejnenia tohto zámeru na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Tvrdošovce.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 21/20042017 písm. A bod 5 zo dňa 20.04.2017

 

SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

1/ Predmet prevodu:

Geometrickým plánom číslo 121/2017 z pôvodnej nehnuteľnosti E-KN parc.č. 298-trvale trávnaté porasty vedenej na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce bola vytvorená nová C-KN parc.č. 298/14-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 158 m2, ktorá nehnuteľnosť tvorí predmet prevodu.

 

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Predmetný pozemok sa nachádza vedľa nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

 

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č.21/20042017 písm. A bod 5 zo dňa 20.04.2017 vo výške 0,67 eur/m2.

 

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

 

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č. 21/20042017 písm. A bod 5 zo dňa 20.04.2017 pre MUDr. Katarínu Vinczeovú, rod. Birkusovú, bytom Tvrdošovce, Východná 532/4 do jej výlučného vlastníctva v celosti.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBCE TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 21/20042017 písm. A bod 3 zo dňa 20.04.2017

 

SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosti C-KN parc.č. 1137/378-Záhrady o výmere 90 m2, vedenej na LV č. 5242 a C-KN parc.č. 1137/377-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2 vedenej na výpise z katastra nehnuteľnosti na LV č. 5242. Celková výmera prevodu činí 217 m2. Uvedené nehnuteľnosti sú vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúce sa v kat.území obce Tvrdošovce a tvoria predmet prevodu.

 

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Predmetné pozemky sa nachádzajú pred pohostinstvom vo vlastníctve BT Centrum s.r.o. Tvrdošovce, ul. Považská č.2, IČO 31 412 084. Nehnuteľnosti sú t.č. pre obec nepotrebné a inak nevyužiteľné.

 

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č. 21/20042017 písm. A bod 3 zo dňa 20.04.2017 za 0,67 eur/m2 .

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 21/20042017 písm. A bod 4 zo dňa 20.04.2017

 

SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosť C-KN parc.č. 1137/102-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2, vedenej na výpise z katastra nehnuteľnosti na LV č. 1 o celkovej výmere 35 m2, nachádzajúcej sa v k.ú.Tvrdošovce vo vlastníctve obce Tvrdošovce.

 

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradku pred rodinným domom žiadateľa Ing. Lukácsa Balogha, bytom Tvrdošovce, Záhradnícka č.2. Nehnuteľnosť je oplotená t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

 

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č. 21/20042017 písm. A bod 4 zo dňa 20.04.2017 za 6,00 eur/m2 .

Čítať ďalej...

O B E C T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 671/2017

O Z N Á M E N I E

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a na miestne šetrenie

Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Antona Bogdánya, bytom Orechova č.41, 941 10 Tvrdošovce zo dňa 17.03.2017 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e  z a č a t i e  s p r á v n e h o  k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub: 9ks tují (Thuje) plošná výmera krovitých porastov 1 x 1,5 m, 2 x 1,5 m a 6 x1,5 m.Uvedené dreviny rastú v areáli cintorína na Bratislavskej ceste v extraviláne obce, na pozemku C-KN parc.č. 3118/4-Ostatné plochy, v k.ú. Tvrdošovce vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, IČO 00 309 338 na základe výpisu z katastra nehnuteľností LV č.1.

Žiadosť bola odôvodnená s tým, že v mieste vysadenia hore uvedených tují obec plánuje zriadiť urnový háj a jedna vysadená tuja obmedzuje pri pochovávaní.


Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

n a r i a ď u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

27.03.2017 ( pondelok) o 10,00 hod.

so stretnutím pozvaných na mieste výrubu na Bratislavská cesta – pred cintorínom v Tvrdošovciach.

Čítať ďalej...

O B E C  T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 291/2017

O Z N Á M E N I E

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a na miestne šetrenie

Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti PaedDr. Györgya Juhásza, PhD. a manž. Mgr. Tímei Juhász rod. Móriczová, obaja bytom Horná č. 45, 941 10 Tvrdošovce zo dňa 28.02.2017 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e  z a č a t i e  s p r á v n e h o  k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub: 3 ks orechov (Juglans regia) s obvodom kmeňa 40 cm, 45 cm a 50 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, orgován 50 m2 - vykonať orezávku. Uvedené dreviny rastú vo dvore žiadateľa na Čerešňovej ulici v intraviláne obce, na pozemku C-KN parc.č. 3447/82-Zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Tvrdošovce vo vlastníctve žiadateľov.

Žiadosť bola odôvodnená s tým, že dreviny určené na výrub boli vysadené predchádzajúcim vlastníkom na pozemku blízko seba, rastú krivo, z toho dôvodu hrozí, že sa vyvrátia. Jeden orech je blízko susedného domu, korene tohto orecha môžu podrásť pod základy.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

n a r i a ď u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

13.03.2017 (v pondelok) o 10,00 hod.

so stretnutím pozvaných na mieste výrubu na Čerešňovej ulici č. 1 v Tvrdošovciach.

Čítať ďalej...

O B E C     T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

           Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 1589/2016-2017

O Z N Á M E N I E  

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a   na miestne šetrenie

     Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Ladislava Balogha rod. Balogh, bytom Hviezdoslavova 43, 941 10 Tvrdošovce zo dňa 15.12.2016, doplnenie podania zo dňa 10.01.2017 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

                           o z n a m u j e   z a č a t i e     s p r á v n e h o k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub: 1 ks borovice (Fraxinus excelsior) s obvodom kmeňa 60 cm, 103 cm a 1 ks smerek obyčajný (Picea abies) s obvodom kmeňa 50 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou. Uvedené dreviny s rastú vo dvore rodinného domu žiadateľa na Hviezdoslavovej ulici v intraviláne obce, na pozemku C-KN parc.č. 503/2-Zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Tvrdošovce vo vlastníctve žiadateľa.

Žiadosť bola odôvodnená s tým, že dreviny určené na výrub sa nachádzajú vo dvore rodinného domu žiadateľa, dreviny sú ohnuté a ohrozujú majetok žiadateľa i susedov majetok, ako aj bezpečnosť osôb.

Čítať ďalej...

O B E C     T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 1573/2016

O Z N Á M E N I E  

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a   na miestne šetrenie

Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Tomáš Gyertyák, bytom Zemné č. 803, 941 22 Zemné a manž. Erika Gyertyáková, rod. Baloghová, bytom Gárdonyiho 25, 941 10 Tvrdošovce zo dňa 12.12.2016 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e   z a č a t i e   k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub: 1 ks orecha kráľovského (.....) s obvodom kmeňa 100 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou. Uvedená drevina rastie na   ulici J.Jesenského pred rodinným domom žiadateľov, v intraviláne obce, na pozemku KN-C parc.č. 1137/20-Zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Tvrdošovce vo vlastníctve obce Tvrdošovce, sídlo: Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, IČO 00 309 338.

Žiadosť bola odôvodnená s tým, že drevina určená na výrub rastie na pozemku, na ktorom sa nachádza rozostavaná stavba žiadateľov. Strom sa nedá obísť, lebo blízko sa nachádza stĺp telekomunikačných sietí. Drevina bráni v bezpečnom prístupe do skladových priestorov (garáže).

Čítať ďalej...

O B E C     T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 1542/2016

O Z N Á M E N I E  

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a   na miestne šetrenie

Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Zuzany Vavreckej, rod. Vavrecká, bytom Mládežnícka 8, 941 10 Tvrdošovce zo dňa 08.12.2016 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e   z a č a t i e   k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub: 1 ks borovice (Pinus) s obvodom kmeňa 55 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou. Uvedená drevina rastie na   ulici Széchényiho v intraviláne obce, na pozemku KN-C parc.č. 673/3-Zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Tvrdošovce vo vlastníctve Zuzany Vavreckej rod. Vavrecká, bytom Tvrdošovce, Mládežnícka č.8.

Čítať ďalej...

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo spisu: 1501/2016-02

V Tvrdošovciach, dňa 30.11.2016

Právoplatnosť:

R O Z H O D N U T I E

Obec Tvrdošovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s § 91 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

vydal dňa 29.11.2016 ústny príkaz na odstránenie stavby a zabezpečenie odstránenia stavby:

názov stavby: rodinný dom

miesto stavby: Tvrdošovce, Májová č. 35

súpisné číslo: 407

na pozemku parcelného čísla podl'a katastra nehnutel'ností (KN): 381/1

druh pozemku podl'a KN: zastavané plochy a nádvoria

katastrálne územie: Tvrdošovce

Čítať ďalej...