Hlavná obsah

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

                   ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

     na základe uznesenia   OZ č. 8/24092015 písm. A bod 7 zo dňa 24.09.2015

SPOSOB     PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Pozemok C-KN parc.č. 1137/60 –Zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2 vedené na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce. Uvedená nehnuteľnosť sa nachádza v kat.území obce Tvrdošovce.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o predzáhradku pred rodinným domom žiadateľov, menovaní o uvedenú nehnuteľnosť sa dlhodobo starajú, užívajú ju viac ako 30 rokov, predzáhradka je oplotená. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

                   ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

     na základe uznesenia   OZ č. 8/24092015 písm. A bod 8 zo dňa 24.09.2015

SPOSOB     PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Pozemok C-KN parc.č.1137/71 –Zastavané plochy a nádvoria o výmere 251 m2 vedené na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce. Uvedená nehnuteľnosť sa nachádza v kat.území obce Tvrdošovce.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o predzáhradku pred rodinným domom žiadateľky, menovaná o uvedenú nehnuteľnosť sa dlhodobo stará, užíva ju viac ako 30 rokov, predzáhradka je oplotená. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

 v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

                    ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

      na základe uznesenia   OZ č. 8/24092015 písm. A bod 9 zo dňa 24.09.2015

 SPOSOB     PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

 1/ Predmet prevodu:

Pozemok C-KN parc.č. 1137/227 –Zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m2 vedené na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce. Uvedená nehnuteľnosť sa nachádza v kat.území obce Tvrdošovce.

 2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o predzáhradku pred rodinným domom žiadateľky Marty Csizmadiovej rod. Egyedovej, menovaná o uvedenú nehnuteľnosť sa dlhodobo stará, užíva ju ju viac rokov, predzáhradka je oplotená. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

 v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

                    ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

      na základe uznesenia   OZ č. 8/24092015 písm. A bod 12 zo dňa 24.09.2015

 SPOSOB     PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

 1/ Predmet prevodu:

Pozemok vytvorený geometrickým plánom č.202/2015 vyhotoveného súkromným geodetom p. Attilom Bédi, z pôvodnej E-KN parc.č. 3447/341-orná pôda vedená na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce vytvorený diel č.1 o výmere 734 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 3447/66-Zárhada a z pôvodnej E-KN parc.č. 3447/342-orná pôda vedená na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce vytvorený diel č.2 o výmere 224 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN paarc.č. 3447/66-Zárhada. Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v kat.území obce Tvrdošovce. Celková výmera prevádzaných nehnuteľností činí 958 m2.

 2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o záhradu za rodinným domom žiadateľky Márie Brenkusovej rod. Borbélyovej. Menovaná uvedenú záhradu užíva viac ako 30 rokov, zúrodňovali ju z vlastných finančných prostriedkov, má ju oplotenú a stará sa o ňu. Nehnuteľnosti sú t.č. pre obec nepotrebné a inak nevyužiteľné.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

 v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

                    ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

      na základe uznesenia   OZ č. 8/24092015 písm. A bod 11 zo dňa 24.09.2015

 SPOSOB     PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

 1/ Predmet prevodu:

Pozemky C-KN parc.č. 1006/38 –Zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedené na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce a C-KN parc.č. 1006/42-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2, vedené na LV č.1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce . Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v kat.území obce Tvrdošovce.

 2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o predzáhradky pred pozemkom žiadateľky Zuzany Baloghovej rod. Csányiovej, menovaná o uvedené nehnuteľnosti sa dlhodobo stará, užíva ich viac ako 10 rokov, predzáhradka je oplotená. Nehnuteľnosti sú t.č. pre obec nepotrebné a inak nevyužiteľné.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

 v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

                    ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

      na základe uznesenia   OZ č. 8/24092015 písm. A bod 10 zo dňa 24.09.2015

 SPOSOB     PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

 1/ Predmet prevodu:

Pozemok C-KN parc.č. 1137/186 –Zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 vedené na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce. Uvedená nehnuteľnosť sa nachádza v kat.území obce Tvrdošovce.

 2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o predzáhradku pred rodinným domom žiadateľov Jozefa Ágha a manž. Márie Ághovej rod. Zsilinszkej. Menovaní o uvedenú nehnuteľnosť sa dlhodobo starajú, užívajú ju viac ako 30 rokov, predzáhradka je oplotená. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

 v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

                    ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

      na základe uznesenia   OZ č. 8/24092015 písm. A bod 13 zo dňa 24.09.2015

 SPOSOB     PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

 1/ Predmet prevodu:

Pozemok C-KN parc.č. 1045/12 –Zastavané plochy a nádvoria o výmere 152 m2 vedené na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce. Uvedená nehnuteľnosť sa nachádza v kat.území obce Tvrdošovce.

 2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o záhradu za rodinným domom žiadateľov Ing. Tomáša Mészárosa a Veroniky Birkusovej rod. Birkusovej, ktorý odkúpili v roku 2015. Nehnuteľnosť je oplotená, pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

Čítať ďalej...

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 1 písmo c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR c. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a § 61 písmo a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "stavebný zákon") oznamuje, že

navrhovateľ: Obec Tvrdošovce, v zastúpení: Ing. Juraj Polák, Hviezdoslavova 5, 940 66 Nové Zámky,

podal dňa 31.07.2015 žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby:

"Región Nové Zámky - odvedenie a čistenie odpadových vôd - časť 'Tvrdošovce".


Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Správny orgán v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a § 61 stavebného zákona oznamuje všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie stavebného konania s tým, že vo veci uvedeného podania upustia od ústneho konania s miestnym zisťovaním. Účastníci konania a orgány štátnej správy môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 8 dní od doručenia tohoto oznámenia, aby mohli byt' riešene v rozhodnutí. Na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať. Podklady rozhodnutia sa nachádzajú na špeciálnom stavebnom úrade (Nové Zámky, Podzámska 25).

Znenie oznámenia nájdete tu.

Správne konanie vo veci žiadosti o udelenie súhlasu k výrubu stromov vyžiadané stavbou „Výstavba vedenia 2x 400 kV – Spínacia stanica Gabčíkovo – Veľký Ďur“ k.ú. Tvrdošovce.

O z n á m e n i e   o začatí konania a  p o z v á n k a    na miestne šetrenie.

Žiadosťou doručenou na Obecný úrad Tvrdošovce dňa 30.7.2015   požiadalo Energico s.r.o. Hálkova 16, 831 03 Bratislava   o udelenie súhlasu k výrubu 235 ks drevín 510 m2 ker rastúcich mimo lesa v katastrálnom území obce Tvrdošovce podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 s odvolaním sa na Zák. č. 656/2004 Z.z.(energetický zákon). Dôvodom výrubu je realizácia stavby „Výstavba vedenia 2x400 kV – Spínacia stanica Gabčíkovo – Veľký Ďur“ v k.ú. Tvrdošovce“. Pre uvedenú stavbu bolo dňa 14.12.2010 vydané Stavebné povolenie č. 2010/8192-05 mestom Šurany, právoplatné dňom 25.01.2011.

Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69, písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje v súlade s ustanoveniami § 18, ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, že uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Obec Tvrdošovce na základe preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny   z v o l á v a ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční

dňa 10. 09. 2015 (štvrtok o 9,00 hod)

so stretnutím na Obecnom úrade v Tvrdošovciach. Do uvedeného termínu začiatku obhliadku v zmysle § 82 ods. 7 je možné na základe písomného, alebo elektronického potvrdenia na Obec Tvrdošovce prejaviť záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, môžu pripomienky námietky a stanoviská k predmetnému konania predložiť najneskôr na miestnom šetrení. Na neskôr podané pripomienky sa nebude prihliadať. Do dokladov možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Tvrdošovciach.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

 

                                                                                            Ing. Marián Tóth

                                                                                                Starosta obce                                                        

PODĽA ZÁKONA č. 543/2002 Z.z. O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY V PLATNOM ZNENÍ

O B E C     T V R D O Š O V C E

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

                      

Váš list číslo/zo dňa           Naše číslo                       Vybavuje/linka                     Tvrdošovce

                                             930/2015                         K.Čapuchová                       26.08.2015

                                  

UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA

Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení

o z n a m u j e

začatie správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené uvedeným zákonom.

Dátum začatia konania: 30.07.2015

Dátum zverejnenia informácie: 26.08.2015

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní: 7 dní

Čítať ďalej...

O B E C     T V R D O Š O V C E

Novozámocká 56, 941 10 Tvrdošovce

 

OZNÁMENIE

O VÝKONE ŠTÁTNEHO STAVEBNÉHO DOHĽADU

Obec Tvrdošovce oznamuje, že zamestnanec stavebného úradu poverený starostom Obce Tvrdošovce podľa § 99 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), ako orgán štátneho stavebného dohľadu vykoná

dňa 11.9.2015 o 10,00 hodine

zisťovanie so stretnutím pozvaných na mieste stavby.

Účasť všetkých pozvaných je nutná.

Výkon štátneho stavebného dohľadu podľa ustanovenia § 98 ods. 2 stavebného zákona bude uskutočnený na stavbe:

"Garáže"
miesto stavby: Tvrdošovce, Štúrova ulica č. 24

na pozemku register "C" parc. č. 1151/7 v katastrálnom území Tvrdošovce, ktorých vlastníkom sú Iveta Kozáková a Pavel Slaný, obaja bytom Štúrova 24, Tvrdošovce.

Znenie celého dokumentu nájdete tu.